-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Revisjon, videregående emner

Introduksjon

Kurset bygger på GRA 6219 Auditing, theory and methodology og skal sammen med dette gi den nødvendige innsikt i teoretisk og anvendt revisjonsmetodikk slik det utøves nasjonalt og internasjonalt. Kurset er det avsluttende kurset i den obligatoriske delen av Master i regnskap og revisjon og trekker dessuten inn emner og fagkunnskap fra andre obligatoriske kurs i programmet.

Kursets innhold

Emner: Revisjonsprosess, risiko for misligheter, internkontroll, intern og IT-revisjon, revisjonsberetning og kommunikasjon med brukerne, kvalitetssikring og tilsyn

Temaer som dekkes omfatter:

 • Revisjons- og attestasjonstjenester
 • Fordypet forståelse av intern kontroll og konsekvens for revisjonen inkl. internasjonale krav til «internal control over financial reporting»
 • Fordypet forståelse for revisors ansvar for å avdekke misligheter
 • Hovedelementene i revisjonsprosessen
 • Innhenting og vurdering av revisjonsbevis, forståelse for hvordan informasjonsteknologi og «big data» påvirker revisjonen og hvordan revisjonen kan utføres ved bruk av IT-verktøy i en digitalisert verden
 • Introduksjon til intern revisjon - vurdere hvordan intern revisors arbeid kan brukes i ekstern revisors arbeid
 • Introduksjon til offentlig revisjon
 • Revisors kommunikasjon med ledelse, styre og generalforsamlingen
 • Utforming av revisjonsberetningen inklusive avvik fra normalberetningen
 • Interne og eksterne kvalitetsvurderinger
 • Offentlig tilsyn med revisjonsbransjen og -firmaer samt reaksjoner

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.