-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Selskaps- og finansieringsrett

Introduksjon

Selskaps- og finansieringsrett er et programkurs for Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus og er tilpasset de læringsmål som er satt for dette studiet. Kurset er inndelt i fem hovedemner:

 1. Pengekravsrett
 2. Selskapsrett
 3. Panterett
 4. Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandling
 5. Børs- og verdipapirrett

Kurset gir gode kunnskaper innenfor disse fem emnene. Rettskildene for alle emnene, herunder internasjonale kilder, som blant annet EU-rettslig regulering, blir gjennomgått. Det samme gjør hensynene som gjenspeiler reguleringen innenfor de ulike emnene, herunder bærekraftig utvikling. Kurset gir innsikt i den digitale utviklingen i samfunnet på to måter. For det første gis det forståelse for den digitale utviklingen som reflekteres i lovgivningen. For det andre gis det innsikt i bruk av digitale, juridiske hjelpemidler som er nyttig for rettsanvendere. 

Kursets innhold

Pengekravsrett

 • Pengekravsrettens regulering.
 • Ulike typer pengekrav.
 • Reglene om stiftelse av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav.
 • Betalingstid (forfall- og frigjøringstid).
 • Oppfyllelse av pengeforpliktelser (betalingssted, betalingsmidler, oppfyllelsesmåte, deloppfyllelse osv.).
 • Oppgjørskorreksjon.
 • Motregning.
 • Foreldelse.
 • Økonomiske rettsvirkninger av betalingsmislighold; forsinkelsesrente og erstatning.

Selskapsrett

 • Selskapsrettens rettskilder 
 • Eierformer og deres rettslige regulering - særlig aksjeselskaper (AS og ASA), ansvarlige selskaper (ANS og DA).
 • Eiernes rettigheter og plikter i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Stiftelse av aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Selskapsorganer i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Avtaleinngåelse på vegne av aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Kapitalreglene i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 • Overdragelse av eierandel i aksjeselskaper og ansvarlige selskaper.
 •  Hovedtrekkene om reglene omdannelser og omorganiseringer i aksjeselskaper.

Panterett

 • Hvilke objekter kan det hvile panterett på (herunder om panteretters omfang)
 • Stiftelse av ulike panteretter (kontraktspant, utleggspant og legalpant).
 • Rettsvernsregler for etablering av pant i fast eiendom, løsøre, fordringer m.m.
 • Panteretters prioritet.
 • Rettsvirkninger på sikringsstadiet.
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet (tvangssalg).
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandling og konkurs.

Konkurs, enkeltforfølgning og gjeldsforhandlinger

 • Enkeltforfølgning.
 • Gjeldsforhandlinger, privat og offentlig.
 • Konkursprosessen.
 • Betingelsene for å åpne konkurs.
 • Beslagsretten i forhold til debitor og tredjemenn.
 • Omstøtelse, objektiv og subjektiv, samt rettsvirkningene av omstøtelse.
 • Kontraktsmessige forpliktelser, herunder stansingsretten.
 • Konkurskreditorene.

Børs- og verdipapirrett

 • Oppkjøp, derunder regler om tilbudsplikt og flaggeplikt.
 • Offentlige emisjoner, herunder prospektregler.
 • Innsidehandel.
 • Markedsmanipulasjon.
 • Opplysnings- og meldeplikt.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.