Introduksjon

Kurset gir en innføring i statistisk tenkemåte, men er praktisk orientert. Studenten lærer først hvordan et utvalg kan samles inn og oppsummeres, og hvordan vi bruker slike oppsummeringer til å tolke dataene. Deretter lærer vi å generalisere fra utvalget til populasjonen.  Studenten lærer å konstruere konfidensintervall og å foreta hypotesetester, og hvordan disse skal tolkes. Fokuset er på tolkning av resultater, ofte av utskrifter fra programvare og begrepsforståelse. Det vil legges relativt liten vekt på matematiske prosedyrer.  Gjennom mange eksempler fra virkeligheten skal studentene kunne se relevansen av og bruksområder for statistikk i markedsføring og ledelsesfag. Bruk av statistisk programvare er helt avgjørende.

Kursets innhold

  • Innsamling av data
  • Beskrivende analyse av utvalget
  • Enkel sannsynlighetsteori med fokus på normalfordelingen
  • Utvalgte sentrale tester
  • Konfidensintervaller for gjennomsnitt og andel
  • Hypotesetesting for gjennomsnitt og andel
  • Enkel korrelasjon- og regresjonsanalyse

 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.