-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Statistikk for økonomer

Introduksjon

Dette er et grunnleggende statistikk-kurs og inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammene i økonomisk-administrative fag. Kurset gir en innføring i grunnleggende sannsynlighetsteori, enkelte statistiske metoder og elementær bruk av statistisk dataverktøy for effektivt å kunne behandle og analysere data. Bruk av statistisk programvare er et viktig element i kurset.

Kursets innhold

  • Beskrivende statistikk: Sentralmål, spredningsmål, samvariasjonsmål og grafiske fremstillinger. 
  • Kombinatorikk og sannsynlighetsregning. Betinget sannsynlighet.
  • Tilfeldige variable. Forventning, varians og samvariasjon.
  • Sentrale sannsynlighetsfordelinger med hovedvekt på indikatorfordelingen, binomisk fordeling, normalfordelingen og t-fordelingen. Vi ser også på en generell simultanfordeling.
  • Estimatorer og estimering. Utvalgsfordelinger og sentralgrenseteoremet. Konfidensintervaller.
  • Hypotesetester for blant annet gjennomsnitt, andel, sammenligning av gjennomsnitt i to grupper, sammenligning av andeler i to grupper, khikvadrattest for sannsynligheter, khikvadrattest for samvariasjon mellom kategoriske variabler.
  • Enkel lineær regresjon herunder inferens (konfidensintervaller og hypotesetester for regresjonsparameterne).
  • Aktiv bruk av statistisk programvare.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.