-

Introduksjon

Dette kurset gir en introduksjon i grunnleggende sannsynlighetsregning og grunnleggende klassisk statistikk. Sannsynlighetsregning er et matematisk verktøy som brukes i mange sammenhenger studentene vil møte senere i studiet og i arbeidslivet. Metoder fra sannsynlighetsregningen benyttes til å analysere risiko og usikkerhet innen finans og samfunnsøkonomi. I dette kurset brukes sannsynlighetsregning til statistikk. Kurset gir en kort innføring i grunnleggende beskrivende statistikk. I tillegg gis en grundig innføring i klassisk statistisk inferens, metoder som benyttes for å beskrive usikkerhet i konklusjonene fra statistiske undersøkelser. Som en del av den klassiske statistikken, gis det også en innføring i regresjonsanalyse.

Kursets innhold

  • Sannsynlighetsregning
  • Tilfeldige variabler
  • Vanlige sannsynlighetsmodeller
  • Beskrivende statistikk
  • Estimering og hypotesetesting
  • Analyse av sammenhenger

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.