-

Introduksjon

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i faget statistikk. Innholdet i faget kan deles i to hovedtemaer, data-analyse og sannsynlighetsteori. Data-analyse er prosessen å bearbeide og analysere innsamlet data med den hensikt å trekke konklusjoner (inferens) om fenomener i en populasjon. Sannsynlighetsteori utgjør det matematiske verktøyet for utvikling av metodene som anvendes i data-analysen. Bruken av data-analyse og sannsynlighetsteori er blitt svært viktig for modellering av data innen økonomiske retninger som samfunnsøkonomi, finans og regnskap. Kurset er sammensatt av temaer som beskrivende statistikk, sannsynlighetsteori, klassisk statistisk inferens og regresjonsanalyse. Kurset vil i tillegg inneholde opplæring i bruk av statistisk programvare og enkel programmering.

Kursets innhold

  • Tallsekvenser
  • Beskrivende statistikk
  • Sannsynlighetsmodeller
  • Sannsynlighetsregning
  • Tilfeldige variabler
  • Sentralgrenseteoremet
  • Estimering
  • Inferens
  • Regresjonsanalyse

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.