-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Sustainable Finance

Introduksjon

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

Hvordan kan selskaper i større grad må internalisere sitt avtrykk i samfunnet. Hvordan kan Eierstyring (Corporate Governance) tilpasses? Hvordan kan langsiktige institusjonelle eiere bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål? Hva har dette å si for strategivalg og forretningsmodeller? Hvordan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering?

I kurset skal du også lære om hvordan bærekraft kan integreres i de ulike finansnæringene. Mer spesifikt skal vi se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping. Deretter fokuserer vi på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer.

Kursets innhold

 1. Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftmål og Planet Boundaries.
 2. De ulike delene av bærekraftsbegrepet:
  • bærekraftig utvikling,
  • bærekraftig finans og
  • bærekraftige forretningsmodeller.
 3. De ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig finans 3.0.
 4. Eksternaliteter og Internalisering
 5. Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft
 6. Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet
 7. Investering og langsiktig verdiskaping
 8. Integrering av ESG-mål i verdsettelsen av aksjer og obligasjoner
 9. Bank og nye vurderinger for utlån

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.