-

Introduksjon

Fast eiendoms rettsforhold dreier seg om rettigheter til fast eiendom. Faget forutsetter i hovedsak at det allerede er etablert slike rettigheter, og tar for seg hvilke rettigheter som da gjelder. Etablering av rettigheter i fast eiendom behandles i hovedsak i obligasjonsretten (4.  semester) og den dynamiske tingsretten (6. semester).

Kursets innhold

  • Eierformer og boformer:  herunder borettslagsloven, eierseksjonsloven, aksjeloven, sameigeloven, tomtefesteloven, husleieloven
  • Eiendommens grenser: herunder matrikkelloven og ulovfestet rett.
  • Konsesjon: Konsesjonsloven
  • Servitutter: Servituttloven
  • Naboforhold: Naboloven
  • Hevd: Hevdsloven
  • Plan- og bygningsrett: hehrunder plan-og bygningsloven og forvaltningsloven
  • Allemannsrett og allmenningsrett

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.