Executive Master of Management

Skoleledelse

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet programmer i skoleledelse for kommuner, fylkeskommuner og Utdanningsdirektoratet. Programmene fokuserer på både lederutvikling og skolens hovedoppdrag; elevenes læring.

Om spesialiseringen

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet utdanningsprogrammer i skoleledelse for kommuner, fylkeskommuner og for Utdanningsdirektoratet. Et resultat av dette er en programportefølje som fokuserer på skolens hovedoppdrag; elevenes læring og endring av praksis i skolen. I programmene er lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse en integrert del.

BI er valgt ut for å levere det nasjonale utdanningsprogrammet for rektorer – Lederskap og omstilling i skolen. Alle programmene kan også tas enkeltvis, med unntak av Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole, som er det obligatoriske avsluttende programmet.

Mer enn 2000 skoleledere har fulgt programmer i regi av Handelshøyskolen BI, rundt 240 har gjennomført en full mastergrad på deltid, og like mange er underveis.

TA HELE GRADEN - ELLER ENKELTVISE PROGRAMMER

Innenfor graden tilbys totalt fem programmer. Du gjennomfører disse over tre år. Det første året velger du ett av to mulige programmer, mens de to siste årene er programmene obligatoriske.

ÅR 1 
ÅR 2
ÅR 3

Programmene kan også tas enkeltvis.

I tillegg til disse masterprogrammene tilbyr vi et kurs på bachelornivå; Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager, 7.5 studiepoeng. Dette kurset kan ikke inngå i mastergraden, men i graden Bachelor of Management.


PROGRAMMENE KJENNETEGNES AV:  

  • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
  • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og ”læringstrykket” til skolen.
  • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus er forskningsbasert, samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor.
  • Lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse er en integrert del av programmene.
  • Alle programmene kan gjennomføres ved siden av full jobb.

BI BLANT UTDANNINGSDIREKTORATETS UTVALGTE 

Handelshøyskolen BI er av Utdanningsdirektoratet valgt forå levere det nasjonale utdanningsprogrammet for rektorer, Lederskap og omstilling i skolen, og Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager.

Møt en leder i Osloskolen: Elisabeth Palmgren fra Teglverket skole

Open-to-learning™ Conversations

Denne metoden lærer ledere i skoler og barnehager å bygge tillit samtidig som man driver forbedringsarbeid og praktisk organisasjonsutvikling.

BIs tilnærming til lederutvikling i offentlig sektor

Handelshøyskolen BI har i en årrekke levert programmer for utvikling av ledere til private og offentlige virksomheter. Tilnærming, innhold, metodikk og organisering av slike programmer har endret seg i takt med de erfaringene vi har opparbeidet oss fra sektorer som helse, skole, skatt, forsvar og kommune.

Tradisjonelt har lederutviklingsprogrammer hatt til hensikt å tilføre deltakerne kompetanse om ledelse slik at de skal fungere bedre i lederrollen. Lederutviklingen har manifestert seg som en personlig reise for den enkelte leder. Forskning viser imidlertid at denne tilnærmingen har en svært begrenset effekt.

BI har valgt en annerledes tilnærming til lederutvikling. Bak dette valget ligger erkjennelsen av at et program for lederutvikling ikke er annet enn et virkemiddel for å realisere en virksomhets strategiske mål. To grunnprinsipper utgjør fundamentet som BIs lederprogrammer bygger på.

Det første prinsippet er å drive kontekstuelle lederprogrammer der lederutviklingen i stor grad koples til virksomhetens organisatoriske utfordringer og strategiske retning. Slik vil ledere både styrke egen kompetanse samtidig som virksomheten får ledere som evner å løse relevante strategiske utfordringer.

Det andre prinsippet handler om effektene av lederutvikling. BIs lederprogrammer skal naturligvis tilføre deltakerne aktuell kunnskap om ledelse, men hovedhensikten er til syvende og sist å bidra til å endre ledernes adferd og gjennom dette påvirke virksomhetens resultater i positiv retning.

BIs prosess for samskaping og skreddersøm

BI bruker en systematisk prosess i arbeidet med utvikling og leveranse av lederprogrammer. Prosessen har til hensikt å fasilitere frem et godt lederprogram på en effektiv måte og består av de fire stegene Analyse, Design, Implementering og Evaluering (ADIE).

BI er ansvarlig for å drive og fasilitere aktivitetene i denne prosessen. Dette gjøres i praksis av et team bestående av en prosjektleder som har majoriteten av kundeansvaret, en fagansvarlig som kvalitetssikrer innholdet og det pedagogiske designet og en studiekoordinator som sikrer den praktiske gjennomføringen av programmet ut mot deltakerne.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Malene Fuglevik
Tlf: 464 10 843
E-post: 
malene.fuglevik@bi.no
Lederskap og omstilling i skolen
Arbeids- og elevrett for skoleledere
Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren
Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole
Therese Foss Hals
Tlf: 452 72 858
E-post: 
therese.f.hals@bi.no
Barnehagen som lærende organisasjon
Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Inger Eggebø
Tlf: 464 10 149
E-post: 
inger.eggebo@bi.no
Lederskap og omstilling i skolen
Ledelse av læring og endring
Marit Kværnmo Aase
Tlf: 464 10 543
E-post: marit.k.aase@bi.no
Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager
Lærende ledelse (OTL)
Giert von der Lippe
Tlf: 464 10 512
E-post: 
giert.v.d.lippe@bi.no
Skreddersøm
Ingrid Engelsen:
Tlf: 982 51 716
E-post:
ingrid.engelsen@bi.no
Skoleprogram i Stavanger

Praktisk informasjon

Slik søker du

Søknader behandles frem til studiestart på det enkelte program, eller til det er fulltegnet. Søknaden i seg selv er ikke forpliktende. Avtalen er først økonomisk bindende når du har signert tilbud om studieplass. Du kan melde deg av programmet inntil fire uker før oppstart uten kostnad.

Gå til de ulike programmene for å finne søkelinker.

Opptakskrav

Les opptakskravene for programmene som inngår i spesialiseringen

Språk

Programmene gjennomføres på norsk. Noen programmer kan ha enkelte samlinger eller forelesninger på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Nivå

Programmene er på masternivå, gjennomføres på deltid og skal kunne kombineres med fulltidsjobb. Utdanningen gir studiepoeng ved bestått eksamen på de ulike programmene.