Kursbeskrivelse

Juridisk metode og rettsøkonomi

Introduksjon

Kurset introduserer to fag; Juridisk metoden (12 timer) og Rettsøkonomi, inkludert økonomisk teori (18 timer). De siste 6 timene vil begge kurskoordinatorene delta i undervisningen og behandle begge fag inkorporert - hvilken relevans og vekt har økonomiske argumenter ved tolkingen av norsk lov? Vi vil også diskutere etiske aspekter og utforske alternativer til effektivitet og rettsøkonomi for rettslige beslutninger.

Den juridiske metoden vil sikre at studenten får kunnskap om hvordan juridisk forankrete avgjørelser skjer. I løpet av kurset lærer studenten å identifisere juridiske problemstillinger i et case, rettsgrunnlag (og derved lære hvordan man finner en regel gjennom tolkningslæren), analysere, og konkludere i en sak. Kurset skal også gi studenten kunnskap om juridiske konsepter, lære studenten om de ulike juridiske kildene (der argumenter for en løsning hentes fra), hvordan kildene vektes gjennom læren om relevans og vekt. Innføring i juridisk metode vil også inkludere kunnskap om EU-lov og dens innflytelse på "den norske juridiske metoden."

Handel i varer og tjenester er avgjørende for verdiskapingen i en økonomi. Juridiske prinsipper og rettsregler (inkl. sansjoneringsmekanismer) har stor betydning for økonomisk koordinering og beslutninger om bruk av samfunnets ressurser, det være seg beslutninger truffet i markeder eller internt i organisasjoner. 

Eiendomsrettigheter, kontrakts- og erstatningsrett har betydning for individers insentiver. I kurset benyttes elementær mikroøkonomisk analyse til å studere hvordan rettssystemet påvirker individers og bedrifters beslutninger og dermed økonomiens utvikling. Rettssystemet har også avgjørende betydning for økonomiske kontrakter og valg av selskapsform i et marked.

Kurset vil ta for seg økonomiske virkninger av rettsbeslutninger knyttet til kontrakts- og erstatningsrett. Videre betydningen av intellektuelle eiendomsrettigheter (patenter, copyrights mm), og konkurranseregulering gjennom konkurranseloven. Samspillet med skatteregler og miljørett vil også bli behandlet.

Kursets innhold

  • Lov og rettferdighet
  • Ulike rettsregler
  • Tradisjonell, moderne norsk juridisk metode
  • Tolkningsdlæren, læren om relevans og vekt
  • Noe konkurranserett
  • Transaksjonskostnader og Coase-setningen.

Læringsmål

Etter å ha deltatt på kurset, skal studenten ha fått kunnskap om:

• Det norske rettssystemet og innflytelsen av EU-retten
• juridisk metode og ulike rettskilder
• hvordan man tar hensyn til forskjellen mellom beskrivende (de lege lata) og normativ (de lege ferenda) juridisk metode, og deres overlapp

  • mikroøkonomisk analyse som utgangspunkt for å forstå hvordan rettssystemet påvirker bedrifters og individers beslutninger og derigjennom den økonomiske utviklingen.
  • relevansen av juridisk og økonomifaglig metode for dagens samfunn

Kursets målsetting er å gi studentene et begrepsapparat og en metode til å forstå betydningen rettsregler og prinsipper for økonomisk organisering har for dagens norske økonomi.

 

 

Eksamensform

  • Skriftlig eksamen: 100%