Kursbeskrivelse

Revisjon, videregående emner

Introduksjon

Kurset bygger på GRA 6219 Auditing, theory and methodology og skal sammen med dette gi den nødvendige innsikt i teoretisk og anvendt revisjonsproblematikk. Kurset er det avsluttende kurset i den obligatoriske delen av Master i regnskap og revisjon og trekker inn emner fra andre obligatoriske kurs i programmet.

Kursets innhold

Emner: Revisjonsprosess, risiko for misligheter, internkontroll, intern og IT-revisjon, revisjonsberetning og kommunikasjon med brukerne, kvalitetssikring

Temaer som dekkes omfatter:

 • Revisjons- og attestasjonstjenester
 • Fordypet forståelse av intern kontroll og konsekvens for revisjonen inkl internasjonale krav til «internal control over financial reporting»
 • Fordypet forståelse for revisors ansvar for å avdekke misligheter
 • Hovedelementene i revisjonsprosessen
 • Innhenting og vurdering av revisjonsbevis, forståelse for hvordan informasjonsteknologi og «big data» påvirker revisjonen og hvordan revisjonen kan utføres ved bruk av IT-verktøy og statistikk
 • Introduksjon til intern revisjon - vurdere intern revisors arbeid
 • Revisors kommunikasjon med ledelse, styre og generalforsamlingen
 • Utforming av revisjonsberetningen inklusive avvik fra normalberetningen
 • Interne og eksterne kvalitetsvurderinger
 • Tilsyn med revisjonsbransjen og -firmaer samt reaksjoner

Læringsmål

Kurset gir studentene fordypet innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet revisjon og hvordan dette utøves i praksis. Studentene opparbeider seg inngående forståelse av det teoretiske og metodiske fundamentet for revisjon av årsregnskapet. Det legges spesiell vekt på revisors kommunikasjon til generalforsamlingen gjennom revisors beretning samt kommunikasjon med ledelse og styre gjennom forskjellig type rapportering, herunder nye krav til intern kontroll rapportering. Kurset baserer seg på internasjonal anerkjent litteratur, standarder samt praksis innen revisjonsfaget basert på lov- og standardutvikling (spesielt IFAC og norske revisjonsstandarder (ISA på norsk)) og disse presenteres og drøftes inngående. Kvalitetsvurderinger og tilsyn med revisorbransjen dekkes.
 

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%