Kursbeskrivelse

Selskapsrett

Introduksjon

lnnholdet i fagområdet reflekterer at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i tilknytning til selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål. Det gis derfor en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen og tilstøtende deler av skatteretten. Grundig kunnskap om selskapsrett styrker revisors utøvelse av oppgaver innenfor regnskapsrett og skatterett.

Kursets innhold

Selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner.

Emner

 • Oversikt over selskapsformene
 • Selskapsrettens rettskilder
 • EU/EØS- selskapsretten og dens betydning for norsk selskapsrett
 • Selskapskapitalen og aksjonærenes rett til å disponere over denne
 • Selskapsorganene og myndighetsfordelingen mellom disse
 • Egenkapitaltransaksjoner (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, fusjoner og fisjoner
 • Omsetning av aksjer
 • Utbytte og lån/sikkerhetsstillese til aksjonærer
 • Oppløsning og avvikling
 • Selskapsbeskatning ved fusjon, fisjon og omorganiseringer, oppkjøp, utbytte og konsernbidrag
   

Læringsmål

Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om selskapsretten, god innsikt i reglene om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og dybdekunnskap om reglene om selskapenes kapital. Videre skal studentene ha dybdekunnskap om skattelovgivningen knyttet til fusjoner, fisjoner og oppkjøp.

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 100%