Kursbeskrivelse

Verdsettelse

Introduksjon

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, test for verdifall og “fair value accounting” krever at en revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor verdivurdering.

I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene fått et økt fokus på “fair value accounting”.

Som revisor blir man også ofte anmodet om å bidra med verdivurderinger i forbindelse med generasjonsskifter, fusjoner, tvangsutløsning m.m.

Dette kurset gir studentene et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser og man vil foreta grundige diskusjoner av hvordan verdsettelser foretas i praksis.

Kursets innhold

 1. Verdi og verdikomponentene i et selskap
 2. Finansiell risiko.
 3. Risikojustering av kontantstrømmen.
 4. Avkastningskrav.
 5. Lønnsomhetskalkyler.
 6. Prognostisering av kontantrømmer.
 7. Kontantstrømsbaserte verdsettelsesmodeller.
 8. Inntjeningsbaserte verdsettelsesmodeller.
 9. Multippelvurderinger.

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg:

 • Kunnskap om prosessen knyttet til en verdsettelse
 • Forståelse for de ulike verdsettelsesmodellene, og deres svakheter og styrker
 • Kunnskap om hvordan man tar hensyn til risiko og skatt ved verdsettelse
 • Kunnskap om hvordan man utarbeider relevante prognoser for bruk i verdsettelser

Eksamensform

 • Innleveringsoppgave: 25%
 • Skriftlig eksamen: 75%