Kursbeskrivelse

Internrevisjon

Introduksjon

Kurset gir innsikt i hvordan intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll kan bidra til effektiv eierstyring (governance), ikke minst i samspillet mellom styrets og ledelsens arbeid og ansvar. Tilsvarende dekkes offentlig revisjon og intern revisjon i offentlig sektor samt formålet som skiller seg fra finansiell revisjon av årsregnskaper. 

Kursets innhold

 • Eierstyring - Forståelse for virksomhetens mål og strategier
 • Risikostyring - Hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier?
 • Intern styring og kontroll
 • "Assurance services" - Informasjonsbekreftelse
 • Intern revisjon og revisjon i offentlig sektor - Metodikk og revisjonsprosessen
 • Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter
 • Relasjoner og samarbeid med andre revisjonsfunksjoner
 • Analysere betydning av informasjonsteknologi og anvende den i revisjonen
 • Kommunikasjon med styret og ledelsen - rapportering
 • Revisors konsultative rolle
 • Organisering og ledelse av revisjonen
 • Standarder og profesjonsetikk

Læringsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha en forståelse 

 • for hva intern revisjon bidrar med til organisasjoners virksomhetsstyring, herunder hvordan intern revisjon kan gjennomgå og sikre at prosesser fungerer samt at sampillet mellom forskjellige funksjoner som compliance, controlling, kvalitetssikring, risikostyring, etc bidrar til organisasjonens måloppnåelse ved å bistå styret og ledelsen gjennom analyser og anbefalinger til å foreta endringer
 • av hvordan organisasjoner anvender risikostyring for å identifisere uønskede hendelser og håndterer disse, samt utnytter muligheter
 • for hvordan organisasjoner bygger opp og anvender intern styring og kontroll for å styre organisasjonen i riktig retning, forebygge og håndtere risiko og korrigere inntrufne uønskede hendelser
 • for hvvordan målrettet og effektiv virksomhetsstyring (governance) bidrar til forbedring av prosesser og måloppnåelse
 • av og kjenne til utviklingen og forskningen innen de nevnte fagfeltene

Eksamensform

 • Skriftlig eksamen: 100%