-
Søknad og opptak

Faglig godkjenning

Har du relevant bakgrunn kan faglig godkjenning være aktuelt. Her finner du informasjon om de tre typer godkjenning som praktiseres på BI.

Du kan søke om godkjenning av tidligere grad (jevngodhetsvurdering) mot en grad fra BI dersom du har fullført et studium i utlandet. Du får da rett til å bruke tittelen som er fastsatt for en slik grad. Utdannelsen du søker jevngodhetsvurdering for må være akkreditert eller offentlig godkjent.

Dokumentasjon av kompetanse

Formell kompetanse
Formell kompetanse vil si at din tidligere utdanning, kurs eller eksamen er tatt på en høyskole eller universitet som har akkreditering eller offentlig godkjenning for utdannelsen. Fritakssøknader med dokumentert formell kompetanse må ha relevant faglig bakgrunn som i tilsammen dekker BI-kursets antall studiepoeng.

Følgende dokumenter bør vedlegges søknaden på formell kompetanse:

 • Offisiell kopi av vitnemål/karakterutskrift
 • Kursbeskrivelse på relevante kurs, hvor du tidligere har avlagt eksamen, som omfatter innhold, nivå, omfang, læringsmål og eksamensform
 • Dersom kursbeskrivelse ikke er på engelsk eller norsk/svensk/dansk, må offisielt godkjent oversettelse medfølge
 • Er emneplaner eller kursbeskrivelser tilgjengelige på nettet, sørg for at nettadressen vises på utskriften. Emneplaner uten tydelig henvisning til kilde godtas ikke.
 • Pensumliste fra året du tok eksamen
 • Dersom eksamen er avlagt ved utenlandsk universitet/høyskole må kursets vekting i forhold til full studieprogresjon dokumenteres
 • Akkreditering / offentlig godkjenning av utdannelsen ved høyskole/universitet i studielandet

Ikke-formell kompetanse og realkompetanse
Ikke-formell kompetanse vil si at utdannelsen du har tatt (kurs og eksamener) ikke er akkreditert eller offentlig godkjent av studielandet. Realkompetanse går også under betegnelsen ikke-formell kompetanse. Ikke-formell kompetanse/realkompetanse skal være tilegnet etter fylte 18 år.

Du kan ikke søke fritak for eksamen på bakgrunn av ikke-formell kompetanse/realkompetanse dersom eksamen eller studiet danner grunnlag for autorisasjon og har karakterkrav (se forskriften).

Denne kompetansen kan dokumenteres på følgende måte:
Bekreftelse eller attest fra arbeidsgiver eller frivillig organisasjon. Attesten skal inneholde:

 • Arbeidsoppgaver og deltagelse i konkrete arbeidsoperasjoner eller arbeidsområder
 • Arbeidsmetoder som har blitt benyttet
 • Har du hatt en formalisert veiledning i yrkessammenheng skal attesten også redegjøre for omfang og innhold av denne
 • Underskrift
 • Dato
 • Varighet på arbeidsforhold eller tilknytningen til organisasjonen
 • Stilling eller organisasjonsverv
 • Stillingsprosent
 • Kursbevis med kursbeskrivelse som dokumenterer kursets omfang, innhold og nivå
 • Publiserte artikler, rapporter eller lignende, innenfor aktuelt fagområde eller kunnskapsfelt
 • Arbeidsprøver, produkter, eller lignende, innenfor aktuelt fagområde eller kunnskapsfelt. Du må dokumentere at de framlagte arbeidene er dine egne

Handelshøyskolen BI kan kreve at originaler av dokumentene legges fram. Vi kan også be om verifisering av dokumenter direkte fra utsteder.

Ikke-dokumentert akademisk kompetanse
Er du f.eks. flyktning og på grunn av helt spesielle omstendigheter ikke kan dokumentere din akademiske kompetanse, har du også anledning til å få din utdanning jevngodhetsvurdert ved Handelshøyskolen BI. Din utdanning må være innenfor BIs fagområder, og du må selv sette deg inn i våre studier for å søke din utdanning mot en relevant grad. Du vil bli testet i fagområdene.

Sist oppdatert 16. juni 2020