-
Bank og forsikring

Underveis- og sluttrapportering til Stiftelsen Forsikringsakademiet

Underveisrapportering

Det skal rapporteres underveis i støtteperioden; en gang per halvår.

Rapporten skal inneholde:

  • En kort redegjørelse av aktivitetene som er gjennomført og en vurdering av prosjektet.
  • Redegjørelse om prosjektet følger oppsatt fremdriftsplan og ellers er i tråd med prosjektets formål.

For midler som er tildelt doktorgradsstudier skal rapportene inneholde en kort redegjørelse om fremdrift i studiene samt valg av problemstilling og arbeidet med avhandlingen når dette blir relevant  i forhold til studiets progresjon.

Sluttrapport

Det er et krav om sluttrapportering når tiltaket er fullført eller avbrutt.

Sluttrapporten skal inneholde:

  • En kort oppsummering av aktivitetene og tiltakene som er gjennomført i støtteperioden. Nevn gjerne titler på artikler, navn på samarbeidsorganisasjoner/personer med mer dersom det er aktuelt.
  • En vurdering av hvorvidt målene for støtteperioden ble nådd, faglig utbytte og annen måloppnåelse
  • En vurdering av tiltakets faglige relevans for forsikringsnæringen, i hvilken grad det har  økt kunnskapsgrunnlaget samt hvordan funnene kan brukes videre
  • En vurdering av i hvilken grad tiltaket eller forskningen har bidratt til, eller kan bidra til, utvikling av forskningsområdet, ytterligere FoU- aktiviteter og utdannings-/kompetansetilbud
  • En vurdering av verdien for Handelshøyskolen BIs virksomhet

For midler som er tildelt doktorgradsstudier skal sluttrapporten inneholde en vurdering av mottakerens eget faglige utbytte og oppnådd kompetanse

For alle prosjekter skal det utarbeides en kortfattet oppsummerende artikkel på 2-5 sider på norsk og ev. engelsk med tanke på formidling til forsikringsnæringen og Handelshøyskolen BI, samt publisering i media. Stiftelsens styre kan be om en muntlig presentasjon og orientering om resultatene.

I noen tilfeller kan det også være aktuelt å arrangere et seminar for allmenheten der resultatene presenteres. Dette gjøres i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Forskning skal gjøres tilgjengelig for stiftelsen gjennom publiserte artikler og eventuell avhandling. Det stilles krav om full åpen tilgang for vitenskapelige artikler.

Regnskap

Ved avslutning av tiltaket må det fremlegges regnskap for bruken av tildelte midler. Normale prosedyrer for oppfølging og kontroll følges. Stiftelsen kan vurdere om tilskuddet helt eller delvis skal bortfalle eller tilbakebetales dersom midlene ikke er brukt i samsvar med søknaden og kriteriene for tildeling. Regnskaps- og rapporteringsfristen er 2 måneder etter avsluttet tiltak. Stiftelsen kan gjøre unntak fra reglene om frister for innsending av rapporter og regnskap.

Annet

Det må uten ugrunnet opphold informere stiftelsen dersom det blir større endringer i tiltaket eller om forutsetningene for tilskuddet endres. Dersom det skulle være behov for å overføre midlene til påfølgende år, må søknad om dette sendes stiftelsens styre senest 2 mnd. før perioden utløper. Perioden utløper vanligvis i mai eller november ett år etter bevilgning.