-
Ansattprofil

Yngve Nordby

Hovedarkitekt - Master Systems and Analytics