-
Ansattprofil

Alexander Sønderland Skjønberg

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Alexander Sønderland Skjønberg er master i rettsvitenskap fra 2010 og ph.d. i rettsvitenskap fra 2018, begge ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling har tittelen "Fredsplikten i tarifforhold". Han er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI fra 2017. Tidligere har Skjønberg arbeidet som advokatfullmektig i BAHR og vært konstituert dommer i Arbeidsretten.

Skjønbergs rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett. Han arbeider særlig med spørsmål om styringsrett, streik, lockout, tvungen lønnsnemnd, tariffavtaler mv.

Hans rettsvitenskapelige interesser omfatter også blant annet rettshistorie, kontraktsrett og EU-rett.

I sosiale medier diskuterer Skjønberg arbeidsrettslige spørsmål på Twitter og Linkedin.

Skjønberg er del av arbeidsrettsgruppen ved BI (Labour Law Research Group) og forskergruppen for arbeidsrett og arbeidslivspørsmål ved Det juridiske fakultet, UiO.

Skjønberg er videre fagredaktør for arbeidsrett, Karnov Group Norway og medlem av redaksjonsrådet til tidsskriftet Arbeidsrett (Universitetsforlaget). Han er også national expert for European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour policies.

Pågående forskning og aktiviteter:
  • Styringsretten - prinsipielt, aktuelt og komparativt. Skjønberg er hovedredaktør for antologien som har planlagt utgivelse på Gyldendal 2020. Antologien har over 20 akademiske bidrag om ulike styringsrettslige problemstillinger.
  • Ekspertutvalg om Arbeidsretten. Skjønberg er medlem av et ekspertutvalg som skal utrede visse administrative sider ved Arbeidsretten. Utvalget ble oppnevnt 23. juni 2020 og skal levere utrednining innen 1. mars 2021.

Undervisning og veiledning
Skjønberg underviser i arbeidsrett på flere ulike kurs og studieretninger. Han er fagansvarlig for de to executive-kursene BIK 2930 Arbeidsrett I og BIK 3406 Arbeidsrett II samt GRA6294 Arbeidsrett og arbeidsmarkedsøkonomi på master i forretningsjus og økonomi. Han underviser også på Arbeidsrett og arbeidsliv Executive.

I tillegg veileder Skjønberg jevnlig masterstudenter ved UiO og UiB.

Andre verv
Skjønberg er medlem av fagutvalget for arbeidsrett ved JUS Juristenes Utdanningssenter og styret i Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister.

Publikasjoner

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Etter hundre år var visst allting ikke glemt likevel

Skjønberg, Alexander Sønderland (red.). Kollektiv arbeidsrett. En artikkelsamling

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Kollektiv arbeidsrett. En artikkelsamling

Universitetsforlaget.

Skjønberg, Alexander Sønderland & Inghammar, Andreas (2023)

The Impact of Populism on Scandinavian Labour Law: The Cases of Norway and Sweden

International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 39(1), s. 97- 120. Doi: 10.54648/ijcl2023006

Modern populism has developed in Scandinavia since at least the 1970s, first in Norway and Denmark but more recently also in Sweden. Populist political parties have been well-established in Scandinavian Parliaments for many years. However, from a labour law perspective, the populist impact, if any, has been limited and populist discourse has primarily focused on issues such as migration and the European Union (EU), and to some extent ‘welfare tourism’. This article examines the development of populist movements in Norway and Sweden and analyses the possible impact of populist policies on national labour law. The conclusion is that Nordic industrial relations and labour market regulations, based on strong and representative trade unions and well-organized and responsible employer federations, act as a robust counterweight to populist policies on the labour market. Section 2 of the article consists of a discussion of how we understand the development of modern populism in a Norwegian and Swedish perspective. Section 3 explores the extent to which populist political ideas have directly impacted or indirectly influenced labour market regulations in the two countries. In concluding, section 4 monitors the potency of strong and well-established industrial relations as a countervailing force to populist political movements.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Arbeidstvistloven kapittel 1, 2 og 3

Karnov lovkommentarer

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 11, 14 og 16.

Karnov lovkommentarer

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Styringsrettens begrunnelse og karakter

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.). Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina, Hemmingby, Anette, Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (2021)

Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt

Gyldendal Akademisk.

Styringsretten er blitt mye debattert i norsk arbeidsrett og vil utvilsomt bli mye debattert også fremover. Styringsretten er et av de «evig aktuelle» temaene i arbeidsretten og reiser problemstillinger av både prinsipiell og praktisk interesse. Boken belyser et bredt spekter av sider ved styringsretten og gir et bidrag til den faglige debatten. Boken består av tre deler. Artiklene i del I tar for seg grunnleggende og prinsipielle spørsmål, blant annet om styringsrettens bakgrunn og begrunnelse, begreper, ulike tilnærmingsmåter og spørsmål om domstolsprøvelse. Del II inneholder artikler som på ulik måte gir et komparativt bidrag til den norske styringsrettsdebatten, mens artiklene i del III tar for seg en rekke aktuelle og konkrete problemstillinger om styringsrettens rekkevidde. Hver artikkel står på egne ben og kan leses for seg. Men det er også viktige sammenhenger mellom dem, både likheter og forskjeller, som løftes frem i bokens innledning.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Tariffavtalens ufravikelighet og ettervirkning - en komparativ og rettsgenetisk undersøkelse

Karnov Group Norway AS.

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Retten til lockout

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Ettervirkning - grunnlag, rekkevidde og betydning

Arbeidsrett, 17(1), s. 75- 100. Doi: 10.18261/issn.1504-3088-2020-01-05 - Fulltekst i vitenarkiv

Artikkelen er et innlegg i den pågående debatten om ettervirkning. Forfatteren mener at det er endel misoppfatninger om hva den alminnelige regelen om ettervirkning går ut på. I artikkelen utdypes regelens rettsgrunnlag, og forfatteren drøfter den sentrale materielle og prosessuelle betydningen av at tariffavtalens normative bestemmelser blir del av arbeidsavtalen mellom tariffbundne parter. Artikkelen behandler også ettervirkningens rekkevidde, og hvilken betydning regelen har for arbeidsgivers endringsadgang.

Skjønberg, Alexander Næss & Hansteen, Christopher (2020)

Tariffavtalen som et rettslig instrument

Hagen, Inger Marie & Bjergene, Jon Olav (red.). Grønne tariffavtaler

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Tariffavtalen og dens sentrale rettsvirkninger

Jussens venner, 54(5), s. 277- 334. Doi: 10.18261/issn.1504-3126-2019-05-01 - Fulltekst i vitenarkiv

Artikkelen gir en introduksjon til den kollektive arbeidsretten. I denne delen av arbeidsretten er tariffavtalen helt sentral. Tariffavtalen er en særegen kontrakt. Flere av dens rettsvirkninger skiller seg markant fra andre kontrakter. Som reguleringsinstrument har tariffavtalen klare likhetstrekk med lov. I artikkelen diskuteres tariffavtalens formål, begrep og sentrale rettsvirkninger. En sentral rettsvirkning som har fått fornyet interesse den siste tiden, er tariffavtalens virkning i individuelle arbeidsforhold, og det er tilsynelatende en viss uenighet om grunnleggende sider ved tariffavtalen. Artikkelen behandler også dette

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler

Arbeidsrett, 16(1), s. 18- 38. Doi: 10.18261/issn.1504-3088-2019-01-02 - Fulltekst i vitenarkiv

Siden mellomkrigstiden har oppfatningen i arbeidsrettslig teori vært at det som følger av tariffavtalens normative regulering, fortsatt består som del av arbeidsavtalen selv om tariffavtalen opphører og faller bort. Dette er en ettervirkning av tariffavtalen. I nyere teori har enkelte tatt til orde for at det ikke gjelder en slik ettervirkningsregel. Forfatteren hevder at et slikt standpunkt mangler rettskildemessig forankring. Artikkelen drøfter ettervirkningsregelens grunnlag og begrunnelse og viser den nære sammenhengen mellom tariffavtalens normative virkninger og ettervirkningsregelen.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Fredsplikten i tarifforhold

Gyldendal Juridisk.

Kampmidler som streik, lockout og boikott er legitime midler i forhandlinger om inngåelse og revisjon av tariffavtaler. Slik har det vært siden organisasjons- og tariffavtaleutviklingen tok til i siste halvdel av 1800-tallet. Når partene har inngått tariffavtale, er imidlertid hovedregelen at det ikke er tillatt med arbeidskamp. Det gjelder fredsplikt i tariffperioden. I denne boken gis en bred analyse av denne fredspliktens opprinnelse, begrunnelse og rekkevidde. Størstedelen av boken dreier om hvordan grensen skal trekkes mellom aksjoner som er i strid med fredsplikten og aksjoner og opptreden som er tillatelig også i tariffperioden. I boken diskuteres de tre kategoriene som i praksis faller utenfor fredsplikten: sympatiaksjoner, politisk demonstrasjonssaksjoner (politisk streik) og individualrettslig opptreden. Fredspliktnormer og arbeidskampregler som gjelder i forbindelse med krav om tariffavtale og tariffrevisjon, behandles grundig. Forfatteren viser også at fredsplikten kan føres tilbake til den første avtalereguleringen mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) fra 1902 og diskusjoner i særlig tysk rettsvitenskap fra samme periode. Boken tar for seg en grunnleggende arbeidsrettslig størrelse. Fredsplikten settes i sammenheng med tariffavtalens grunnleggende formål og øvrige rettsvirkninger. Den brede tilnærmingen til emnet gjør boken aktuell for alle med interesse for kollektiv arbeidsrett og norsk arbeidsliv, og den er særlig nyttig for dem som arbeider med tariffrettslige spørsmål.

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter - et forsøk på å beskrive det prinsipielle

Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum, Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (red.). Sui generis. Festskrift til Stein Evju

Skjønberg, Alexander Næss (2011)

Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere

Arbeidsrett, VII, s. 1- 80.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Hva skal til for at streiken tar slutt? Og hvor lenge kommer den til å vare?

Bergens Tidende [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Eksperter: Så lenge kan streiken vare

VG [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Olivia-ansatte skulle betale når kundene stikker fra regningen: – Ulovlig

Nettavisen [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2023)

Difor er det vanskelegare å streike i Storbritannia enn i Noreg

framtida.no [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Marerittscenario: Ikke skjedd før

Dagbladet [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Ekspert med nedslående streikebeskjed til småbarnsforeldre

Nettavisen [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

SAS-ekspert om streiken: Ingen tegn på at den blir kortvarig

VG [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

På dette punktet kan det bli tvungen lønnsnemnd

Tv2 [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Hardt rammet av streiken: Kan gå utover liv og helse

Tv2 [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Arbeidsrettsekspert om lukrativ sluttavtale: Alternativet kunne blitt enda dyrere

Khrono [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2022)

Arbeidsrettsekspert: For å fremtvinge tvungen lønnsnemnd

E24 [Internett]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Kva er fritid for forskarar? Kan dei drive aktivisme i fritida?

Forskerforum [Fagblad]

Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Ekspert om mulig Wizz Air-søksmål: Derfor kan kommunen ha en dårlig sak.

Fredrikstad Blad [Avis]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Bekymringsfull svak avgjørelse fra Borgarting i Grefsenhjemmet

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Sykepleierne på Grefsen­hjemmet anker til Høyesterett

Sykepleien [Internett]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Så mye koster det å sparke Tangen.

TV2 [TV]

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Vy kan ha rett til å trekke tilbake egenmelding

NRK [Radio]

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Ris til professorens rumpe.

Krono [Fagblad]

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Verneombudet: Nesna gjenåpnes sannsynligvis mandag.

Khrono [Fagblad]

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Søppelskandalen i Oslo kommune

NRK Dagsrevyen [TV]

Skjønberg, Alexander Sønderland (1)

Et aktuelt kampmiddel

Klassekampen [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Klar melding på YouTube.

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Den ulovlege Felleskjøpet-streiken

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Den politiske streikens framtid.

Klassekampen [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Næss (1)

Det er bemerkelsesverdig at retten i det vesentlige lener seg på en upublisert artikkel.

Rett24.no [Kronikk]

Skjønberg, Alexander Sønderland & Hotvedt, Marianne Jenum (2023)

The Supreme Court's Influence on the Evolution of Labour Law in Norway

Murcia, Joaquin Garcia; Cardo, Iván A. Rodríguez & Alonso, Diego Álvarez (red.). The Impact of the Supreme Courts on the Development of Labour Law in Europe

Skjønberg, Alexander Sønderland; Hotvedt, Marianne Jenum & Hognestad, Eirik (2022)

Arbeidsrett

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Bråthen, Gina & Skjønberg, Alexander Sønderland (2021)

Arbeidsrettslig oppgavesamling med løsningsforslag

[Textbook]. Karnov Group Norway AS.

Skjønberg, Alexander Sønderland (2020)

Kommentarer til arbeidsmiljøloven kapittel 14-16

[Article in business/trade/industry journal]. Karnov tidsskrifter

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Dataverktøy til besvær? Ulovlig og tariffstridig arbeidskamp, resignasjonsplikt - Arbeidsrettens dom 3. juli 2020 - AR-2020-18

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Arbeidsrett er en sosial idé

[Popular scientific article]. Agenda Magasin

Skjønberg, Alexander Næss (2020)

Høyesteretts dom i ISS-saken

[Article in business/trade/industry journal]. LO-advokatenes blogg

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/hoyesteretts-dom-i-iss-saken/

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935

[Academic lecture]. Rettshistorisk lunsj.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Individuell ettervirkning

[Academic lecture]. Fordypningskurs i kollektiv arbeidsrett JUS.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Former for ettervirkning

[Academic lecture]. Høstseminar, Arbeidsrettsgruppen.

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Streik i mellomoppgjør, fredsplikt, formålsvurdering, YouTube - Arbeidsrettens dom 27. september - AR-2019-21

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Fredsplikten i tarifforhold

[Article in business/trade/industry journal]. Arbeidsrett Doi: 10.18261

Skjønberg, Alexander Næss (2018)

Den norske fredsplikten i internasjonal og komparativ belysning

[Academic lecture]. Paal Berg-seminar, Arbeidsrettsgruppen.

Skjønberg, Alexander Næss (2018)

Den alminnelige fredspliktens utvikling 1900-1935

[Academic lecture]. Foredrag for Historikergruppen ved BI.

Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017)

Individuell arbeidsrett (2.utg.)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger

[Academic lecture]. Paal Bergs Arbeidsrett - utvalgte emner anno 2016.

Skjønberg, Alexander Næss & Hognestad, Eirik (2014)

Individuell arbeidsrett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2018 University of Oslo PhD
2010 University of Oslo Master of Laws
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2018 - 2019 Arbeidsretten/The National Labour Court Acting judge/konstituert dommer
2013 - 2017 University of Oslo PhD. fellow/stipendiat
2011 - 2013 Law firm BA-HR Associate Lawyer/advokatfullmektig