Fagprofil

Alexander Næss Skjønberg

Førsteamanuensis - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Alexander Næss Skjønberg er master i rettsvitenskap fra 2010 og ph.d. i rettsvitenskap fra 2018, begge ved Universitetet i Oslo. Hans doktoravhandling har tittelen "Fredsplikten i tarifforhold". Han er ansatt som førsteamanuensis på BI fra 2017.

Tidligere har Skjønberg arbeidet som advokatfullmektig i BAHR og vært konstituert dommer i Arbeidsretten.

Skjønbergs rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett. Hans interesser omfatter også blant annet rettshistorie, kontraktsrett og EU-rett.

Undervisning og veiledning
Skjønberg underviser i arbeidsrett på flere ulike kurs og studieretninger. Han er fagansvarlig for de to executive-kursene BIK 2930 Arbeidsrett I og BIK 3406 Arbeidsrett II samt Arbeidsrett på master i forretningsjus og økonomi. I tillegg veileder han jevnlig masterstudenter ved UiO og UiB.

Verv
Medlem av fagutvalget for arbeidsrett ved JUS Juristenes Utdanningssenter
Redaksjonssekretær for tidsskriftet Arbeidsrett

Publikasjoner

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler

Arbeidsrett, s. 18- 38. - Fulltekst i vitenarkiv

Skjønberg, Alexander Næss (2019)

Fredsplikten i tarifforhold

Gyldendal Juridisk.

Kampmidler som streik, lockout og boikott er legitime midler i forhandlinger om inngåelse og revisjon av tariffavtaler. Slik har det vært siden organisasjons- og tariffavtaleutviklingen tok til i siste halvdel av 1800-tallet. Når partene har inngått tariffavtale, er imidlertid hovedregelen at det ikke er tillatt med arbeidskamp. Det gjelder fredsplikt i tariffperioden. I denne boken gis en bred analyse av denne fredspliktens opprinnelse, begrunnelse og rekkevidde. Størstedelen av boken dreier om hvordan grensen skal trekkes mellom aksjoner som er i strid med fredsplikten og aksjoner og opptreden som er tillatelig også i tariffperioden. I boken diskuteres de tre kategoriene som i praksis faller utenfor fredsplikten: sympatiaksjoner, politisk demonstrasjonssaksjoner (politisk streik) og individualrettslig opptreden. Fredspliktnormer og arbeidskampregler som gjelder i forbindelse med krav om tariffavtale og tariffrevisjon, behandles grundig. Forfatteren viser også at fredsplikten kan føres tilbake til den første avtalereguleringen mellom LO og Norsk Arbeidsgiverforening (nå NHO) fra 1902 og diskusjoner i særlig tysk rettsvitenskap fra samme periode. Boken tar for seg en grunnleggende arbeidsrettslig størrelse. Fredsplikten settes i sammenheng med tariffavtalens grunnleggende formål og øvrige rettsvirkninger. Den brede tilnærmingen til emnet gjør boken aktuell for alle med interesse for kollektiv arbeidsrett og norsk arbeidsliv, og den er særlig nyttig for dem som arbeider med tariffrettslige spørsmål.

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Riksmeglers inngrepskompetanse i arbeidskonflikter - et forsøk på å beskrive det prinsipielle

Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum, Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (red.). Sui generis. Festskrift til Stein Evju

Skjønberg, Alexander Næss (2011)

Tariffavtalers virkning for utenforstående arbeidstakere

Arbeidsrett, VII, s. 1- 80.

Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik & Hotvedt, Marianne Jenum (2017)

Individuell arbeidsrett (2.utg.)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Skjønberg, Alexander Næss (2016)

Fredspliktens saklige rekkevidde - utgangspunkter og aktuelle problemstillinger

[Academic lecture]. Paal Bergs Arbeidsrett - utvalgte emner anno 2016.

Skjønberg, Alexander Næss & Hognestad, Eirik (2014)

Individuell arbeidsrett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2018 University of Oslo PhD
2010 University of Oslo Master of Laws
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2017 - Present BI Norwegian Business School Associate Professor
2018 - 2019 Arbeidsretten/The National Labour Court Acting judge/konstituert dommer
2013 - 2017 University of Oslo PhD. fellow/stipendiat
2011 - 2013 Law firm BA-HR Associate Lawyer/advokatfullmektig