Fagprofil

Morten Kinander

Professor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Mine arbeidsområder ved BI er først og fremst kapitalmarkeds- og kredittrett. Jeg har bakgrunn som filosof, finansadvokat og samfunnsdetattant, og er leder av Senter for finansregulering ved BI. 


Publikasjoner

Kinander, Morten (2016)

Interessekonflikter i finans og revisjon: Hvor hensiktsmessig er det å regulere dem?

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Kinander, Morten (2016)

Fra tilbakeholdenhet til aktivisme – Nyere utviklingslinjer i forholdet mellom rett og politikk i Høyesterett

Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift, 56(3), s. 141- 164. Doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-03-03

Artikkelen argumenterer for at Høyesterett de siste årene har beveget seg fra å utvise en tilbakeholdenhet når det gjelder bruk av Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser, til å tendere mot å innta en aktivistisk holdning til politiske vedtak som ellers kunne ha funnet sin løsning på trinnlavere nivå. Dette reduserer en rettsstatlig kjerneverdi som forutberegnelighet, og kan føre til en rettsuvisshet ved at sentrale grunnlovsbestemmelser får stadig nye virkeområder. Utviklingen fører også til et uklart samarbeidsforhold mellom politiske myndigheter og domstolen, hvor vi kan se konturene av en Høyesterett som inntar en rolle vårt nåværende demokratiske system ikke har lagt opp til. Dette er en utvikling som langt på vei er resultat av Høyesteretts egne valg. Disse valgene har vært gjenstand for utilstrekkelig oppmerksomhet.

Kinander, Morten (2016)

Bruk og misbruk. Særlig om ordrebehandling og misbruksreservasjonen i innsidehandelsretten

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 53- 65.

Kinander, Morten (2015)

Utviklingen av det objektive ansvaret, eksemplifisert ved bostyreransvaret

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 12(1), s. 47- 75.

Kinander, Morten (2014)

Ansvarsgrunnlag for erstatningsoppgjør ved uriktig beslag i konkurs

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett, 11(3), s. 147- 168.

Kinander, Morten (2014)

Comparing courts: The accountability function of the constitutional courts of Poland and Hungary

Review of Central and Eastern European Law, 39(2), s. 145- 190. Doi: 10.1163/15730352-00000016

Kinander, Morten (2013)

Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett -- en kritikk

Jussens venner, 48(3), s. 155- 192.

Kinander, Morten (2013)

MENNESKERETTIGHETER OG GRUNNLOVEN Om Menneskerettighetsutvalgets forslag om inkorporering av internasjonale menneskerettigheter i Grunnloven

Jussens venner, 48(1), s. 116- 139.

Kinander, Morten (2012)

- ”Ytringsfrihetens inversjon. Hvordan en grunnleggende menneskerettighet endte opp som samfunnets vern mot individet

Gauden-Kolbeinstvedt, Lars (red.). Ytringsfrihet: 10 essays

Kinander, Morten (2011)

Rasjonalitet og rettferdighet hos Kant og Rawls. Er Rawls en kantianer?

Norsk Filosofisk Tidsskrift, s. 295- 310.

Kinander, Morten & Høgberg, Alf Petter (2011)

Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren

Tidsskrift for rettsvitenskap, s. 15- 56.

Kinander, Morten (2011)

Ekstinksjon av aksjer? Om prinsipper for ekstinksjon og vindikasjon av uregistrerte aksjer

Tidsskrift for forretningsjus, s. 194- 220.

Kinander, Morten (2005)

Makt og rett (Om Makt- og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring

Universitetsforlaget.

Kinander, Morten (2004)

The View from Within. An Analysis and Critique of Legal Realism and Descriptive Jurisprudence

Fagbokforlaget.

Kinander, Morten (2003)

"En kritisk vurdering av hermeneutisk rettsteori"

Rætferd 103, s. 14- 23.

Kinander, Morten (2002)

"Trenger man egentlig 'reelle hensyn'? To betydninger, noen problemer

Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift, 41(4), s. 224- 241.

Artikkelen tar opp spørsmålet om hvor hensiktsmessig bruken av 'reelle hensyn' er i mdoerne juridisk metode, og stiller spørsmålstegn ved om termen i virkeligheten fører til det den er tenkt som, nemlig en åpen og drøftende argumentasjon. Forfatteren skiller mellom i den forbindelse mellom to typer av 'reelle hensyn', nemlig som en karakteristikk av en allerede foretatt argumentasjon, og som et argument i selve utlegningen av en rettsregel. Han konkluderer med at i mange sammenhenger kan man langt på vei klare seg uten å inndra 'reelle hensyn', som lett kan bli en sovepute for utførlig og åpen argumentasjon.

Kinander, Morten (2002)

Skaper Høyesterett ny rett? Spenninger i norsk rettskildelære

Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai & Lilleholt, Kåre (red.). Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen

Kinander, Morten (2000)

Er det grunnlag for et normativt korrektiv til retten ut fra Eclhoffs rettsteori?

Tidsskrift for rettsvitenskap, s. 324- 369.

Kinander, Morten (2000)

Den autonome retten og studiet av den

Retfærd

Kinander, Morten (2000)

Den autonome retten og studiet av den. Om Henrik Palmer Olsens og Stuart Toddingtons Law in its own right

Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, s. 16- 29.

Kinander, Morten (2000)

Er det grunnlag for et normativt korrektiv til retten ut fra Eckhoffs rettsteori

Tidsskrift for rettsvitenskap, s. 324- 368.

Kinander, Morten (2000)

Forholdet mellom juridisk og rettsvitenskapelig metode innen den nyere rettsrealismen

Kritisk juss, s. 109- 128.

Kinander, Morten (2000)

Forholdet mellom juridisk og rettsvitenskapelig metode innen den nyere rettsrealismen

Kritisk juss, s. 109- 128.

Kinander, Morten (2000)

Er det grunnlag for et normativt korrektiv til retten ut fra Eckhoffs rettsteori

Tidsskrift for rettsvitenskap, s. 324- 368.

Kinander, Morten (2014)

- Trond Mohn har kontroll på pengene

Dagbladet [Internett]

Kinander, Morten (2014)

- Lærerne holder 64.000 barn som gisler for en symbolsak

Nettavisen.no [Internett]

Kinander, Morten (2004)

Hvor mange innviklede lover kan et folk fordøye?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Raid og rettssikkerhet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Rettsstaten er truet i Ungarn

VG : Verdens gang [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Forvaltningens maktbruk

Advokatbladet [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Ytringsfriheten er truet

Dagsavisen [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Dømt for islamkritikk

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Vi har glemt hvorfor vi straffer

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Straffen skremmer ikke

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Riksrevisjonen på ville veier

Bergens Tidende [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Hvor dramatisk er tomtefestedommen?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Et forsvar for fohudslinja

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Gamle lover for nye medier

Minervanett [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Revolusjon i Norge?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Kinander, Morten (1)

Anmeldelse av Sverre Blandhol: Juridisk Idealogi: Alf Ross' kritikk av naturretten

Kritisk juss [Kronikk]

Kinander, Morten (2014)

Comparing Courts: The Accountability Function of the Constitutional Courts of Poland and Hungary

[Academic lecture]. DPP Research Seminar.

Kinander, Morten (2014)

Et liberalt sosialdemokrati?

[Article in business/trade/industry journal]. Nytt Norsk Tidsskrift, 31(3), s. 338- 342.

Kinander, Morten (2012)

Etter applausen -- Dommen mot Anders Behring Breivik

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, s. 1081- 1085.

Kinander, Morten (2005)

Rettsfilosofi : en innføring

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Kinander, Morten (2003)

"Steering between foundationalism and discretionism in the methodology of legal theory."

[Academic lecture]. Verdenskongress i retts- og sosialfilosofi.

Kinander, Morten (2000)

The hermeneutics of practical perspectivism

[Academic lecture]. IX. Internationaler Kant-kongress.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2006 University of Oslo Master Cand. Jur.
2003 University of Bergen Ph.D Dr. Juris
1997 University of Bergen Master Cand. Philol.
2006 University of Oslo Master Cand. Jur.
2003 University of Bergen Ph.D Dr. Juris
1997 University of Bergen Master Cand. Philol.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2015 - Present BI Norwegian Business School Professor
2011 - Present Civita Jurist and philosopher
2012 - 2015 BI Norwegian Business School Associate professor
2007 - 2011 Wiersholm, Mellbye & Bech (Law firm) Lawyer/Senior associate
2006 - 2007 Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo Visiting researcher
2005 - 2006 Norwegian Research Council Post doc fellow
2003 - 2006 University of Bergen, Law faculty Associate professor
1999 - 2003 University of Bergen, Law faculty Research fellow
1998 - 1999 Columbia University Fulbright Scholar
1998 - 1998 University of Bergen, Law faculty Assistant professor
1996 - 1996 Columbia University Visiting scholar
Last flere artikler