-
Ansattprofil

Ole Gjems-Onstad

Professor emeritus - Institutt for rettsvitenskap og styring

Publikasjoner

Gjems-Onstad, Ole (2023)

Skatteutvalget NOU 2022: 20 – skrivebordsøvelser uten stresstesting

Skatterett, s. 331- 353. Doi: 10.18261/skatterett.41.4.2

Denne artikkelen vurderer kritisk enkelte av Torvik-utvalgets forslag (NOU 2022: 20). Det legges særlig vekt på de mange utkast til vesentlig høyere boligskatt, samt formuesskatt og arveskatt.

Gjems-Onstad, Ole (2023)

Tax Avoidance from a Norwegian Perspective: VAT Avoidance vs Income Tax Avoidance - The Norwegian 2020 Approach

Papis-Almansa, Marta (red.). EU Value Added Tax and Beyond. Essays in honor of Ben Terra

Gjems-Onstad, Ole (2022)

Covid-19 - juridiske etterdønninger

Dimitrievski, Nick; Johansson, Kjell, Kleist, David & Olsson, Stefan (red.). Festskrift til Robert Påhlsson

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Lovfestet omgåelsesregel for merverdiavgift

Stenheim, Tonny & Birkeland, Kari (red.). Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Manglende konsekvenstenkning i menneskerettsjussen

Kritisk juss, 51(3) Doi: 10.18261/issn.2387-4546-2020-03-07 - Fulltekst i vitenarkiv

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) fortolker det absolutte forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) art. 3 stadig videre. Dommene kan ha store praktiske konsekvenser, men disse virkninger av avgjørelsene diskuteres i liten grad av EMD siden et mer rettspragmatisk perspektiv ofte mangler. Når EMD gjennom dynamiske fortolkninger gir nye regler, utfordres begrensningen ved en rent juridisk metode og skillet mellom juss og politikk.

Gjems-Onstad, Ole (2020)

La gründere flytte - formuesskattens dilemmaer i krisenes tidsalder

Cappelen Damm Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Menneskerettigheter - en verden uten helvete

Cappelen Damm Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Uforutsigbar omgåelsesnorm

Skatterett, 35(2), s. 156- 170. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-02-04

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Opphevet arveavgift - konsekvenser

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Bedre skatt: En skattereform for omstilling og vekst. Meld.St. 4 (2015-2016)

Skatterett, 2016(1), s. 2- 9. Doi: 10.18261/issn.1504-310X-2016-01-02

Gjems-Onstad, Ole & Melz, Peter (2015)

NPOs (Charities) and VAT

Vanistendahl, Frans (red.). Taxation of charities

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Scheel-utvalget: For mye - for sent

Skatterett, s. 3- 18.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

BI-dommen: Omsetningsbegrep

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (red.). Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole (2015)

MVA: Underprioritert i skatteetaten

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (red.). Aktuell merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2015)

Aktuell merverdiavgiftsrett

Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Over 80 % inntektsskatt og gjerne 5 % formuesskatt

Skatterett, 2014(4), s. 305- 317. Doi: 10.18261/issn.1504-310x-2020-02-05

Gjems-Onstad, Ole (2014)

The Pricing of Electronic Newspapers

World journal of VAT GST law, 3(2), s. 127- 129. Doi: 10.5235/20488432.3.2.127

Gjems-Onstad, Ole (2014)

En bedre klageordning

Skatterett, 33(2), s. 104- 118.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

OECD and Base Erosion: What is needed: A paradigmatic shift in international taxation or perfecting the old TP paradigm?

Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (red.). Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer

Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina & Skaar, Arvid Aage (2014)

Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer

Universitetsforlaget.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Internasjonal skatterett og internprising - life is a losing game?

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (red.). Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (2013)

Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Valg av selskapsform

Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (red.). Aktuell bedriftsbeskatning

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Cross-border electronic services and the need for international cooperation: the Norwegian experience

World journal of VAT GST law, 2(3), s. 243- 252. Doi: 10.5235/20488432.2.3.243

Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (2013)

Aktuell bedriftsbeskatning

Gyldendal Juridisk.

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2013)

Norway and Scandinavian Countries

Cracogna, Dante; Fici, Antonio & Hagen, Henrÿ (red.). International Handbook of Cooperative Law

Gjems-Onstad, Ole & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2012)

MVA og omstruktureringer - et norsk perspektiv

SkatteNytt, s. 516- 525.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Merverdiavgift og inntektsskatt - momenter til sammenligning med særlig vekt på internasjonale forhold

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (red.). Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2012)

EUs merverdiavgiftsdirektiv - veileder for norske brukere

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (red.). Praktisk merverdiavgiftsrett

Gjems-Onstad, Ole; Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2012)

Praktisk merverdiavgiftsrett

Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2011)

MVA-kommentaren

Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Skatteprosess - with Hugo P Matre - editor + chapter 1 Oversikt 2 pages and ch 20 Kritiske perspektiver på norsk skatteforvaltningsrett - 27 pages

Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Omsetningsbegrepet i merverdiavgiftsretten

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Nye regler om skattefri omorganisering

Skatterett, s. 204- 228.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Taxation of Worker. Norway

Joerg Manfred Moessner (ed), Taxation of Workers in Europe

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Deferred compensation. Norway

Joerg Manfred Moessner (ed), Taxation of Workers in Europe

Gjems-Onstad, Ole (2009)

MVA - elektroniske tjenester over landegrensene

Praktisk økonomi & finans, 25(1), s. 11- 19.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Omgåelse og merverdiavgift

Skatterett, 28(2), s. 115- 142.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Gjør ikke skatteyterne til dine fiender skatteunndragelsesutvalget NOU 2009:4 : en kritikk

Skatterett, 28(3), s. 212- 242.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Tvangslønn - status 2008

Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian, Lilleholt, Kåre & Michalsen, Dag (red.). Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2009)

Samvirkeforetak – reglene om økonomiforhold, skatt og avgift

Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

Bokføringsloven er ikke for amatører - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Skatterett, s. 212- 223.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

Det nye sesam, sesam: Innbetalt kapital

Magma forskning og viten, 11(6), s. 25- 34.

Gjems-Onstad, Ole (2007)

Nonprofit organisations in Norway - legal framework

Rett og toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, Frantzen et al

Gjems-Onstad, Ole (2006)

Høyesterett som høyrisikosport - nye dommer om merverdiavgift

Dog fred er ej det bedste- : festskrift til Carl August Fleischer på hans 70-årsdag 26. august 2006 / redigert av Ole Kristian Fauchald, Henning Jakhelln, Aslak Syse

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Kort avskrivningstid: Norske skattereformer - 1992 og 2004-2006

Ståhl, Kristina & Thorell, Per (red.). Iustus förlag

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Den vanskelige skatten - Norsk skatterett 1930-2005

Revisjon og Regnskap, s. 38- 59.

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Aksjonærmodell og fritaksmetode - skatteetatens utfordringer sett utenfra

Skatterett, s. 218- 237.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Rettslige rammebetingelser for ikke-erversmessig (non-profit) aktiviteter etter norsk rett

Andersen, Lennart Lynge & Olsson, Katarina (red.). Stiftelser i norden III: Rapport fra et nordisk forskningssymposium i september 2003

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Lovavdeling, selskapsrett og reelle hensyn

Lov og Rett, s. 129- 130.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Rettslig prøving av bindende forhåndsuttalelser - Svar Til Thorbjørn Gjølstad

Skatterett, s. 195- 199.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Modernisert folketrygd - NOU 2004:1 - en utfordring

Skatterett, s. 118- 138.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

På'n igjen! - Høyres skattereform 2004-2006

Skatterett, s. 97- 117.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Norway

Wolfgang Schön (ed): Tax Competition in Europe

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Problems of Equity in Modern Income Taxation

Scandinavian Studies in Law, 44, s. 119- 128.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Rettslig overprøving av bindende forhåndsuttalelser - NÅ!

Skatterett, s. 119- 128.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Banoun - part 4 - must be read

Skatterett, s. 279- 289.

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2003)

A New Legislative Foundation for Co-operatives in Norway

Review of International Co-operation, 96(1), s. 18- 30.

Fjørtoft, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2003)

Cooperative Law in Norway – Time for Codification?

Scandinavian Studies in Law, 45, s. 119- 137.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Tax Benefits for Public Benefit Civile Society Organizations

Governance and Taxation of Public Benefit Non Profit Organizations

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Computing capital gains on shares: A ten-year old - and successful(?) - experiment

Bulletin for International Fiscal Documentation, s. 364- 370.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Femte forsøk - mot ny norsk samvirkelov

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 214- 238.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Uttaksmerverdiavgift

Revisjon og Regnskap, 71

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Samvirkeforetak og beskatning

Skatterett, 20(4)

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Menneskeretter og tilleggsskatt

Skatterett, 20, s. 127- 149.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Rettferdig beskatning - paradokset som ikke skal koste?

Skatterett, 20, s. 111- 126.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Regnskap og skatt - hvor atskilt?

Festskrift til Terje Hansens 60 årsdag

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Capital Gain Taxation of Shares - the Norwegian Opening Value Adjustment Method in Liber Amicorum Leif Mutén

International Studies in Taxation: Law and Economics. Series on International Taxation

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Review: Bjørn Westberg: Mervärdeskatt

Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 509- 514.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Regnskapsregler som skattelovgivning

Praktisk økonomi & finans, s. 59- 68.

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Internasjonalisering og konkurranseevne - utfordringer for skatte- politikken

Skatterett, s. 9- 25.

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Rettskilder i skatteretten - et norsk perspektiv

Skattenytt, s. 2- 14.

Gjems-Onstad, Ole & Spilling, Olav R. (1998)

Skatt og SMB

SMB 98 - fakto om små og mellomstore bedrifter i Norge

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Århundrets julaften

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Piketty vil beskatte arv, formue og inntekt med 90 prosent

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Ettertidens dom

NRK Ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Ikke ødelegg sommeren

NRK Ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Torturkomité på ville veier

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Takk himmelen for barnevernet!

NRK Ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Norge har verdens hardeste formuesskatt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Myten om nullskattyterne

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

La bare gründerne flytte

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole & Andersen, Mads Bryde (2019)

Dom fra menneskerettighedsdomstol kan påtvinge Danmark global sundhedsindvandring

Berlingske tidende [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Et norsk Spotify kan vi bare glemme

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Korttenkt om streikeretten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole & Bryde Andersen, Mads (2018)

Bent Jensen-sagen viser, at der er noget galt med Menneskerettighedsdomstolen

Berlingske tidende [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Uforstand fra Menneskerettighetsdomstolen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Feilskjær fra EMD må kritiseres

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2018)

Sammen om døden

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Støre med formuesskattens dødskyss?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Unyansert om menneskerettigheter

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Menneskerettsjusen er en demokratisk utfordring

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Menneskerettsdramaet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Menneskerettigheter i sort og hvitt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Hyperinflatert og devaluert

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Eksistensiell blindvei

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Misvisende promillereform

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Høyres skattefelle

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Fiksjonen om selvangivelsen

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Sangkoret Boligskatt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Piketty: Enøyd Vive la France!

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Rikinger og formuesskatt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Udemokratiske snubletråder

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Tea Party og Stoltenberg

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Sjokkartet annerledes fra NRK

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Fagforeningspolitiet

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Grove faglige feil om skatt

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Klimadom legger press på demokratiet

Aftenposten [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Gründere bør flytte herfra før de lykkes

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

25. juni-debatten - menneskerettsjussens demokratiske utfordringer

Rett24.no [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Arveskatt blir i praksis økt boligskaktt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Når kommer arveskatten?

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Skatteskjerpelsesutvalget

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Feil fra finansministeren om innflyttedes formue

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Røkkes flytting - en torpedo mot formuesskatten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Slipp oss fri

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Arabeiderpartiet og AUF misbruker 22. juli politisk

Stavanger Aftenblad [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Vaksineringen går for tregt

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Ofrer barna

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Århundrets julaften

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

NRK-angrep på Smiths Venner

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Århundrets julaften

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Norges nye sosialist

nrk.no/ytring [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Seier for menneskerettighetene

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Ideelt for skatteplanlegging

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Næringsfiendtlig populisme

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Skjebneår for formuesskatten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Formue er tyveri

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Mulighet for alle

Dyade [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Ubevæpnet politi

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Ta ansvar eller løpe fra det

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

SVs to lovsamlinger

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Et skudd i foten

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Rettsak utengrenser

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Livsfjerne norske ideologier

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Blindhetens rettssak

Dagens næringsliv [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

VAT: best bet against international tax planning

World journal of VAT GST law [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Dell-dommen: 0,62 % skatt av 1 400 millioner kr - en seier!

Skatterett [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (1)

Black letter-jus

VG : Verdens gang [Kronikk]

Gjems-Onstad, Ole (2024)

Menneskerettsdomstolen gjør barna til tapere

[Popular scientific article]. Lov og Rett Doi: 10.18261/lor.63.4.6

Gjems-Onstad, Ole (2024)

Mindre attraktivt å være norsk investor

[Popular scientific article]. Nettavisen

Gjems-Onstad, Ole (2024)

Hvorfor har du forlatt meg? Dødsangst, udødelighetsstreben og forsoning Dyade 1/24

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole (2024)

Skatteutvalget - et vanskelig havari

[Article in business/trade/industry journal]. Skatterett

Gjems-Onstad, Ole (2024)

Det norske skattesystemet - hva kan bli bedre?

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Gjems-Onstad, Ole (2023)

Lyset: dødens farge - livets slutt i kunst og litteratur hele nummeret 64 s

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2022)

Acem - frivillighet i essens

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole (2022)

Den forsømte sektor

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole (2022)

Staten - den store hjelper

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole (2022)

Politisk nei til grasrotfinansiering

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole (2022)

Tenke på døden - et kontemplativt rom (hele nummeret 64 s)

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind, Grundekjøn, Ole Tellef, Kildal, Tor S. & Kristensen, Roy (2021)

Oppgaver i skatterett

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders Bernhard, Dyrnes, Cecilie Aasprong & Kildal, Tor S. (2021)

Merverdiavgift - spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Ansvar for hele verden

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Dødelig case: selvopgør i flerkulturelt samfund

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Fra projeksjon og rettighet til fellesskap og plikt

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Ondskapen hos de andre

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Den Gud som passer oss

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Den Gud som passer oss

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Kollektive projeksjoner

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Meditation: fra projektion til introspektion

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Projektion - i hverdag og parforhold

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Fra egen psykologi til samfunn

[Popular scientific article]. Dyade

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2021)

Projeksjon og fordreining - i parforhold, familie og samfunn

[Popular scientific article]. Dyade

Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind & Gjems-Onstad, Ole (2021)

Norsk bedriftsskatterett

[Non-fiction book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Piketty: 90 % formues-, arve- og inntektsskatt

[Article in business/trade/industry journal]. Skatterett

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Aasprong Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders B (2020)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Aldringens smerte

[Popular scientific article]. Dyade, s. 61- 63.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Skamkortet i samfunnsdebatten

[Popular scientific article]. Dyade, s. 57- 59.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Detronisert Gud - skamløst individ

[Popular scientific article]. Dyade, s. 51- 54.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Hvordan bearbejdes skam?

[Popular scientific article]. Dyade, s. 45- 49.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Med meg er det ikke skittent - det skamfulle kjønnslivet

[Popular scientific article]. Dyade, s. 39- 42.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Skam eller skyld? - Lukker du øjnene eller ørerne, når nogen bebrejder dig?

[Popular scientific article]. Dyade, s. 31- 37.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Det ensomste sted på jorde - Hvor kommer skammen fra

[Popular scientific article]. Dyade, s. 25- 29.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Vindu til skammen

[Popular scientific article]. Dyade, s. 5- 11.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2020)

Meditasjon - kongevei til å forstå skammen

[Popular scientific article]. Dyade, s. 3- 3.

Gjems-Onstad, Ole (2020)

Tretti års odysse med norsk skatterett

Gjems-Onstad, Ole (red.). Skattelovsamlingen 2019-2020

Gjems-Onstad, Ole; Furuseth, Eivind, Grundekjøn, Ole Tellef, Kildal, Tor S. & Kristensen, Roy K (2019)

Oppgaver i skatterett

[Textbook]. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Erfaringer fra indre fordypelse

[Popular scientific article]. Dyade, 2019(4), s. 48- 51.

Gjems-Onstad, Ole (2019)

Kulturkamp i eteren

[Popular scientific article]. Dyade, 2019(4), s. 28- 30.

Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn, Furuseth, Eivind & Ferdowsi, Sanaz Ormaz (2018)

Norsk bedriftsskatterett

[Non-fiction book]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole; Mikelsen, Anders & Dyrnes, Cecilie Aasprong (2018)

Merverdiavgift i et nøtteskall

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Mikelsen, Anders Bernhard; Gjems-Onstad, Ole, Dyrnes, Cecilie & Kildal, Tor S. (2017)

Merverdiavgift-spørsmål og svar (7. utgave)

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie & Mikelsen, Anders Bernhard (2017)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2017)

Liv i bevegelse - prosess i meditasjon og fellesskap

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Ved menneskerettighetenes grense

[Popular scientific article]. Dyade, s. 61- 64.

Gjems-Onstad, Ole & Hersoug, Tor (2016)

Gode messer, dårlig mat

[Popular scientific article]. Dyade, s. 53- 55.

Gjems-Onstad, Ole (2016)

Det muliges kunst

[Popular scientific article]. Dyade, s. 19- 21.

Gjems-Onstad, Ole; Kildal, Tor S., Dyrnes, Cecilie Aasprong, Kristensen, Roy K & Mikelsen, Anders Bernhard (2016)

MVA-kommentaren, 5. utgave

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Aktualisering i Acem-meditasjon - velsignelse eller forbannelse

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Barlaup-saken - Dobbeltbeskatning og mye attåt

[Article in business/trade/industry journal]. Gyldendal Rettsdata

Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind, Gjems-Onstad, Ole & Folkvord, Benn (2015)

Norsk Bedriftsskatterett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Infrastrukturtiltak og utviklingskostnader varemerker - Bjørvika- og Stabburet-sakene - eller Høyesterett som Erasmus Montanus

[Article in business/trade/industry journal]. Gyldendal Rettsdata

Gjems-Onstad, Ole (2015)

Høyesterettsdom om Total: Prinsippløs dom om grunnleggende prinsippet.

[Article in business/trade/industry journal]. Gyldendal Rettsdata

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Levende stillhet - styrken i det meditative

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Mer avklaring om goodwill fra Høyesterett - 11 år med fem dommer og en kjennelse fra Riksskattenemnda

[Popular scientific article]. Gyldendal Rettsdata

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Polaris-dommen - Adresseavisen som e-avis

[Report]. Gyldendal rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Merverdiavgift i et nøtteskall

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2014)

Høyesterett: ConocoPhillips - Avklarende om fisjoner og fritaksmetoden

[Report]. Gyldendal Rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2013)

Merverdiavgift - Spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2013)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Internasjonal skatterett - mange dimensjoner

Gjems-Onstad, Ole & Furuseth, Eivind (red.). Praktisk internasjonal skatterett og internprising

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Dyvi-dommen: Something is rotten - med Høyesteretts omgåelsesstandard

[Report]. Gyldendal Rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Høyesterett: Tja til aksjespleis

[Report]. Gyldendal Rettsdata.

Gjems-Onstad, Ole (2013)

Milde Moses - prostitusjon og slabbedaskeri i Oslo tingrett! Kommentar i database

[Report]. Rettsdata Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Meditative veier - forskjeller og likheter

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Skattemaster med internasjonal deltagelse

[Popular scientific article]. Revisjon og Regnskap, 2012(2), s. 54- 56.

Gjems-Onstad, Ole (2012)

Norsk bedriftsskatterett

[Scientific book]. Gyldendal Juridisk.

Gjems-Onstad, Ole (2011)

Skatterett - Spørsmål og svar - with Tor S Kildal

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole & Lund Hetland, Merete (2010)

Ni dages skambearbejdelse

[Popular scientific article]. Dyade, s. 13- 23.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Å se med bevisstheten - Bilder, billedforbud og det billedløse - meditative perspektiver

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Deferred compensation, Norway In Joerg Manfred Moessner, ed. Taxation of Workers in Europe

[Article in business/trade/industry journal]. EATLP International Tax Series, 6, s. 279- 280.

Gjems-Onstad, Ole (2010)

Taxation of Worker, Norway In Joerg Manfred Moessner, ed. Taxation of Workers in Europe

[Article in business/trade/industry journal]. EATLP International Tax Series, 6, s. 193- 196.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2010)

Ytring: Kvinneidrett er annenrangs - sier Finansdepartementet og den rødgrønne regjeringen!

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 29(2), s. 17- 119.

Gjems-Onstad, Ole (2009)

Der du aldri har vært - Acem-meditasjon og reflekterende kommunikasjon

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

For mange regler - juridiske illusjoner

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2008)

Nytt ambisiøst studium: Master i skatte- og avgiftsrett

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 62- 63.

Gjems-Onstad, Ole (2007)

Who's there. Shakespeare - meditative temaer

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 78.

Gjems-Onstad, Ole (2006)

Tvangslønn

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap, s. 48- 53.

Gjems-Onstad, Ole (2006)

Skattesystemet etter skattereformen

[Article in business/trade/industry journal]. Revisjon og Regnskap

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Levende døde - slaveriets psykologi

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 72.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2005)

Merverdiavgift : spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Skattelover og sentrale forskrifter, Studenthefte 2005/2006

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole; Bryne, Eivind & Kildal, Tor S. (2005)

Lærebok i merverdiavgift

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2005)

MVA-kommentaren

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2005)

Norway's Tax Reform 2004-2006

[Article in business/trade/industry journal]. Bulletin for International Fiscal Documentation, Vol 59(4), s. 141- 145.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Tiden venter ikke - eksistensielle refleksjoner om tid

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Skattelovsamlingen 03-2004

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2004)

Refund of Input VAT to Norwegian NPOs

[Article in business/trade/industry journal]. ?, 15, s. 244- 246.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Stillhetens kompass - meditativ etikk

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 64.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Lover og sentrale forskrifter

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Skattelovsamlingen 2002-2003

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2003)

Forslag til ny teknisk revidert merverdiavgiftslov med samleforskrift

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Sparegrisen : Skauge-utvalgets skatteomlegging og aksjonærmodell

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2003)

Norsk bedriftsskatterett

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Skattelovsamlingen 2001-2002

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2002)

Skatteetaten sett utenfra

[Article in business/trade/industry journal]. ?, s. 1334- 1351.

Gjems-Onstad, Ole & Kildal, Tor S. (2002)

MVA-Kommentaren

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Historiens psykologi - lineær og syklisk historieforståelse

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 55.

Kildal, Tor S. & Gjems-Onstad, Ole (2001)

Merverdiavgift : spørsmål og svar

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Kildal, Tor S. & Gjems-Onstad, Ole (2001)

MVA-kommentaren

[Scientific book]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Omgåelse, minoritetsinteresse, utsatt skatt

[Report]. Den norske revisorforening.

Gjems-Onstad, Ole (2001)

Norsk bedriftsskatterett

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Bråthen, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2001)

Moderne forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Gjems-Onstad, Ole (2000)

Inkvisisjonens psykologi - hvordan vi dømmer og dømmes

[Popular scientific article]. Dyade, s. 1- 58.

Gjems-Onstad, Ole (2000)

EØS-avtalen med kommentarer

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. & Kildal, Tor S. (1999)

Skatterett - Spørsmål og svar

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Bli hørt - Tal bedre

[Textbook]. Dyade Fagbøker.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Arbeidsrett - Spørsmål og svar

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Selskapsrett : Spørsmål og svar

[Textbook]. Ad notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte 1999

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Norsk Bedriftsskatterett

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Norsk Elektronisk Skattebibliotek

[Textbook]. IndexData.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Ajourføringshefte 1999 til Skattelovsamlingen 1998/99

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Skattelovsamlingen 1998/99

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole G. (1999)

Valg av selskapsform

[Textbook]. Ad Notam Gyldendal.

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Delingsfred

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Representasjon

[Popular scientific article]. ?

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Det Store Oppskrivningsåret

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Statlig selskapsskatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Dyrere stiftelser

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Usmukk dom

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Ny skattelov

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Arveavkall og Lånekassen

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Av-gift

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Skatteskadeverk

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Farvel til Norge?

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Fallskjerm-Skatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Svart aksjetriksing

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Pensjonsformuen

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Arve-Synder

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Frispark for idrettsskatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Frispark for idrettsskatt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Regnskapslabyrint

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Merkverdig merverdi

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Delingsmareritt

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

Finn G-punktet

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Gjems-Onstad, Ole (1998)

300 timers-kravet

[Popular scientific article]. Økonomisk Rapport

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1984 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
1979 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2000 - Present University of Oslo Adjunct professor
1993 - Present Queensland University of Technology Adjunct professor
1985 - Present BI Norwegian Business School Professor
2002 - 2006 University of Stavanger Adjunct professor