-
Ansattprofil

Tore Bråthen

Professor - Institutt for rettsvitenskap og styring

Biografi

Tore Bråthen er cand. jur. og dr. juris fra Universitetet i Oslo (doktoravhandling "Personklausuler i aksjeselskaper"). Han har vært ansatt som professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI siden 1998. Før dette arbeidet han som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har siden 1998 også vært professor II ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø. Bråthens rettsvitenskapelige kompetanse ligger primært innenfor selskapsrett, hvor han har publisert en rekke bøker og fagartikler. Bråthen har også publisert forskningsartikler og lærebøker innen bl.a. eiendomsmegling og eiendomsmeglerrett, stiftelsesrett, verdipapirrett, kontraktsrett, forsikringsformidlingsrett, forvaltningsrett og statsforfatningsrett. Siden 1997 har Bråthen vært redaktør for selskapsrett mv. i Norsk Lovkommentar (Norwegian Commentary on the Law) og i tillegg har han skrevet kommentarer til flere av lovene her. Han har vært redaktør for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (Nordic Journal of Company Law, NTS) siden 1999. Han har vært medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for Eiendomsrett (Journal of Real Estate law) siden 2012. Bråthen har vært medlem av flere regjeringsoppnevnte lovutvalg, og han ledet utvalgene som utarbeidet NOU 2006:1 Eiendomsmegling, NOU 2016:22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping, og NOU 2023:2 Fremtidens apotek, samt utvalget som skrev utredningen «Gjeldsregister i Norge». I perioden 2004-2014 var han leder av «Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester». Bråthen har bred erfaring som voldgiftsdommer, og han har skrevet en rekke juridiske betenkninger for norske og utenlandske oppdragsgivere. Bråthen underviser på flere ulike kurs og studieretninger ved BI. Han underviser også på studiet i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han veileder jevnlig masterstudenter ved UiO, UiB og UiT.

Publikasjoner

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2104)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 80- 90.

Bråthen, Tore & Minde, Stine Winger (2022)

Styrets arbeid med bærekraft

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

This article discusses the Norwegian judicial framework for the Board’s work with sustainability. Sustainability regulation is no longer a result of more or less targeted political initiatives, it largely presents as a coherent system of rules. The starting point for the analysis is the general principles in the LLC (Limited Liability Companies) Act on the Board’s duty to manage the company. We therefore firstly give a description of the "company interest" and its central elements. The article seeks among other things to demonstrate the trade-off between profit seeking and the Board’s right and duty to integrate sustainability in the management of the company. Furthermore, the article discusses how central milestones, such as the EU taxonomy, accounting and reporting regulation, the Transparency Act, and the EU Commission’s proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), impact the Board’s sustainability work. Several of these rules are characterised by strict requirements applicable to a relatively small number of companies. These companies, however, will, in order to meet these requirements, often have to place demands on their contractual parties. The legal framework will thus have important ramifications for a larger number of companies and the Board’s work in these companies. A lack of knowledge about sustainability may have substantial legal and economic consequences.

Bråthen, Tore (2021)

The Myth of Shareholder Ownership – the Norwegian Legal Perspective

Gilson, Ronald J.; Isaksson, Mats, Lidman, Erik, Munck, Johan & Sjöman, Erik (red.). Festskrift til Rolf Skog

Bråthen, Tore & Kristensen, Roy K (2020)

Ulvesund-dommen (HR-2017-2375-A) og norsk regnskapsrett

Stenheim, Tonny & Birkeland, Kari (red.). Finansiell og ikke-finansiell rapportering Festskrift til Hans Robert Schwencke

Bråthen, Tore (2020)

Regulering av avtaler mellom selskapet og tilknyttede parter i norsk aksjeselskapsrett

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 13- 44.

Bråthen, Tore (2020)

Konserninterne transaksjoner i aksjeselskapsretten

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (red.). Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Bråthen, Tore; Furuseth, Eivind & Mikelsen, Anders (2020)

Hvor din skatt er vil også ditt hjerte være : Festskrift til Ole Gjems-Onstad 70 år

Cappelen Damm Akademisk.

Bråthen, Tore (2019)

Høyesteretts dom i HR-2018-1983-A ("Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS") og kapitalreguleringen i norsk aksjeselskapsrett

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 60- 80.

Bråthen, Tore (2019)

Den norske aksjelovreformen fortsetter: enda flere endringer i norsk aksjeselskapslovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 30- 43.

Bråthen, Tore (2018)

Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 50- 53.

Bråthen, Tore (2018)

Offentleglovas anvendelse i forbindelse med statens eierskapsutøvelse

Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil & Jakobsen, Ingvild Ulrikke (red.). Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol

Bråthen, Tore (2018)

Legal challenges of state ownership

Sasson, Amir (red.). At the Forefront, Looking Ahead: Research-Based Answers to Contemporary Uncertainties of Management

The State is not like any other owner. No other owner both owns firms and legislates. Notwithstanding great improvements in corporate governance and the Norwegian Parliament's white papers over the years, substantial legal issues still remain unclear. Role overlap, financial liability, exercise of control over firm's board, management, actions, and structure still remain unresolved.

Bråthen, Tore (2017)

Den norske aksjelovreformen - 1. etappe 2017

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 70- 86.

Bråthen, Tore & Minde, Stine Winger (2017)

Nye norske regler om utarbeidelse og oppbevaring av selskapsdokumentasjon og kommunikasjon mellom aksjonærer og selskap

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 104- 115.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2016)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 74- 88.

Bråthen, Tore (2016)

Inhabilitet for styremedlem med ledende stilling i annet selskap

Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum, Nesvik, Marie & Sundet, Tron Løkken (red.). Sui generis. Festskrift til Stein Evju

Bråthen, Tore (2016)

Inhabilitet på generalforsamlingen i aksjeselskaper

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (red.). Moderne Forretningsjus III

Bråthen, Tore (2016)

Styrehonorar i stiftelser

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 1- 12.

Anderssen, Harald B & Bråthen, Tore (2016)

Moderne Forretningsjus III

Fagbokforlaget.

Bråthen, Tore (2016)

Ugyldighet når styret, firmategner eller daglig leder i aksjeselskaper overskrider sin myndighet - betydningen av "redelighetskravet" i aksjeloven § 6-33

Hjelmeng, Erling Johan (red.). Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm

Birkeland, Kari & Bråthen, Tore (2015)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 104- 111.

Birkeland, Kari & Bråthen, Tore (2015)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 130- 134.

Anderssen, Harald B; Bråthen, Tore & Fjeldheim, Paul Henning (2015)

Tilstandsrapporter i boligomsetningen - meglers plikter og selgeransvaret

Tidsskrift for eiendomsrett, 11(1), s. 1- 32.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 99- 102.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny lovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 157- 160.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2014)

Ny praksis Norge

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 164- 167.

Bråthen, Tore (2014)

Lovlig og ulovlig "kobling" mellom eiendomsmegling og bank

Tidsskrift for eiendomsrett

Bråthen, Tore (2013)

Mer om re integra og Rt. 2012 s. 1904

Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret, s. 22- 23.

Bråthen, Tore (2013)

Eiendomsmeglingsloven Kommentarutgave

Universitetsforlaget.

Bråthen, Tore (2013)

Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper - juridiske spørsmål :

Praktisk økonomi & finans, 29 [i.e. 30](2), s. 59- 74.

Bråthen, Tore (2011)

Anvendelse av aksjeloven § 3-8 på datterselskapets garantier for morselskapets lån

Bråthen, Tore (red.). Moderne forretningsjus II

Bråthen, Tore (2011)

Moderne forretningsjus II

Fagbokforlaget.

Bråthen, Tore (2010)

Tilbakekall av løfter etter re integra-regelen - særlig med henblikk på kommersielle kontrakter

Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (red.). Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år

Bråthen, Tore (2010)

Controlling changes in the composition og shareholders of SME's

Neville, Mette & Sørensen, Karsten Engsig (red.). Company Law and SMEs

Bråthen, Tore (2010)

Nye norske regler om gransking i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Bråthen, Tore (2007)

Hovedseteteorien eller stiftelsesteorien

Rett og toleranse, Festskrift til Helge Johan Thue 70 år, Frantzen et al

Bråthen, Tore (2007)

Selskapers avtaler med sine aksjonærer og medlemmer av ledelsen

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 65- 89.

Bråthen, Tore (2007)

Nytt om prinsippene for verdsettelse av aksjer ved innløsning av aksjonær

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(6), s. 13- 16.

Bråthen, Tore (2007)

Nye regler om kapitalrelaterte disposisjoner i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(5), s. 13- 16.

Bråthen, Tore (2007)

Fastsettelse av lederlønninger, bonuser og syntetiske opsjoner i allmennaksjeselskaper

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(4), s. 10- 17.

Bråthen, Tore (2007)

Bør kravet om minste aksjekapital avskaffes for aksjeselskaper?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(3), s. 20- 22.

Bråthen, Tore (2007)

Fastsettelse av foretaksnavnet ved fusjon av aksje- og allmennaksjeselskaper

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(2), s. 10- 12.

Bråthen, Tore (2007)

Styreansvar og nedleggelse av arbeidsplasser

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 10(1), s. 17- 19.

Bråthen, Tore (2006)

Etterkontrollen av de norske aksjelovene

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 32- 46.

Bråthen, Tore (2006)

Styrelov til glede og besvær

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 101- 108.

Bråthen, Tore (2005)

Kan stemmene til medlemmer av styret og bedriftsforsamlingenkjøpes?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 14- 16.

Bråthen, Tore (2005)

Kan man kvitte seg med en "umulig" medaksjonær?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 17- 19.

Bråthen, Tore (2005)

SE-loven

Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (red.). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b

Bråthen, Tore (2005)

Aksjeloven

Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (red.). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b

Bråthen, Tore (2005)

Styreforbehold

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 9- 11.

Bråthen, Tore (2005)

Etterlevelse av loven sikrer ikke 40 prosent kvinneandel i ASA-styrene

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 10- 14.

Bråthen, Tore (2005)

Tvangsinnløsning av aksjer ? blir Norges høyesterett innhentet av EU-retten?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 13- 16.

Bråthen, Tore (2005)

Kan en aksjonær kreve seg innløst av selskapet når samarbeidsklimaet er ødelagt?

Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 18- 20.

Bråthen, Tore (2005)

Eiendomsmeglingsoppdrag. Privatrettslige følger av brudd på kravene til oppdragets innhold og form

Lov og Rett, s. 147- 177.

Bråthen, Tore (2004)

Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester

Christiansen (red.): Fra Driftssentralen til Teorifagbygget

Bråthen, Tore & Sundby, Anne Cathrine (2004)

EUs arbeid med modernisering av europeiske selskapers corporate governance

PricewaterhouseCoopers: Corporate governance i et norsk perspektiv

Bråthen, Tore (2004)

Lovbestemt kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styre

?, s. 9- 14.

Bråthen, Tore (2004)

Ulovlige aksjonærlån - og hva så?

?

Bråthen, Tore (2004)

”Nystiftet selskap med begrenset ansvar til salgs for kr. 3.999”

?

Bråthen, Tore (2004)

Hva kan styrelederen gjøre på egen hånd

?, s. 7- 9.

Bråthen, Tore (2004)

Konserninterne transaksjoner

?, s. 7- 10.

BrÅthen, tore (2004)

Klagenemda for eiendomsmeglingstjenester

Christiansen, Per (red.). Fra Driftssentralen til Teorifagbygget

Bråthen, Tore (2003)

Consent Requirements for Share Acquisitions in Limited Liability Companies According to Norwegian Law

?, s. 67- 88.

Bråthen, Tore (2003)

Avtaler mellom selskap og aksjonær i norsk rett

Iversen, T., Kristensen, L.H., Werlauff (red.: Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard

Bråthen, Tore (2003)

Styrelederen - hva sier loven?

?, s. 16- 22.

Bråthen, Tore (2003)

Societas Europaea - SE-selskapet

?, s. 7- 11.

Bråthen, Tore (2003)

Testamenter og testamentsvitner

?, s. 8- 10.

Bråthen, Tore (2003)

"Butikk i butikken"

?, s. 9- 12.

Bråthen, Tore (2003)

"Men hvordan kunne styret vite?"

?, s. 18- 20.

Bråthen, Tore (2003)

Konsekvenser av at erverver av aksje ikke får samtykke fra selskapet

?, s. 9- 13.

Bråthen, Tore (2002)

Norsk rettspraksis

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 282- 283.

Bråthen, Tore (2002)

Norsk rettspraksis

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 125- 126.

Bråthen, Tore (2002)

Norsk rettspraksis

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 10- 13.

Bråthen, Tore (2002)

Mislykkede fusjonsforsøk

?, s. 19- 22.

Bråthen, Tore (2002)

Corporate Governance i norsk jus

?, s. 28- 36.

Bråthen, Tore (2002)

Krav til aksjeeierboken

?, s. 9- 11.

Bråthen, Tore (2002)

Styreinstruks i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

?, s. 9- 12.

Bråthen, Tore (2001)

Overdragelse og omdannelse av foretak (rev.)

Foretaksrett

Bråthen, Tore (2001)

Alminnelig kontraktsrett (rev.)

Foretaksrett

Bråthen, Tore (2001)

Eierformer

Foretaksrett

Bråthen, Tore (2001)

Offentligrettslig rammelovgivning (rev.)

Foretaksrett

Bråthen, Tore (2001)

Innledning

Foretaksrett

Bråthen, Tore (2001)

Illojale godtgjørelser, om aksjelovenes forbud mot godtgjørelse fra andre enn "eget selskap"

Moderne forretningsjus

Bråthen, Tore (2001)

Åpning av generalforsamling i allmennaksjeselskaper

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 3(3)

Bråthen, Tore (2001)

Styrets handleplikt ved tap av egenkapital

?, 4(6), s. 9- 12.

Bråthen, Tore (2001)

Forsvarlig egenkapital

?, 4(5), s. 10- 14.

Bråthen, Tore (2001)

Avtaler mellom selskap og aksjonær

?, 4(4), s. 10- 13.

Bråthen, Tore (2001)

Avgjørelsen av stemmerettsspørsmål

?, 4(3), s. 12- 14.

Bråthen, Tore (2001)

Aksjonærlån

?, 4(2), s. 10- 13.

Bråthen, Tore (2001)

Innkalling til generalforsamling

?, s. 11- 14.

Bråthen, Tore (2000)

Kap. 8

Kunne ikke finne tidsskrift Langfeldt

Bråthen, Tore (2000)

Bedriftsforsamlingens rolle

?, s. 14- 17.

Bråthen, Tore (2000)

Aksjonærrettigheter i allmennaksjeselskaper

?, s. 8- 11.

Bråthen, Tore (2000)

Aksjeklasser

?, s. 9- 11.

Bråthen, Tore (2000)

Samtykke til erverv av aksje i aksjeselskap

?, s. 17- 20.

Bråthen, Tore (2000)

Aksjonæravtaler

?, s. 17- 19.

Bråthen, Tore (2000)

Selskapers kjøp og salg av egne aksjer etter norsk rett

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 147- 170.

Bråthen, Tore (2000)

Finansiering av aksjeerverv med aksjeutbytte

Lov og Rett, s. 387- 411.

Bråthen, Tore (1999)

Innløsning og utelukkelse av aksjonær

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 86- 107.

Bråthen, Tore (1999)

Ny norsk selskapslovgivning

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Bråthen, Tore (1999)

Ny praksis og litteratur

?

Bråthen, Tore (1999)

Nordisk selskabslovgivning, Status

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Bråthen, Tore (1999)

Ansvar for søsterselskapets gjeld

?

Bråthen, Tore (1999)

Tvangsinnløsning av aksjonærminoritet

?

Bråthen, Tore (1999)

Styremedlemmers inhabilitet

?

Bråthen, Tore (1999)

Generalforsamling uten møte

?

Bråthen, Tore (1999)

Styrevedtak uten møte

?

Bråthen, Tore (1998)

Gransking i aksje- og allmennaksjeselskaper

?

Bråthen, Tore (1998)

Kjøp av andel i ansvarlig selskap

?

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2022)

Bærekraftig bedriftsledelse får rødt lys i EU

Dagens næringsliv [Kronikk]

Bråthen, Tore (2016)

Diskusjonen om innsyn i sms-meldingene mellom Monica Mæland og Thorild Widvey har så langt vært mangelfull

Dagens Næringsliv [Avis]

Bråthen, Tore & Pettersen, Jenni Maria (1)

Juridisk trøblete lederlønnspolitikk

Dagens næringsliv [Kronikk]

Bråthen, Tore (1)

Et utvannet forslag om bærekraftig bedriftsledelse

Finansavisen [Kronikk]

Bråthen, Tore; Fjørtoft, Tore, Refsholt, Hanne, Minde, Stine Winger, Kronborg, Anne-Kristine, Allgot, Bjørnar, Boye, Ebba & Jacobsen, Karoline (2022)

Demokratiutvalgets innstilling. Innstilling fra utvalg oppnevnt av generalforsamlingen i OBOS den 22. juni 2021.

[Report]. OBOS.

Bråthen, Tore & Andresen, Silje Nesteng (2022)

Lærebok i praktisk eiendomsmegling : Del 1

[Textbook]. Norges eiendomsmeglerforbund.

Bråthen, Tore (2022)

Selskapsrett

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore, Viken, Monica & Minde, Stine Winger (2022)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2021)

Lov og rett for næringslivet

[Popular scientific book]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2020)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fagbokforlaget/Focus forlag.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2020)

Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning

[Academic lecture]. Bærekraftig corporate governance i lys av norsk aksjelovgivning.

Bråthen, Tore (2020)

Lov og rett for næringslivet 2020. Sammen med Sverre Langfeldt, Stine Winger Minde, Monica Viken

[Textbook]. Focus Fagbokforlaget.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2019)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Bråthen, Tore (2019)

Selskapsrett

[Textbook]. fokus gyldendal.

Bråthen, Tore (2019)

Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde)

[Textbook]. fokus gyldendal.

Bråthen, Tore & Skumsrud, Nina Fodstad (2019)

Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2

[Textbook]. Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bråthen, Tore & Eide, Erik Bruzell (2019)

Forsikringsformidling

[Textbook]. Handelshøyskolen BI.

Bråthen, Tore (2019)

Ny praksis Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 107- 109.

Bråthen, Tore & Birkeland, Kari (2019)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 98- 101.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2018)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny praksis Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 103- 109.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 86- 88.

Bråthen, Tore (2018)

Ny praksis Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 74- 75.

Bråthen, Tore; Aasland, Inger Julie & Birkeland, Kari (2018)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 66- 67.

Bråthen, Tore (2018)

Lov og rett for næringslivet (sammen med Sverre Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde)

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Birkeland, Kari; Bråthen, Tore & Aasland, Inger Julie (2018)

Ny lovgivning - Norge

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 68- 71.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2017)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny praksis

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 131- 144.

Bråthen, Tore; Birkeland, Kari & Aasland, Inger Julie (2017)

Ny lovgivning

[Article in business/trade/industry journal]. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, s. 124- 130.

Bråthen, Tore (2017)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fokus.

Bråthen, Tore (2017)

Selskapsrett

[Textbook]. Gyldendal Juridisk.

Minde, Stine Winger; Viken, Monica, Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2016)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag.

Minde, Stine Winger & Bråthen, Tore (2016)

NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

[Report]. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning.

Bråthen, Tore (2016)

Lærebok i praktisk eiendomsmegling (medredaktør Margrethe Røse Solli)

[Textbook]. Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bråthen, Tore (2016)

NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

[Report]. Nærings- og fiskeridepartementet.

Bråthen, Tore (2015)

Styrearbeide. Fra teori til praksis

[Popular scientific book]. Fagbokforlaget.

Langfeldt, Sverre Faafeng; Bråthen, Tore, Viken, Monica & Minde, Stine winger (2015)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Gyldendal/Focus Forlag A/S.

Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2013)

Lov og rett for næringslivet, 20. utg

[Textbook]. Universitetsforlaget.

Bråthen, Tore (2013)

Selskapsrett

[Textbook]. Universitetsforlaget.

Bråthen, Tore (2013)

Kobling mellom eiendomsmegling og bank

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren, s. 42- 43.

Bråthen, Tore & Røse Solli, Margrethe (2012)

Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del 2

[Textbook]. Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2012)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Universitetsforlaget/Fokus forlag.

Bråthen, Tore (2012)

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper

[Popular scientific article]. Praktisk økonomi & finans, 28(3), s. 29- 36.

Bråthen, Tore & Røse Solli, Margrethe (2011)

Lærebok i praktisk eiendomsmegling Del I

[Textbook]. Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bråthen, Tore & Langfeldt, Sverre Faafeng (2011)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Focus forlag Universitetsforlaget.

Bråthen, Tore (2008)

Om eiendomsmeglers plikt til å skrive regning der vederlaget er avtalt som provisjon eller fast pris

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren, s. 16- 17.

Bråthen, Tore (2008)

Utredning om gjeldsregister i Norge

[Report]. Barne- og likestillingsdepartementet.

Bråthen, Tore (2006)

Samfunnsansvar - selskapers adgang til å gi gaver til allmennyttige formål

[Article in business/trade/industry journal]. Praktisk økonomi & finans, s. 27- 32.

Langfeldt, Sverre Faafeng & BrÅthen, tore (2005)

Langfeldt, Bråthen, Gundersen (red): Lov og Rett for Næringslivet

[Textbook]. Universitetsforlaget.

Bråthen, Tore (2005)

Kan stemmene til medlemmer av styret og bedriftsforsamlingen kjøpes?

[Popular scientific article]. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, s. 14- 16.

Bråthen, Tore (2005)

Kan man kvitte seg med en ?umulig? medaksjonær?

[Popular scientific article]. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse

Bråthen, Tore (2004)

Styremedlem og aksjonær

[Scientific book]. Fagbokforlaget.

Gundersen, Fridtjof Frank; Langfeldt, Sverre Faafeng & Bråthen, Tore (2004)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Fokus Universitetsforlaget.

Bråthen, Tore & Solli, Margrethe Røse (2003)

Eiendomsmegling i praksis, del 2

[Report]. Norges Eiendomsmeglerforbund.

Bråthen, Tore (2002)

Selskapsrett

[Scientific book]. Focus Forlag.

Gundersen, Fridtjof Frank; Langfeldt, Sverre Faafeng & Bråthen, Tore (2002)

Lov og rett for næringslivet

[Scientific book]. Universitetsforlaget/Focus forlag.

Bråthen, Tore (2001)

Foretaksrett

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Bråthen, Tore & Gjems-Onstad, Ole (2001)

Moderne forretningsjus

[Textbook]. Gyldendal Akademisk.

Langfeldt, Sverre Faafeng; Gundersen, Fridtjof Frank & Bråthen, Tore (2001)

Lov og rett for næringslivet

[Textbook]. Universitetsforlaget/Focus forl..

Bråthen, Tore (2000)

Dokumentasjonskrav ved fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap

[Article in business/trade/industry journal]. Tidsskrift for forretningsjus, s. 271- 277.

Bråthen, Tore (1999)

Juridiske spørsmål vedrørende salg av aksjeleiligheter

[Article in business/trade/industry journal]. Eiendomsmegleren

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
1998 University of Oslo Ph.D Dr. Juris
1985 University of Oslo Master Cand. Jur.
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
1998 - Present BI Norwegian Business School Professor
1998 - Present University of Tromsø Adjunct Professor
2005 - 2017 BI Norwegian Business School Head of Department
1985 - 1998 University of Oslo Assistant professor/ Associate professor
1979 - 1983 University of Oslo Research assistant