-
Ansattprofil

Ingrid Huitfeldt

Postdoktorstipendiat - Institutt for samfunnsøkonomi

Publikasjoner

Godøy, Anna Aasen; Haaland, Venke Furre, Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & Votruba, Mark E (2024)

Hospital Queues, Patient Health, and Labor Supply

American Economic Journal: Economic Policy, 16(2), s. 150- 181. Doi: 10.1257/POL.20210399

Bensnes, Simon Søbstad; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg, Snilsberg, Øyvind & Telle, Kjetil Elias (2022)

Hvem bruker «Fritt behandlingsvalg»?

Tidsskrift for velferdsforskning, 25(1), s. 1- 9. Doi: 10.18261/tfv.25.1.5 - Fulltekst i vitenarkiv

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (GFBV) ble innført i november 2015 og åpnet for at private tilbydere kunne søke om å bli godkjente leverandører av utvalgte behandlinger i spesialisthelsetjenesten, slik at de kunne behandle pasienter for det offentliges regning. Formålet med vår undersøkelse var å beskrive sosioøkonomiske kjennetegn ved pasientene som benyttet GFBV i 2017. For å oppnå dette ble Helfo-refusjoner koblet på individnivå med sosioøkonomiske variabler fra Statistisk sentralbyrå. Over 90 prosent av pasientene som benyttet GFBV, var bosatt i opptaksområdet til Helse Sør-Øst. 34 prosent av pasientene som brukte GFBV, hadde høyere utdanning, og gjennomsnittsinntekten var 362 000 kroner i året. Overrepresentasjonen av pasienter med høyere utdanning i GFBV forble statistisk signifikant (odds ratio 1,2; 95 % KI 1,1–1,3) etter samtidig kontroll for alder og kjønn.

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Kostøl, Andreas Ravndal, Nimczik, Jan & Weber, Andrea (2022)

Internal labor markets: A worker flow approach

Journal of Econometrics Doi: 10.1016/j.jeconom.2021.12.016

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2021)

Hospital reimbursement and capacity constraints: Evidence from orthopedic surgeries

Health Policy, 125(6), s. 732- 738. Doi: 10.1016/j.healthpol.2021.02.004 - Fulltekst i vitenarkiv

Health care providers’ response to payment incentives may have consequences for both fiscal spending and patient health. This paper studies the effects of a change in the payment scheme for hospitals in Norway. In 2010, payments for patients discharged on the day of admission were substantially decreased, while payments for stays lasting longer than one day were increased. This gave hospitals incentives to shift patients from one-day stays to two-day stays, or to decrease the admission of one-day stays. I study hospital responses using two separate difference-in-differences estimation strategies, exploiting, first, the difference in price changes across diagnoses, and secondly, the difference in bed capacity across hospitals. Focusing on orthopedic patients, I find no evidence that hospitals respond to price changes, and capacity constraints do not appear to explain this finding. Results imply that the current payment policy yields little scope for policymakers to affect the health care spending and treatment choices.

Bensnes, Simon Søbstad & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2020)

Rumor Has It: How Do Patients Respond to Patient-Generated Physician Ratings?

Journal of Health Economics, 76(March) Doi: 10.1016/j.jhealeco.2020.102415

This paper studies the impact of patient-generated ratings of primary care physicians in Norway. Norway has a universal health care system, with no available objective quality indicators. In May 2012, an online review platform that allows patients to rate their physician was launched. Relying on a difference-in-differences approach we show that higher-rated physicians see an increase in demand relative to lower-rated physicians. The effect is primarily driven by females and patients with high socioeconomic status. We find no indications that physicians change their practice style or supply of patient capacity in response to the ratings.

Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2020)

Regional variation in health care utilization and mortality

Journal of Health Economics, 71 Doi: 10.1016/j.jhealeco.2019.102254 - Fulltekst i vitenarkiv

Geographic variation in health care utilization has raised concerns of possible inefficiencies in health care supply, as differences are often not reflected in health outcomes. Using comprehensive Norwegian microdata, we exploit cross-region migration to analyze regional variation in health care utilization. Our results indicate that place factors account for half of the difference in utilization between high and low utilization regions, while the rest reflects patient demand. We further document heterogeneous impacts of place across socioeconomic groups. Place factors account for 75% of the regional utilization difference for high school dropouts, and 40% for high school graduates; for patients with a college degree, the impact of place is negligible. We find no statistically significant association between the estimated place effects and overall mortality. However, we document a negative association between place effects and utilization-intensive causes of death such as cancer, suggesting high-supply regions may achieve modestly improved health outcomes.

Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2017)

Kvalitet og produktivitet i norske sykehus

Michael, 14, s. 75- 85.

I følge økonomisk teori vil sterke incentiver knyttet til kostnadsreduksjon kunne gå på bekostning av tjenestenes kvalitet, i det minste hvis tjenesteprodusentene driver effektivt, og incentiver knyttet til kvantitet bør derfor balanseres med belønning av kvalitet. Artikkelen er en bearbeiding av de norske dataene fra den nordiske studien på sykehusnivå i EU-prosjektet EuroHOPE for årene 2008 og 2009. Norske sykehus har høy kvalitet målt ved en klart lavere dødelighet enn de andre nordiske landene. Derimot er reinnleggelsesraten høy i Norge, og produktiviteten lavere enn i Finland og Danmark. Vi finner en signifikant positiv samvariasjon mellom produktivitet og kvalitetsindikatorer for dødelighet i nordiske sykehus, men ingen signifikante sammenhenger i de norske dataene. Kun reisetid har klar sammenheng med produktivitetsestimatene.

Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim, Goude, Fanny, Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg, Häkkinen, Unto, Kruse, Marie, Medin, Emma, Rehnberg, Clas & Rättö, Hanna (2015)

Costs and quality at the hospital level in the nordic countries

Health Economics, 24, s. 140- 163. Doi: 10.1002/hec.3260

This article develops and analyzes patient register-based measures of quality for the major Nordic countries. Previous studies show that Finnish hospitals have significantly higher average productivity than hospitals in Sweden, Denmark, and Norway and also a substantial variation within each country. This paper examines whether quality differences can form part of the explanation and attempts to uncover quality–cost trade-offs. Data on costs and discharges in each diagnosis-related group for 160 acute hospitals in 2008–2009 were collected. Patient register-based measures of quality such as readmissions, mortality (in hospital or outside), and patient safety indices were developed and case-mix adjusted. Productivity is estimated using bootstrapped data envelopment analysis. Results indicate that case-mix adjustment is important, and there are significant differences in the case-mix adjusted performance measures as well as in productivity both at the national and hospital levels. For most quality indicators, the performance measures reveal room for improvement. There is a weak but statistical significant trade-off between productivity and inpatient readmissions within 30 days but a tendency that hospitals with high 30-day mortality also have higher costs. Hence, no clear cost–quality trade-off pattern was discovered. Patient registers can be used and developed to improve future quality and cost comparisons. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2024)

Helsekøene kan gi varig uførhet

Dagens næringsliv [Kronikk]

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2019)

Kan amming være mindre viktig?

NRK Ekko [Radio]

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2019)

Pappakvoten provoserer: Dette sier forskningen

Aftenposten Forklart [Radio]

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019)

Ammeråd og foreldrepermisjon

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019)

Gi gjerne pupp, men ikke for helsegevinstene

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019)

Det meste du blir fortalt om amming, kan være feil

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Andresen, Martin Eckhoff & Sterri, Aksel Braanen (2019)

Hva kan vi forvente av en tredelt foreldrepermisjon?

Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) [Kronikk]

Drange, Nina Eirin; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & de Haan, Monique (2022)

Breastfeeding, Child Health and Parental Labor Supply

[Academic lecture]. Workshop på Lysebu.

Dutz, Deniz; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg, Lacouture, Santiago, Mogstad, Magne, Torgovitsky, Alexander & van Dijk, Winnie (2022)

Selection in Surveys

[Article in business/trade/industry journal]. NBER Working Paper Series Doi: 10.3386/w29549

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Kostøl, Andreas Ravndal, Nimczik, Jan & Weber, Andrea (2021)

Internal Labor Markets: A Worker Flow Approach

[Article in business/trade/industry journal]. IZA Discussion Papers

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Bensnes, Simon Søbstad & Leuven, Edwin (2020)

Event Studies, Endogenous Timing and the Child Penalty

[Academic lecture]. Forskningsseminar.

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2019)

Fertility and Labor supply

[Academic lecture]. Forskningsseminar.

Godøy, Anna Aasen; Haaland, Venke Furre, Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & Votruba, Mark E (2019)

Impacts of hospital wait time on patient health and labor supply

[Article in business/trade/industry journal]. Discussion papers

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2018)

Spending the night? Provider incentives, capacity constraints and patient outcomes

[Article in business/trade/industry journal]. Discussion papers

Healthcare providers’ response to payment incentives may have consequences for both fiscal spending and patient health. This paper studies the effects of a change in the payment scheme for hospitals in Norway. In 2010, payments for patients discharged on the day of admission were substantially decreased, while payments for stays lasting longer than one day were increased. This gave hospitals incentives to shift patients from one-day stays to two-day stays, or to decrease the admission of one-day stays. I study hospital responses by exploiting the variable size of price changes across diagnoses in a difference-in-differences framework. I find no evidence that hospitals respond to price changes, and capacity constraints do not appear to explain this finding. Results imply that the current payment policy yields little scope for policymakers to affect the healthcare spending and treatment choices.

Godøy, Anna Aasen & Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (2018)

Regional variation in healthcare utilization and mortality

[Report]. Statistics Norway. Research Department..

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Kirkebøen, Lars Johannessen, Strømsvåg, Susann, Eielsen, Gaute & Rønning, Marte (2018)

Fullføring av videregående opplæring og effekter av tiltak mot frafall: Sluttrapport fra effektevalueringen av Overgangsprosjektet i Ny GIV

[Report]. Statistisk sentralbyrå.

Gjennom Overgangsprosjektet i Ny GIV har elever med svake faglige prestasjoner midtveis i 10. trinn fått tilbud om tilpasset intensivopplæring i vårsemestrene 2011- 2013. Hensikten har vært å øke gjennomstrømningen i og fullføringen av videregående opplæring (VGO). Denne rapporten er sluttrapporten fra den pågående effektevalueringen, og presenterer endelige resultater. Hovedanalysene baserer seg på å sammenligne utviklingen i skoler som innfører Overgangsprosjektet tidlig med skoler som innfører det sent. Vi finner ingen effekter på gjennomføring av VGO. Ikke for noe mål på gjennomføring (fullføring innen tre til fem år, fullføring av Vg1, Vg2 eller Vg3 innen en gitt tid) finner vi tegn til økt fullføring, og gjennomgående kan vi langt på vei utelukke at gjennomsnittlig fullføring har økt mer enn 1-1,5 prosentpoeng. Dette er i tråd med tidligere evalueringer, som ikke har funnet effekter på karakterer eller tidlige mål på gjennomføring av VGO. Overgangsprosjektet var rettet mot svaktpresterende elever, selv om tidligere rapporter har vist at det er store forskjeller i hvordan elevene faktisk velges ut. Vi finner imidlertid ingen tegn til effekter når vi fokuserer på disse elevene. Vi finner heller ikke tegn til effekter for andre elevgrupper, definert utfra bl.a. kjønn, foreldreutdanning og innvandringsbakgrunn.

Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg; Kirkebøen, Lars Johannessen & Rønning, Marte (2016)

Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny Giv: Andre delrapport

[Report]. Statistisk sentralbyrå.

Haaland, Venke Furre; Godøy, Anna Aasen, Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & Votruba, Mark E (2016)

Trapped in Treatment: The Effects of Waiting Time on Labor Market Attachment

[Academic lecture]. EEA Annual Congress.

Akademisk grad
År Akademisk institusjon Grad
2017 University of Oslo PhD
Arbeidserfaring
År Arbeidsgiver Tittel
2021 - Present BI Norwegian Business School Assistant Professor