-
Årsrapport 2021

Organisasjon og ansatte

Ved utgangen av 2021 hadde BI totalt 988 ansatte, fordelt på 510 administrativt ansatte og 478 faglig ansatte.

<< Tilbake til forsiden                   

STYRET


BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med ti medlemmer. Styret har det overordnede tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk. Det tilsetter rektor, behandler strategiske planer, vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste beslutningsnivå i alle viktige saker. Se styrets beretning for oversikt over styret.

KONTROLLUTVALGET


Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmer og statutter. Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne.

KONTROLLUTVALGET I 2021:

 • Anne Helsingeng (leder), Bull & co
 • Christian Winther, Pangea Property Partners
 • Olve Gråvik, Valogiant
 • Fra BI møter rektor og direktør for strategisk økonomistyring.

Utvalget møtes to ganger i året, en gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret, vanligvis mai og november.

Kollegiet 


Kollegiet er BIs øverste vitenskapelige organ, og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i utdanningstilbudet vårt, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig ansettelsesmyndighet.

Kollegiet i 2021 (per 31.12.2021):

 • Inge Jan Henjesand, rektor, fast medlem
 • Hilde C. Bjørnland, prorektor, fast medlem
 • Bendik Samuelsen, prorektor, fast medlem
 • Amir Sasson, prorektor, fast medlem
 • Lars Olsen, dean bachelor, observatør
 • Janicke Rasmussen, dean master, observatør
 • Jan Ketil Arnulf, dean executive, fast medlem
 • Øyvind Norli, dean phd, fast medlem
 • Kari Birkeland, faglig representant, 01.08.21-31.07.23
 • Bjørn Erik Mørk, faglig representant, 01.08.21-31.07.23
 • Kim van Oorschot, faglig representant, 01.08.20-31.07.22
 • Paul Ehling, faglig representant, 01.08.20-31.07.22
 • Ingunn Myrtveit, representant for instituttlederne, 01.08.21 - 31.07.22
 • Birte Marie Horn-Hansen, administrativ representant, 01.08.20 - 31.07.22
 • Fridtjof Scheie, administrativ representant, 01.08.20-31.07.22
 • Maiken Engebretsen, studentrepresentant BISO, 01.08.21-31.07.22
 • Ida Rad, studentrepresentant BISO, 01.01.22-31.12.22
 • Humberto Flores, studentrepresentant BISO, 01.08.21-31.07.22
 • Erlend Kvaal, faglig vararepresentant, 01.08.21-31.07.23
 • Kai Rune Mathisen, administrativ vararepresentant, 01.08.20-31.07.22

Ledere som rapporterer til rektor har møterett i Kollegiet.

Ledelsen


BIs ledergruppe per 31.12.21:

 • Rektor Inge Jan Henjesand
 • Prorektor Hilde C. Bjørnland 
 • Prorektor Bendik M. Samuelsen
 • Prorektor Amir Sasson
 • Divisjonsdirektør for heltidsstudier Marius Eriksen
 • Divisjonsdirektør for BI Executive Lise Hammergren
 • Direktør for strategisk økonomistyring Thomas Hvamstad
 • Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Yngve Kveine
 • Digital direktør Elin Borrebæk
 • Organisasjonsdirektør Wenche Helene Nilsen

Rektor


BIs rektor er daglig leder og har prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år. Rektor
står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og
pålegg styret har gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker. Rektor har endelig
ansettelsesmyndighet av vitenskapelige stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at
stiftelsens regnskap er i samsvar med lover og forskrifter.

Prorektorene


Prorektorene er rektors stedfortreder ved behov. Det er tre prorektorer som henholdsvis leder
enhet for Studier og programmer, enhet for Forskning og fagressurser og enhet for Innovation &
Outreach.

Undervisningsutvalget - UUV


BI har et Undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og
Doktorgrad.

Undervisningsutvalgene er rådgivende utvalg for dean i de faglige spørsmål han/hun bestemmer.
Utvalget behandler faglige saker som studieplaner, gjennomgang av kursbeskrivelser (mål,
emner, litteratur, pedagogisk modell og evalueringsform), vurdering kompetansenivå og
kompetanseområde for forelesere, veiledere og sensorer, studieprogresjonskrav, opptaksregler,
vurdering av samarbeidspartnere og godkjenning av bedriftsinterne kurs, studier og programmer
som søkes godkjent med studiepoeng.

Klagenemda


Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre
klagesaker for kandidatene. Klagenemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
Leder og varamedlem for leder skal fylle lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem
for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

BAMU


BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye
følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BAMU skal se til
at verne- og miljøarbeidet vårt og HMS-tiltak ivaretas på en forsvarlig måte.

Ansatte

Ved utgangen av 2021 hadde BI totalt 988 ansatte, fordelt på 510 administrativt ansatte og 478 faglig ansatte.

Dette tilsvarer en økning på 65 personer fra 2020. Administrativt ansatte økte med 27 personer, mens antallet faglig ansatte gikk opp med 38 personer. Mye av økningen kan tilskrives en økning av antall ansatte i kvalifiserende åremålsstillinger på faglig side og flere ansettelser ved campusene utenfor Oslo. På administrativ side skyldes det i hovedsak behov for økt kapasitet til utvikling og implementering av nye digitale arbeidsprosesser, økt opptak, Covid-19 og insourcing av 5 ansatte knyttet til drift av BIs lokaler, samt større krav til dokumentasjon av kvalitet og virksomhetsstyring.

Tallene tilsvarer totalt snaut 900 årsverk, en økning på cirka 59 årsverk fra 2020. Dette skyldes en betydelig økning av årsverk i faglig stab (om lag 33 årsverk) og en økning på drøyt 25 årsverk blant administrativt ansatte. Ved utgangen av året var faglige årsverk på 399 en økning fra 365 året før. BI har totalt 127 professorer, av disse er 33 i stilling som professor II. Andelen faglig ansatte med internasjonal bakgrunn er på snaut 39 prosent. I tillegg til BIs faglig ansatte, var 303 timeforelesere tilknyttet BI i 2020, en økning fra året før på 18 personer*.

*tall for ansatte kan avvike fra statistikken som finnes i DBH. Dette skyldes at rapporteringen til DBH er per 1. oktober, mens tallene i BIs årsrapport er per 31.12.

Organisasjonsutvikling

BIs Strategi 2025 fremhever «Operational Excellence» som en sentral strategisk prioritering. Mange av våre store digitaliseringsinitiativer har stor innvirkning på arbeidsprosesser, fordeling av roller og ansvar, og kan medføre endringer i organisasjonsstrukturer.

Hybrid undervisning og eksamen


Omlegging til digital undervisning under pandemien medførte en stor infrastruktursatsing i 2020/21 der klasserom og auditorier fikk installert utstyr og systemer for streaming. I tillegg til å kreve betydelig opplæring og veiledning i bruk av utstyret, ble koordinert support og strategisk utvikling av teknologi i klasserommene identifisert som kritisk. Som en følge av dette samordnet BI alle medarbeiderne som jobber med support av streaming og AV-utstyr under avdelingen Digital. Samtidig tydeliggjorde man Læringssenterets strategiske ansvar for utvikling av klasserommene.

Utfasingen av DigiEx og innføringen av Wiseflow medførte betydelige endringer i arbeidsprosesser knyttet til planlegging, gjennomføring og oppfølging av eksamen.

Hybrid arbeidshverdag


Erfaringene fra pandemien endret også måten vi jobber og samhandler på. Dette medfører nye krav til fasiliteter og teknologi.

Som den siste leveransen i prosjektet «Internkommunikasjon og samhandling» introduserte BI i 2021 et nytt intranett med integrerte personal- og lederhåndbøker. Sammen med verktøy som Workplace, Teams og OneDrive får BI-ansatte større fleksibilitet og lettere tilgang til informasjon og dokumenter.

Nye måter å jobbe på endrer også krav og forventninger til den fysiske arbeidsplassen. I 2021 ble det gjennomført et omfattende arbeid, med betydelig grad av medvirkning fra organisasjonen, for å utvikle et nytt arbeidsplasskonsept som skal ta BI inn i fremtidens måte å jobbe på. Konseptet skal piloteres og videreutvikles ved Campus Oslo. BI har i 2021 også utviklet og innført retningslinjer for den nye hybride arbeidshverdagen, som åpner for økt fleksibilitet og bruk av hjemmekontor for BIs medarbeidere.

Omorganiseringer


For å samle kompetanse, utnytte synergier og redusere sårbarhet implementerte BI i 2021 et felles opptakskontor for de tre forretningsområdene Heltid, Executive og Corporate.

For å samordne felles administrative arbeidsprosesser og systemer på tvers av instituttene, og være knutepunkt mellom instituttadministrasjonene og resten av organisasjonen, ble det i 2021 opprettet en ny avdeling under forskning og fagressurser: Sentral instituttadministrasjon.

Avdelingen Facility ble i 2021 delt i to avdelinger, Real Estate og Sustainable Campus Facilities, for å styrke det strategiske fokuset på utviklingen av BIs campus, samt vårt miljø- og klimaarbeid.

Internopplæring


BI har i 2021 videreført arbeidet med å utvikle mer systematisk internopplæring og kompetanseutvikling, blant annet gjennom e-læring. En viktig milepæl i denne sammenheng var lanseringen av et nytt introduksjonsprogram for nyansatte.

BIs styre vedtok i 2020 en ny språkpolitikk som stadfester at BI skal bruke både norsk og engelsk. Det er spesifisert egne bestemmelser for språk i forskning, undervisning og administrasjon. Språkpolitikken reflekterer og støtter BIs internasjonale ambisjoner, samtidig som den anerkjenner vårt samfunnsansvar med hensyn til ivaretakelse og videreutvikling av norsk fagspråk både i forskning og i praksis innenfor BIs fagområder. BI har bokmål som hovedmål på norsk, men studenter kan levere eksamensbesvarelser på både norsk og nynorsk.

BI har etablert et opplæringstilbud som skal sikre at de ansatte har tilstrekkelig språkkompetanse til å møte de forventningene som ligger i språkpolitikken og den enkelte stilling. I 2021 var det primært fokus på språkopplæring i engelsk, med rundt 60 ansatte som deltakere.

Arbeidsmiljø, covid-19 og sykefravær

BI tilrettelegger for et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse, læring og utvikling for den enkelte. Miljøet skal preges av mangfold, likeverd og omtanke samt respektfull og åpen kommunikasjon. BI har nulltoleranse for enhver form for maktmisbruk.

Pandemien har påvirket arbeidsmiljøet også i 2021 og medført mye digital undervisning og utstrakt bruk av hjemmekontor, samt strenge smitteverntiltak på campus. Dette har påvirket både det psykososiale og fysiske arbeidsmiljøet for alle ansatte. BI har fokusert på å innføre hensiktsmessige digitale støtteverktøy for undervisning og samhandling, samt sikre gode brukeropplevelser og mestring gjennom opplæring og brukerstøtte. Medarbeidere har også fått tilgang på nødvendig utstyr til hjemmekontor. Ulike tiltak for å hindre negative effekter av lange stillesittende dager foran skjerm er iverksatt, herunder digitale treningstilbud. Ledere har hatt særskilt søkelys på psykososiale forhold hos sine ansatte, og BI har tilbudt psykososial rådgivning til de som har hatt behov for dette.

I mars og desember 2021 ble det gjennomført korte arbeidsmiljøundersøkelser. Disse viste at de aller fleste opplevd tilfredsstillende arbeidsforhold, men at sosial kontakt med kolleger var savnet, samt utfordringer med å skille mellom jobb og fritid, stor arbeidsbelastning og motivasjon.

Flere har rapportert om bedre konsentrasjon, mer effektive møter og mindre stress på grunn av større fleksibilitet. Nyansatte har blitt identifisert som en gruppe som har hatt det ekstra utfordrende med mye hjemmekontor. Denne gruppen har derfor vært blant de prioritert i perioder med delvis hjemmekontor. BI har registrert en økning i overtidsbruk under pandemien. Sykefraværet har sunket gjennom hele pandemien, men økte igjen høsten 2021.

BI har fokus på konstruktiv dialog og respektfull kommunikasjon på arbeidsplassen. I 2021 er det etablert en policy for å forebygge seksuell trakassering, i tillegg til retningslinjer for håndtering av saker som gjelder trakassering og seksuell trakassering.

Høsten 2021 ble det gjennomført vernerunder på alle fire campuser med verneombud, representanter fra campusledelsen, HMS og bedriftshelsetjenesten, Avonova. Ingen større avvik ble avdekket. Mindre forhold ble snarlig rettet eller lagt i HMS-handlingsplan.

BIs primære yrkesrelaterte helserisiko er forhold knyttet til stress og samspillsutfordringer, samt belastninger på muskel og skjelett. Det siste har vært særlig i fokus i forbindelse med hjemmekontor under pandemien. Tilbud om psykososial rådgivning til alle ansatte har bidratt til å forebygge sykefravær og konflikter, bedret konflikthåndtering og styrket stressmestring. Den psykososiale rådgivningen kombinert med et tett og godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten har bidratt til at ansatte kommer raskere tilbake til jobb etter sykdom. Det totale legemeldte sykefraværet ved BI sank fra 2,6 % i 2020 til 2,4 % i 2021.

Det er ikke registrert alvorlige hendelser, skader (materiell eller personer) eller ulykker i forbindelse med utførelse av arbeid på BI i 2021.

<< Tilbake til forsiden