-
Årsrapport 2022

Studier og studenter

Gjennom året har BI hatt fokus på å skape et godt og inkluderende studiemiljø, samt utvikling i BIs studieportefølje.

Studier og studenter

Studentinvolvering og inkluderende læringsmiljø

Alle BIs studenter skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø der mangfold verdsettes. Vi skal høre på studentene våre og aktivt samarbeide med dem. BI er opptatt av å involvere studenter på alle nivåer, fra besluttende fora på institusjonsnivå til dialogmøter på kurs- og klassenivå. I alle kurs på hvert studiested møtes forelesere og klasserepresentanter midtveis i semesteret for å evaluere undervisningen. I tillegg er det hvert halvår programevalueringsmøte mellom faglig leder, studenter og studieadministrasjon for å diskutere helhetlig kvalitet og videreutvikling av studieprogrammet.

Studentinvolvering er et svært sentralt element i pedagogikken for BIs tilbud innen videreutdanning. I 2022 ble derfor alle kursbeskrivelsene på Executive oppdatert med en tekst om studentens plikt og rettigheter til involvering i kurs og programmer.

Det avholdes også regelmessige dialogmøter mellom studentorganisasjonen BISO og BIs ledelse, samt i Læringsmiljøutvalget (LMU). LMU er det formelle organet som overser BIs læringsmiljø og et rådgivende organ overfor BIs styre, med like mange ansatte- og studentrepresentanter.

Faglig og sosial integrering og utvikling

Et godt miljø der studentene blir ivaretatt både faglig og sosialt er viktig. I 2022 gjennomførte BI en rekke aktiviteter for å bidra til faglig og sosial integrering og utvikling.

Å skape en følelse av tilhørighet blant studentene var et viktig fokus ved studiestart høsten 2022. Derfor lanserte BI kampanjen «We got your back» som gikk over alle BIs campuser. For å bidra til at nye studenter fikk en trygg start på studiet, med godt samhold og tilhørighet, ble alle studenter invitert til et klassetreff der faglig og sosial integrering var hovedformålet. Representanter fra BISO og ansatte fra BI var til stede for å fortelle om mulighetene på BI og svare på spørsmål fra studentene.

Som et ledd i å hjelpe studentene å komme i kontakt med hverandre og finne noen å studere sammen med opprettet BI et registreringsskjema på Studentportalen der de kunne få hjelp til å danne studiegrupper. Mer enn 200 studenter benyttet seg av dette tilbudet i løpet av 2022.

Coffee Hour arrangeres to ganger i uken på campus Oslo, og mellom 500 og 700 studenter møter opp hver gang. Tilsvarende arrangeres på alle campus. Formålet er å tilrettelegge for at studenter kan bli kjent med hverandre samtidig som de kan få hjelp av BIs ansatte til å løse både faglige og sosiale utfordringer.

Gjennom et faglig veiledningstilbud bidrar BIs dyktige studenter som læringsassistenter der de er veiledere for andre studenter. I 2022 gjennomførte 100 læringsassistenter til sammen ca. 400 oppgaveveiledninger i 39 kurs. I tillegg var de tilgjengelige for drop-in veiledninger gjennom hele studieåret.

BI tilbyr ekstra oppfølging og tilrettelegging for studenter med spesielle behov. I 2022 fikk 15 studenter med ulike funksjonsnedsettinger og læringsvansker personlig veiledning i utfordrende kurs gjennom hele studieåret.

I et samarbeidprosjekt mellom studentorganisasjonen BISO og BI ble appen BI Student videreutviklet. Ved å laste ned appen kan studentene melde seg inn i BISO, betale medlemsavgiften og få tilgang til forskjellige medlemsfordeler.

Avdelingen Student Experience leverer tjenester og tilbud til BIs heltidsstudenter som skal styrke den opplevede og reelle arbeidslivsrelevansen av studiene ved BI. I 2022 har studentene fått tilbud om kurs og ferdighetstrening i relevante verktøy med mål om å lette læringen til den enkelte student og styrke deres kandidatprofil. Studentene har også fått tilbud om forskjellige læringsarenaer og treffpunkter mellom næringsliv og studenter, blant annet gjennom BIs internship-ordning samt caseløsninger.

Prosjekt Biblioteket 2030

I 2021 startet prosjektet Biblioteket 2030, og dette har pågått gjennom 2022. Dette er et oppussings- og oppgraderingsprosjekt på campus Oslo, som skal skape et nytt, spennende og fremtidsrettet bibliotek. I 2022 åpner dørene til nyoppussede arealer i inngangspartiet, grupperomsavdelingen og området som huser BIs fysiske boksamling. Biblioteket skal både overraske og inspirere, samt gi gode rammer for ulike læringsaktiviteter.

Biblioteket skal bli et rom og en tjeneste som kan endre seg i takt med nye måter å innhente informasjon på, ulike undervisningsformater og læringsaktiviteter i endring.

Fullføringsgrad og frafall

Å redusere frafall, sikre studieprogresjon og øke fullføringsgraden er viktige prioriteringer på BI. For bachelorstudentene økte fullføringsgraden fra 49 % i 2021 til 53 % i 2022. For masterstudentene økte fullføringsgraden fra 82 % i 2021 til 84 % i 2022. Gjennomføringsgraden for PhD etter seks år var noe lavere for 2022 sammenliknet med 2021, det vil si 45,5 % i 2022 mot 50 % i 2021. Her er det viktig å merke seg at tallgrunnlaget er svært begrenset, og at små endringer får store utslag.

Antall fullførte grader ved BI i 2022 (ikke normert tid, men alle som ble uteksaminert i 2022): 4210.

BI har over tid prioritert arbeidet med å redusere frafall blant eksisterende studenter. Dette gjør vi blant annet ved å digitalisere frafallsdata og benytte disse til å iverksette treffsikre og forebyggende tiltak overfor studenter som risikerer å falle fra. Eksempler inkluderer å øke lav aktivitet i its learning, påminnelser rundt arbeidskrav innleveringer og mulighetene studenter har hvis de stryker på eksamener. Metoder vi bruker for å nå studenter på inkluderer masseutsendelser av SMS og eposter med praktisk informasjon, oppfordring til aktiviteter og oppringing av utsatte studenter. Den kanskje mest sentrale utfordringen her er frafall blant bachelorstudenter i sitt første år. I 2022 er vi fornøyd med at frafallet har holdt seg ganske lav blant denne gruppen, 12 %, som er én prosent mer sammenlignet med året før. Vi understreker at frafall defineres på forskjellige måter, og i denne sammenheng er det snakk om studenter som faller fra grunnet progresjonskrav satt av BI (progresjonsrelatert definisjon).

Opptaket 2022

Heltid

I 2022 omsatte heltidsdivisjonen for 5,2 % mer enn i 2021. 336 flere bachelorstudenter begynte på første år heltid bachelor høsten 2022 sammenlignet med året før. I 2022 som i 2021 var det en sterk søkervekst til programmene Bachelor i Finans og Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi. Antall studenter som startet på Bachelor i Finans økte med 53 %. På Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi økte opptaket med 89 %.

Opptaket til første studieår på masterprogrammet falt fra 832 studenter høsten 2021 til 734 studenter høsten 2022, tilsvarende en nedgang på 13,4 %. Noe av grunnen til dette skyldes at flere valgte å studere utenlands etter to år med restriksjoner og uforutsigbarhet grunnet pandemien. Et sterkt arbeidsmarked bidro også til at flere begynte å jobbe istedenfor å studere. For våre masterprogrammer er det gledelig å se en økning på masterprogrammet ledelse og organisasjonspsykologi. Her begynte 24 % flere studenter høsten 2022 sammenliknet med 2021. 2022 var også første år hvor studenter kunne ta dette studiet på campus Bergen.

Etter- og videreutdanning

Handelshøyskolen BI hadde også i 2022 et høyt studentvolum på etter- og videreutdanning, til tross for noe nedgang fra rekordopptaket i 2021. Executive-divisjonen som helhet, inkludert Corporate, fikk en nedgang i omsetningen på 5,3 %. Nedgangen tilskrives færre midler tildelt gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, bortfall av pandemitiltak, noe lavere etterspørsel etter nettbaserte kurs uten fysiske samlinger og en nedgang i antall studenter til BI-Fudan MBA programmet ved Fudan University, School of Management i Shanghai. Omsetningen for Corporate, som retter seg mot bedriftsmarkedet, hadde en positiv vekst på 16.1 %.

BIs internasjonale programmer, EMBA-programmet og Executive Master of Management in Energy (EMME), var populære i 2022. COVID-19 bidro til å gjøre det vanskelig å rekruttere internasjonale studenter til EMBA-programmet så de fleste deltakerne var bosatt i Norge. EMME hadde på sin side deltakere fra 19 nasjonaliteter. I 2022 ble det lansert et nytt programformat for EMME der alle kursene er 50 % online. I tillegg er programmet tilrettelagt for at studenter som ikke har anledning til å reise kan delta digitalt på de fysiske samlingene på campus. Muligheten til å delta digitalt gjorde det lettere for studentene å forplikte seg til studieløpet etter som det fremdeles var stor usikkerhet knyttet til reiserestriksjoner og andre usikkerhetsmomenter. Studiet ble på den måten mer attraktivt for internasjonale studenter.

Innovasjon i studieporteføljen

BIs strategi 2025 slår fast at BI skal være en ledende, internasjonal europeisk handelshøyskole. Derfor må vi hele tiden utvikle våre studieprogrammer slik at vi leverer fremragende utdanning som forbereder våre studenter til en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid. Samtidig har myndighetene krav og forventninger til utdanningssektoren, og de senere årene har det vært spesielt fokus på økt mobilitet over landegrensene, arbeidslivsrelevans i utdanningsløpet og at man skal ha muligheten til å «lære hele livet».

Et viktig prosjekt i dette arbeidet er videreutviklingen av BIs bachelormodell. Arbeidet med den reviderte bachelormodellen har vært en viktig prioritet gjennom 2022, og vil lanseres høsten 2023. Modellen legger opp til økt internasjonalisering gjennom utveksling og mer arbeidslivsrelevans gjennom for eksempel internships i bedrifter.

Dagens studenter har høye krav og forventninger når det gjelder kvalitet i undervisningen, fleksibilitet og digitalisering. Gjennom pandemien ble studentene også vant til økt bruk av digitalisering, og dette preger forventingene til hvordan BI skal levere undervisning i årene fremover. Dette adresseres i prosjektet Future Programme Delivery, der BI tar for seg hvordan høyere kvalitet i undervisningen og utviklingen av digitale løsninger skal føre til en bedre læringsopplevelse. Prosjektet skal også utvikle de digitale og fysiske læringsmiljøene på BI.

På Executive-siden har man også i 2022 jobbet med «stackable programmes», som vil si å eksperimentere med å dele opp kurs i flere moduler med færre studiepoeng. Nytt i 2022 var at alle deltakere får et digitalt deltakerbevis som utstedes ved hjelp av blokkjede-teknologi og som kan deles med potensielle arbeidsgivere eller i sosiale medier.

Fremover forventer vi at stadig flere Executive-studenter vil ønske seg korte og intensive kurs som lar seg kombinere med andre forpliktelser. Våre såkalte Short Learning Modules er bare ett av flere mulige kurskonsepter som nå samles under produktnavnet Executive Short Courses. Flere ulike kurstyper i denne kategorien, både med og uten studiepoeng, vil lanseres fremover.

BI har gjennomført pilotering av et nytt studietilbud innen ansvarlig ledelse knyttet til bruk av data og kunstig intelligens, samt en ny digital kortkursserie innen bærekraft spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter. Begge tilbudene var resultater av utviklingsprosjekter finansiert av Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse. Disse to utdanningstilbudene, sammen med et tredje tilbud innen digital etterlevelse og jus, vil lanseres i markedet i 2023.

Heltidsstudier med førstegangsoppstart i 2022

 • Bachelor of Digital Business
 • Master of Science in Digital Communication Management
 • Master of Science in Data Science for Business
 • I tillegg ble Master of Science in Leadership and Organisational Psychology ble lansert ved campus Bergen

Executive-kurs og studier med førstegangsoppstart i 2022

 • Storytelling som strategisk verktøy (Executive Master-program)
 • Multicultural leadership (Executive Master-program)
 • Bærekraft i praksis (Executive Master-program)
 • Customer Experience Management (Executive Master-program)
 • SLM: Ledelse under konstant endring
 • Prosjektledelse (nettkurs)
 • Marketing Communication (nettkurs)
 • Distribusjon (nettkurs)
 • Digital Innovasjon (Bachelor of Management-kurs)

Stipend

I 2022 mottok 91 studenter ved BI stipend, 26 bachelorstudenter og 65 masterstudenter. Dette er en økning fra 67 stipender året før, og helt i tråd med skolens mål om økt internasjonalisering og mangfold. 56 % av de som mottok stipend var kvinner, 44 % menn. Mottakerne representerte 30 nasjonaliteter fra 5 kontinenter.

I fjor ble for første gang stipendet Women in Finance and Tech delt ut. Formålet med stipendet er å tiltrekke kvinnelige toppstudenter til våre program innen finans, datavitenskap og forretningsanalyse.

BI er takknemlige for støtten fra A. Wilhelmsen Foundation for deres sponsorat av stipend til to masterstudenter årlig.

Internships

BIs tilbud om studiepoenggivende internship er en attraktiv valgmulighet for studenter både på bachelor og masternivå. Antallet studenter som velger dette som del av sin grad er relativt likt når man sammenlikner 2022 og 2021, men sammenlikner man utviklingen over flere år ser man at antallet studenter som velger intership har økt de senere årene. Dette er et resultat av økt oppmerksomhet rundt ordningen, aktivt innsalg mot bedrifter og endringer i kursleveransen som åpner opp for et større inntak på master.

I 2022 hadde 307 bachelorstudenter og 297 masterstudenter internship som en del av timeplanen, mot henholdsvis 336 og 282 i 2021. 10 bachelorstudenter hadde internship i egen bedrift, mot 20 i 2021. I revidert bachelormodell, som lanseres i 2023, vil flere bachelorstudenter ha mulighet til å velge internship i sitt studieløp.

Finansiell hjelp til ukrainske studenter

Etter den russiske invasjonen av Ukraina lanserte BI et hjelpeprogram for ukrainske studenter. Siden august 2022 har dette programmet støttet til sammen 10 bachelor- og masterstudenter med midler til å dekke studieavgift ved BI og midler til livsopphold.

Antall studenter på BI i 2022*

Heltidsstudier

  2022 2021 2020
Bachelor 12601 12652 11545
Master of Science 1587 1633 1543
PhD-studier 71 68 62

Etter- og videreutdanning

  2022 2021 2020
  Vår Høst Totalt Vår Høst Totalt Vår Høst Totalt
Nettstudier 1749 1598 2749 1969 1894 3007 1544 1971 2796
Executive Bachelor 1307 1158 2140 1492 1615 2695 1470 1449 2441
Executive Master 1800 1560 2535 1759 1668 2568 1809 1670 2598
Executive MBA 71 71 69 65 35 65 68 29 68
Executive Master of Management in Energy 52 49 51 50 17 17 53 31 53
BI-Fudan MBA 194 199 243 338 355 355 328 338 383
Short Learning Modules - - 1496 - - - - - 1712
Corporate 1289 1278 2350 - - - - - 1780
Totalt antall studenter     20520            

*Alle tall er hentet fra BIs eget Discover-dashboard Student Insight. Tallene inkluderer ikke studenter i permisjon eller med forlenget studietid uten aktiv eksamens- eller kurspåmelding. BIs heltidsstudier har kun opptak på høsten, mens flere etter- og videreutdanningsprogrammer og kurs både starter og avsluttes på våren og høsten. Tabellen for sistnevnte viser derfor antall studenter som gjennomførte et kurs eller program innenfor hvert programområde per semester, samt det totale antallet unike studenter innenfor hvert programområde det året. En student kan følge kurs og programmer i flere programområder i løpet av et år og vil i disse tilfellene bli telt begge steder. Totalt antall studenter viser antall unike studenter som gjennomførte et kurs eller program ved BI det året. Dette tallet inkluderer ikke PhD-studenter, da disse regnes som ansatte på BI.