-
Årsrapport 2022

Styrets beretning

I 2022 hadde vi gleden av å ønske ny rektor velkommen, BI fikk godkjent masterstudiet i rettsvitenskap og det ble satset videre på høy kvalitet i forskning og undervisning.

<< Tilbake til forsiden                                       Neste kapittel: Årsregnskap >>

2022 startet med gjenåpningen av samfunnet etter to år med pandemi. Optimismen ble raskt overskygget av Russlands invasjon av Ukraina. Som en følge av dette har krig, energikrise og inflasjon preget verdensbildet. BI har som de fleste andre omstilt seg til nye tider med krevende prioriteringer.

Fjerde februar besluttet styret å ansette Karen Spens som ny rektor ved BI. I rekrutteringsarbeidet ble det lagt vekt på å finne en erfaren og samlende leder med solid internasjonal erfaring. Dette fant vi i finske Karen Spens, som er BIs første internasjonale og kvinnelige rektor. Etter åtte år som rektor ønsker styret å takke Inge Jan Henjesand for den solide innsatsen han har lagt ned i arbeidet med å løfte BI som en ledende internasjonal handelshøyskole.

Til tross for en inntektsvekst fra 1.849,1 millioner kroner i 2021 til 1.899,3 millioner i 2022, tilsvarende 50,2 millioner kroner, ble BIs resultat et underskudd på 41,2 millioner kroner etter skatt. Dette i hovedsak som en følge av uforutsett generell prisstigning og i særdeleshet økte energikostnader.

I lys av dette ble det laget en plan for å redusere kostnader og utforske muligheter for nye inntektskilder. Styret følger situasjonen nøye og har tillit til at tiltakene som er iverksatt og planlagt vil styrke BI.

En gledelig nyhet fra året som gikk var at BI fikk muligheten til å opprette et masterprogram i rettsvitenskap. Med NOKUTs godkjenning falt et mangeårig monopol. Styret ser dette som en viktig milepæl i BIs historie og berømmer et kompetent fagmiljø og innsatsen som er lagt ned over tid for å få dette til.

Pandemien har ført til andre forventinger og krav fra studentene som må hensyntas i måten BI underviser. Dette adresseres i «The Future Programme Delivery project» der BI tar for seg hvordan høyere kvalitet i undervisningen og utviklingen av digitale løsninger skal føre til en bedre læringsopplevelse. Styret ser dette som en god anledning til å ruste BI for fremtiden.

Gjennom flere år har myndighetene vært tydelige på deres forventninger om økt mobilitet og arbeidslivsrelevans i utdanningsløpet. Styret anser arbeidet med BIs reviderte bachelormodell, som har vært en viktig prioritet gjennom året, å være i tråd med regjeringens intensjoner. Modellen legger opp til økt internasjonalisering gjennom utveksling og mer arbeidslivsrelevans gjennom for eksempel internships i bedrifter.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina lanserte BI et hjelpeprogram for ukrainske studenter. Siden august 2022 har dette programmet støttet 10 studenter med midler til å både dekke studieavgift ved BI og til livsopphold. Videre ble det gitt 300.000 kroner i humanitær bistand til lokalbefolkningen i Ukraina. Styret takker studenter, ansatte, studentorganisasjonen BISO, alumni og andre samarbeidspartnere for hvordan alle på hvert sitt vis bidrar til å skape, utvikle og løfte Handelshøyskolen BI som en forsknings- og utdanningsinstitusjon i verdensklasse.

Måloppnåelse og resultater

2022 har vært et utfordrende økonomisk år for BI. Til tross for noe høyere inntekter sammenliknet med 2021 økte også flere kostnader betydelig slik at BI fikk et negativt resultat.

Årsresultat og styrets tiltak

BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt overskudd skal brukes til å styrke dette formålet og studentenes læring.

Konsernet

Stiftelsen Handelshøyskolen BI er morselskap i en konsernstruktur bestående av de 100 % eide datterselskapene BI-Bygget D-Blokka AS, Sandakerveien D-Blokka as, Sandakerveien 116-118 AS,

Bedriftsøkonomisk Institutt AS og Studentenes Hus AS. Alle selskapene har forretningsadresse i Nydalsveien 37, Oslo. Av datterselskapene er det kun BI-Bygget D-Blokka AS som har hatt aktivitet i 2022 gjennom utleie av lokaler. BI-Bygget D-Blokka AS eier 21,7 %, mens Stiftelsen Handelshøyskolen BI eier 78,3 % av eiendommen i Oslo. Konsernets omsetning var 1.926 millioner kroner i 2022, og driftsresultatet ble -2,3 millioner.

Konsernets eiendomsinvesteringer er finansiert gjennom et pantelån i DNB Bank ASA, med sikkerhet i hele eiendomsmassen i Nydalen. Det er i løpet av året betalt ordinære avdrag i konsernet tilsvarende 48,0 millioner kroner, og resterende pantelån utgjør på balansetidspunktet 403 millioner. Totalt utgjorde konsernets finansposter en kostnad på 18,7 millioner kroner i 2022. Reell verdi på bygningsmassen i Nydalen forventes å ligge godt over bokført verdi.

Årets resultat før skatt for konsernet ble -20,9 millioner kroner. Årets skattekostnad var på 6,6 millioner, og denne relaterer seg til utleievirksomheten både i morselskapet og datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS. Resultat etter skatt ble dermed -27,5 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter og investeringer var -61,1 millioner kroner. Ved utgangen av året var det benyttet 127,7 millioner av konsernets trekkrettighet på 150 millioner, mot 23,3 millioner på tilsvarende tidspunkt i 2021. Den bokførte egenkapitalen for konsernet per 31. desember 2022 var 861,9 millioner kroner. Dette er en økning på 73,5 millioner kroner fra 2021.

Stiftelsen Handelshøyskolen BI

Stiftelsen Handelshøyskolen BI hadde i 2022 en nedgang i driftsresultatet fra 106,3 millioner kroner i 2021 til - 22,8 millioner kroner i 2022, noe som utgjør en nedgang på 129,1 millioner kroner. 2022 var et økonomisk utfordrende år hvor inntektene økte noe og enkelte kostnadsposter steg betraktelig mer enn forutsatt. Årets resultat endte med et underskudd på -41,2 millioner kroner. BI satt i gang nødvendige tiltak å forbedre den økonomiske situasjonen. BI oppnådde en inntektsvekst på 50,2 millioner kroner fra 2021 til 2022. Dette resulterte i en total omsetning på 1.899,3 millioner. Av dette utgjorde statsstøtte 426,6 millioner, eller 22,5 % av omsetningen. Undervisningsinntektene steg med 15,1 millioner kroner til 1.383,7 millioner. Dette tilsvarer en økning på 1,1 %. Prisene på studier og kurs ble regulert med 2,5 % i snitt for året 2022. Det var et godt opptak på første år bachelor heltid høsten 2022 med en økning på 336 studenter sammenlignet med høsten 2021. Antall studenter som gikk videre fra første til andre studieår høsten 2022 var 721 studenter færre sammenlignet med 2021.

Opptaket til første studieår på masterprogrammet falt med 13,4 % fra 832 studenter høsten 2021 til 734 studenter høsten 2022. Noe av grunnen til dette skyldes at økt mobilitet over landegrensene etter pandemien medførte at flere studenter valgte å studere utenlands. I tillegg gjorde et bedret arbeidsmarked at flere begynte å jobbe istedenfor å studere.

Omsetningen innenfor etter- og videreutdanning var rekordhøy i pandemiåret 2021. Omsetningen falt fra 380,8 millioner kroner til 342,1 millioner i 2022, særlig påvirket av nedgangen i nettbaserte kurs og EMBA studiet ved Fudan University i Shanghai. Omsetningen mot bedriftsmarkedet hadde en positiv vekst fra 91,2 millioner kroner i 2021 til 100,9 millioner i 2022.

En stor del av kostnadsbasen er knyttet til lønn og sosiale kostnader. Lønn og andre personalkostnader steg med 10,0 %. Dette henger sammen med lønnsoppgjør for ansatte, og en netto økning i antall årsverk på 22. Veksten i årsverk har bidratt til en styrking av fagstaben samt nødvendig kompetanse og kapasitetsutvidelse på administrativ side. I 2022 steg også andre driftskostnader betydelig. Kostnaden knyttet til energi økte med 70,5 %, og representerer en kostnadsøkning på 17,3 millioner kroner. Også en del øvrige kostnader økte sammenlignet med 2021. Dette er først og fremst et resultat av at det meste av aktiviteten i 2021 var digital som følge av pandemien. Dette gjelder spesielt innenfor skoleeksamener og reiseaktivitet for ansatte.

Avskrivninger falt med 2,7 millioner kroner fra 2021. Dette skyldes at avskrivningsstart for flere av de store investeringene i 2022 var sent på året eller påfølgende år.

Netto finansposter er tilnærmet uforandret fra 2021, og store deler av lånet er sikret med fastrenteavtaler. Gjennomsnittlig rente var 6,13 % i 2022 mot 6,31 % i 2021.

Totalt er det nedbetalt 38,0 millioner kroner i ordinært avdrag på pantelån til DNB i 2022. Det var på balansedagen benyttet 127,7 millioner kroner av trekkrettigheten pålydende 150 millioner, hvilket er en kraftig økning på 104,4 millioner sammenlignet med 2021, og en konsekvens av årets svake resultat. Det er i 2022 gjort et nettotrekk mot datterselskapet BI-Bygget D-Blokka AS på 41,1 millioner kroner gjennom konsernkontoordning. Stiftelsen følger en finansiell sikringsstrategi som innebærer at minimum 33 % av pantelånet til enhver tid skal være sikret gjennom fastrenteavtaler. På balansedagen utgjør andelen av lånet som er bundet opp i fastrenteavtaler 300,0 millioner kroner. Sikringsgraden er på balansedagen 99,0 %. Fastrenteavtalene har forskjellig varighet, og den neste løper ut i oktober 2023, mens den lengste løper ut i april 2028.

Kontantstrømmen fra driften utgjorde 23,0 millioner kroner mot 123,2 i 2021. Innbetalingene til pensjonsordninger er i 2022 økt med 5,5 millioner til 142,9 millioner. Investeringer utgjorde 111,3 millioner kroner mot 77,9 millioner i 2021. I 2023 må stiftelsen bedre balansen i kontantstrømmen gjennom bedre resultater og lavere investeringer. Det oppleves ikke vanskelig å finne hverken kortsiktig eller langsiktig finansiering. Det er for tiden en avtale med DnB om trekkrettighet med varierende ramme gjennom året. Det er ikke behov for trekkrettighet når BI har overskuddslikviditet i perioder rundt de store semesterinnbetalingene i begynnelsen av semestrene.

BI har en betydelig markedsrisiko. Dette er hovedsakelig i egenskap av å være finansiert gjennom studentbetaling i konkurranse med offentlige aktører som tilbyr gratis studier. BI er avhengig av et stort volum på bachelornivå og jevn tilstrømming av studenter. Styret og ledelsen adresserer markedseksponeringen løpende og er trygg på at organisasjonen er rustet for å håndtere situasjonen og at stiftelsen er solid nok til å håndtere svingninger i resultatene.

Selskapets finansielle risiko overvåkes og analyseres fortløpende. Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisiko er i hovedsak kundefordringer. Denne risikoen vurderes som liten da BI har gode rutiner for å drive inn utestående krav. Netto tap på krav har vært stabil over en årrekke, og det er ikke grunn til å tro at dette vil endre seg vesentlig. Likviditetsrisiko vurderes som lav. Likviditetsstrømmen til selskapet er stabil og forutsigbar. Renterisikoen anses som svært begrenset. Selskapet har i dag rentebærende pantelån på 303,0 millioner kroner som er sikret med renteswapavtaler. I tillegg til pantelånet kommer benyttet del av trekkrettighet som vil variere betydelig i løpet av året.

Stiftelsens egenkapital steg med 59,8 millioner kroner til 824,4 millioner i 2022. Årets resultat bidro til en reduksjon på -41,2 millioner kroner. Estimatavvik knyttet til pensjonsordningen bidro til en økning på 101,0 millioner kroner.

Bygget i Nydalen har ved utgangen av året en balanseført verdi på 1.352,8 millioner kroner. Driftsmidler er avskrevet etter samme prinsipper som tidligere år.

Restgjelden mot DnB utgjør på balansedagen 430,7 millioner kroner inkludert 127,7 millioner i benyttet trekkrettighet. På balansetidspunktet oppfyller stiftelsen långivers covenant krav, men det er gitt fritak for kravet om rentedekningsgrad i 2022.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 a bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Styret har per 2022 ikke tegnet en egen styreansvarsforsikring.

Høy kvalitet i utdanning og forskning

BI har de tre mest anerkjente akkrediteringene en handelshøyskole kan ha (AACSB, EQUIS og AMBA). Kun 1 % av alle handelshøyskoler på verdensbasis kan skilte med en såkalt «Triple Crown-status».

I 2022 ble BI rangert som en av de 50 beste Handelshøyskolene i Europa av Financial Times. Dette er viktig for skolens internasjonale rennomme.

For å opprettholde og styrke posisjonen som en anerkjent internasjonal handelshøyskole er internasjonal rekruttering fra anerkjente fagmiljøer viktig. I 2022 var andelen internasjonale faglige ansatte 40 %, mot 39 % i 2021.

BI har over tid hatt som mål å både øke den internasjonale vitenskapelige publiseringen og andelen artikler i topprangerte vitenskapelige tidsskrifter. Antall vitenskapelige publiseringer har økt sammenliknet med i fjor. Dette gjelder også i topp-tidsskrifter (FT, ABS4*, ABS4). I året som gikk hadde BIs eksternfinansierte forskningsprosjekter en samlet omsetningsverdi på i overkant av 49,3 millioner kroner, en økning fra 35,3 millioner i 2021. Dette er i tråd med ambisjoner og forventinger.

Som nevnt tidligere godkjente NOKUT og Kunnskapsdepartementet BIs akkrediteringssøknad som gir rett til å opprette et masterprogram i rettsvitenskap. BI har jobbet systematisk med å videreutvikle sine allerede sterke fagmiljøer og hentet inn flere anerkjent jussautoriteter for ytterligere å styrke BIs forskning og undervisning innen juridiske fagområder.

Styrking av støtteapparatet rundt søknader til eksternfinansiert forskning forventes å øke antall søknader om eksterne midler med tilfredsstillende suksessrate og i større grad tilføre prosjektmidler fra Norges Forskningsråd og EU.

Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse valgte i 2022 å videreføre finansieringen av sitt gaveprofessorat for en ny 5-årsperiode og i tillegg etablere et nytt doktorgradsstipend. I sum tilfører Wilhelmsen BI 11,7 millioner kroner øremerket forskning innenfor havnæringer.

Velferd, verdiskapning og omstilling

Undersøkelser viser at ensomhet er et økende problem blant studenter. Pandemien har forsterket dette. Arbeidet med sosial og faglig integrering av studentene har vært en svært viktig prioritet i 2022. BI har gjennomført en rekke tiltak for å tilrettelegge for at studentene blir kjent med hverandre og BIs ulike faglige og psykososiale tilbud. Styret er opptatt av at verdien av iverksatte tiltak overvåkes.

Alle studenter ble invitert til et klassetreff der faglig og sosial integrering var hovedformålet. Representanter fra BI og BISO var til stede for å fortelle om mulighetene på BI og svare på spørsmål fra studentene.

Coffee Hour har blitt et populært lavterskeltilbud som arrangeres på campus Oslo to ganger i uken. Tilsvarende tiltak gjøres på alle campuser. Formålet er å tilrettelegge for at studenter kan bli kjent med hverandre samtidig som de kan få hjelp av BIs ansatte til å løse både faglige og sosiale utfordringer. Styret verdsetter den innsatsen BIs ansatte har lagt ned for å skape tilhørighet og sosial integrering på campusene.

Videre har BI et faglig veiledningstilbud som består av dyktige studenter ansatt som læringsassistenter. I 2022 gjennomførte våre 100 læringsassistenter til sammen ca. 400 oppgaveveiledninger i 39 kurs. De var også tilgjengelige for drop-in veiledninger gjennom hele studieåret.

BI tilbyr ekstra oppfølging og tilrettelegging for studenter med spesielle behov. I 2022 fikk 15 studenter med ulike funksjonsnedsettinger og læringsvansker, personlig veiledning i utfordrende kurs gjennom hele studieåret.

Som et ledd i å hjelpe studentene å komme i kontakt med hverandre og finne noen å studere sammen med har BI opprettet et registreringsskjema der de kan få hjelp til å danne studiegrupper. Mer enn 200 studenter benyttet seg av dette tilbudet i løpet av 2022.

Å sikre studieprogresjon og øke fullføringsgraden blant studentene er et viktig arbeid, og har høy prioritet. Fullføringsgraden på normert tid har økt både blant masterstudentene og bachelorstudentene sammenliknet med i fjor. For bachelorstudentene økte fullføringsgraden fra 49 % i 2021 til 53 % i 2022. For masterstudentene økte tilsvarende tall fra 82 % i 2021 til 84 % i 2022. Gjennomføringsgraden for PhD etter seks år var i 2022 på 45,5%, mot 50% i 2021. Her er det viktig å merke seg at tallgrunnlaget er svært begrenset, og at små endringer får store utslag.

Arbeidsmiljøundersøkelsen viser at 87 % av bachelorstudentene og 97 % av masterstudentene er sysselsatt seks måneder etter graduering.

Over noen år har BI gradvis faset ut eksamensverktøyet DigiEx til fordel for Wiseflow. Siden februar 2022 har samtlige eksamener blitt gjennomført i dette systemet. I 2022 ble det gjennomført til sammen 976 eksamener, hvorav 74 % ble gjennomført digitalt. Dette er en økning i andelen digitale eksamener sammenliknet med før pandemien, da samme tall i 2019 var 50,5 %. Arbeidet med et nytt og moderne eksamensverktøy har vært høyt prioritert. Styret er tilfreds med at BI har levert prosjektet og at brukerne nå har tilgang til en egnet eksamensplattform.

Ved inngangen til 2022 valgte BI Salesforce som plattform for nytt søker- og opptakssystem. Dette er et pågående prosjekt som etter planen avsluttes høsten 2024. Styret ser frem til at BI kan ta i bruk et system som er både studentvennlig og administrativt effektivt.

Ønsket om mer effektiv ressursutnytting og samarbeid har medført et behov for felles prosesser og systemer innenfor time- og eksamensplanlegging. Gjennom 2022 har prosjektet «Semesterplanlegging» implementert «TimeEdit» for å gi felles systemstøtte til ressursplanlegging, samt time- og eksamensplanlegging på tvers av campuser og forretningsområder. Prosjektet vil fullføres i løpet av vårsemesteret 2023.

Erasmus+, EU sitt utvekslingsprogram for studenter i EU og EØS, krever felles digital plattform for dialogen mellom skolene i forbindelse med utvekslingsopphold. Utvekslingsopphold er et viktig element i studentenes læringsløp. BI har derfor implementert en ny digital plattform for utveksling i 2022. Styret er tilfreds med at den nye løsningen også bidrar til en bedre brukeropplevelse for studentene og en mer effektiv og digitalisert arbeidshverdag for ansatte.

Framtidsutsikter

Det er urolige tider. Verden opplever pandemi, krig og naturkatastrofer. Stigende inflasjon rammer hardt med økte levekostnader for alle. I tillegg ser man flere tilfeller av valgmanipulasjoner og en stadig økning av desinformasjon og falske nyheter. I denne situasjonen vektlegger styret akademias og BIs viktige samfunnsansvar ved å dele forskningsbasert kunnskap. BI representerer legitimitet og utvikling gjennom våre kandidaters og fagliges innflytelse på samfunnsutviklingen.

Ambisjonen innenfor heltidsmarkedet er å opprettholde eksisterende studentvolum på bachelorstudiene og øke volumet på masterstudiene. Samtidig er det grunn til å glede seg over meget stor interesse for BIs nye program i rettsvitenskap som starter høsten 2023. Dette bredder ut merkevaren BI og forventes på sikt å bli en stabil inntektskilde.

I en tid preget av omstilling er det et økende behov for etter- og videreutdanning. Styret merker seg at konkurransesituasjonen er skjerpet fordi flere offentlige utdanningsinstitusjonen har lansert egne Executive kurs og programmer som en følge av myndighetenes kompetansereform «Lære hele livet». Styret avventer regjeringens politikk med tanke på statlig finansiering av etter- og videreutdanning og hvordan dette vil påvirke BIs mulighetsrom.

Styret opplever en trend i Executive-markedet der stadig flere studenter ønsker seg kortere, mer intensive kurs som enklere lar seg kombinere med jobb og andre forpliktelser. Styret anser den vellykkede lanseringen av Executive Short Courses som et steg i riktig retning for å imøtekomme dette behovet og mener det gir verdifull erfaring som kan komme andre lærende til gode over tid. Fra høsten 2023 må studenter utenfor EU, EØS og Storbritannia betale studieavgift ved alle høyskoler og universiteter i Norge. En av styrkene til BI har nettopp vært at studentmassen på masterstudiene har bestått av studenter fra hele verden. Ved innføring av nye regler kan ikke BI lengre bruke egne stipendmidler for å støtte internasjonale toppstudenter. Styret ser at BI kan risikere en reduksjon av antall internasjonale studenter. Dette kan gjøre skolen mindre konkurransedyktig, og på sikt også påvirke eksempelvis rangeringer negativt. BI vil jobbe for å tiltrekke seg ekstern finansiering for å kompensere for de interne midlene som har vært anvendt i dette viktige internasjonale arbeidet.

Styret støtter rektors målsetning om å etablere en enda sterkere relasjon med næringslivet. Gjennom tettere og mer strukturert kontakt er ambisjonen å øke engasjementet rundt forsknings- og utdanningsaktiviteter. I 2023 lanserer BI et utdanningsfond og et forskningsfond der næringsliv og enkeltpersoner kan bidra med økonomisk støtte til forskningsprosjekter og studentaktiviteter. Å lykkes med dette er viktig for BI og er i tråd med regjeringens intensjon om ekstern finansiering.

I 2023 er det 80 år siden BI ble stiftet. Med over 250.000 utdannende kandidater har BI vært en viktig bidragsyter til å forme næringsliv og samfunnet rundt oss. BIs forskning har gjennom tiår påvirket politiske beslutninger og praksis i næringslivet. Jubileumsåret markerer en mulighet for å bygge videre på en stolt historie og skape et fundament for veien videre. Gjennom 2023 vil det gjennomføres arrangementer rettet mot alumni, studenter, ansatte, næringsliv og det offentlige Norge. Hensikten er å forsterke skolens merkevare, kultur og identitet.

Styret har tro på at BI, til tross for en mer krevende økonomisk tid, vil stå stødig i det nasjonale markedet og at vi gjennom ansettelse av en internasjonal rektor med et stort globalt nettverk står godt rustet til å ta nye steg i å utvikle BIs posisjon internasjonalt.

Organisasjon

Organisatoriske endringer

Handelshøyskolen BI har ikke gjennomført, og planlegger heller ingen, organisatoriske endringer som vil påvirke stiftelsens rettslige eller økonomiske stilling.

Styret tilsatte i februar 2022 professor Karen Spens som ny rektor for åremålsperioden 1. august 2022 – 1. august 2026 etter en enstemmig innstilling fra nominasjonskomiteen. Styret godkjente i mai 2022 tilsetting av fire prorektorer for den samme perioden. En av prorektorene valgte å tre ut av stillingen i desember 2022.

Midlertidige ansatte

Utover de kvalifiserende åremålsstillingene, har BI på faglig side kun 13 midlertidige ansatte, noe som utgjør 2,7 % av totalt antall faglig ansatte. Fire personer er i midlertidige vikariater og ni i engasjementer. Av disse er en ansatt i lavere stilling i påvente av disputas krav om kvalifisering, mens en person er ansatt midlertidig stilling som instituttleder for det nyopprettede institutt for Data Science and Analytics. Fire personer er ansatt midlertidig i påvente av ansettelse i faste stillinger. Én person er ansatt midlertidig i eksternfinansiert forskerstilling.

Blant administrativt ansatte hadde BI ved utgangen av 2022 totalt 10 midlertidige engasjementer og 15 vikarer for personer som var i permisjon. Midlertidige engasjementer utgjør 2 % av totalt antall administrativt ansatte og skyldes i hovedsak et kortvarig økt kapasitetsbehov knyttet til opptak, samt prosjekter forbundet med digitalisering og innføring av nye systemer. Covid-19 førte også til et midlertidig behov for støtte til digital/hybrid undervisning.

Likestilling, diskriminering og tilgjengelighet

BIs politikk for mangfold og likeverd stadfester at alle ansatte skal ha samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, funksjonsevne, livssyn og/eller seksuell legning. BI har en plan for likestilling og tilstreber en kjønnsfordeling innenfor 60-40-intervallet, og at systematiske lønnsforskjeller skal utjevnes. BIs likestillingsarbeid rapporteres jevnlig til styret og beskrives mer utførlig i BIs årlige likestillingsredegjørelse.

BI skal i årene fremover styrke satsningen på mangfold, inkludering, likhet og tilhørighet. Det er krav både i norsk lov og for finansiering (Horizon EU og Forskningsrådet) at institusjonene arbeider aktivt med mangfold og likestilling, og kan dokumentere dette. De internasjonale akkrediteringene, AACSB, Equis og AMBA stiller krav om, eller forutsetter at institusjonene arbeider aktivt på dette området. I 2022 har divisjon heltid og HR hatt seminarer og workshops for å øke innsikt og forståelse for feltet. I tillegg ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal kartlegge både organisasjonens mangeårige arbeid med mangfold, og utarbeide et forslag til hvordan BI kan videreføre dette arbeidet sammen med våre studenter og ansatte. Arbeidsgruppen har hatt ekstern støtte av Catalyst og KIF, og arbeidet vil fortsette i 2023.

BI har en egen «Gender Policy for Faculty» for å tydeliggjøre ambisjoner knyttet til likestilling og mangfold i faglig stab. I denne policyen var det blant annet identifisert et behov for støtte til ektefeller som kan gjøre det lettere for internasjonalt ansatte å etablere seg i Norge. I 2022 fikk vi på plass et samarbeid med Manpower om karrierebistand til ektefeller. En person benyttet seg av tilbudet i 2022.

BI gjennomfører årlige kartlegginger av kjønnsbalanse og lønnsfordeling i ulike stillinger. Dette, samt arbeidet med likestilling- og mangfold, rapporteres i tråd med aktivitets- og redegjørelsesplikten som følger av likestillings- og diskrimineringsloven.

Andelen kvinner totalt i faglige stillinger ligger stabilt rundt 34 %, er for 2022 på 34,7 %. Ved utgangen av 2022 hadde BI 32 kvinnelige professorer, hvorav 25 i fulle faste stillinger.

Kvinneandelen blant professorer har derfor sunket fra 28,5 % til 25 %. Tre kvinner har sluttet og to er i ulønnet permisjon. Det er fortsatt store variasjoner på tvers av stillingskategorier og institutter. Andelen menn i administrative stillinger har økt litt og er nå på nesten 35 %. Andelen menn i administrative lederstillinger på direktørnivå har økt fra 28 % til 30 %.

BI gjennomfører årlige likelønnskartlegginger og har ikke registrert noen systematiske skjevheter som ikke kan forklares. Når det gjelder fastlønn på administrativ side ligger kvinners lønn i prosent av menns lønn på mellom 93 % - 103 %. Den største differansen (93 %) finner vi i stillingskategori 5 (seniorrådgivere og mellomledere). Dette skyldes i hovedsak at det i denne kategorien er flere mannlige medarbeidere i Digital avdeling der markedslønn ligger høyere enn tilsvarende kategorier ellers i organisasjonen.

På faglig side er kvinners fastlønn i prosent av menns innenfor intervallet 90 % - 102 % i permanente stillinger. Dette kan delvis tilskrives at det er flere menn som har vært professorer lenge. Det er en tendens til at det jevner seg noe ut ettersom det blir bedre kjønnsbalanse blant professorer. Det er i svært få kvinnelige professorer innen fagområdene som tradisjonelt er mannsdominerte og der lønnsnivået generelt er høyere.

I BIs styre er kvinneandelen 50 %. I Kollegiet er kvinneandelen 50 %. Kvinner utgjør 50 % av toppledelsen, 22 % av instituttlederne og 25 % av deanene.

I 2022 var 59 nasjonaliteter representert blant BIs ansatte. I 2020 vedtok styret ny språkpolicy som stadfester at engelsk er hovedspråk i interninformasjon og når organisasjonen samles. Ved utgangen av 2022 hadde drøyt 22 % av BIs ansatte et annet statsborgerskap enn norsk, en økning på 2 % fra 2021. Andelen internasjonalt ansatte var 8 % for administrativt ansatte og 40 % for alle i faglige stillinger.

Gjennomsnittsalder for fratreden med pensjon er 66,7 år for alle ansatte på BI. Seniorer i faglige stillinger står i gjennomsnitt i arbeid til oppnådde 68,4 år. Administrative seniorer står i arbeid til gjennomsnittlig 65,4 år.

BIs campuser er utviklet i tråd med de lover og retningslinjer som var gjeldende da de ble bygget. Bygningsmassen er i henhold til lovpålagte krav, og det arbeides kontinuerlig med å utbedre mangler ved ombygginger og tilpasninger av bygningsmassen.

Risikostyring og internkontroll

BI har de siste årene styrket og profesjonalisert arbeidet med risikostyring og internkontroll. Det har vært prioritert å få på plass en systematisk tilnærming som bidrar til å identifisere, håndtere og følge opp eventuelle hendelser som kan påvirke måloppnåelse negativt og fremme etterlevelse av eksternt og internt regelverk. I 2020 ble en egen selvstendig enhet for områdene Governance, Risk and Compliance (GRC) opprettet. GRC rapporterer sitt arbeid til styret og har ansvar for både forebyggende og kontrollerende aktiviteter. GRC ivaretar også Personvernombudet og Studentombudet, og legger til rette for at disse rollene er tilstrekkelig uavhengig av øvrig ledelse.

I 2021 vedtok styret å etablere en ekstern internrevisjonsfunksjon. Denne funksjonen kjøpes inn fra og uføres av et eksternt konsulentselskap for å sikre tilstrekkelig uavhengighet, fleksibilitet, bredde i kompetanse og læring fra andre miljøer og sektorer. Funn og resultat fra internrevisjon utført i 2022 om informasjonssikkerhet er rapportert til styret som er orientert om planlagte oppfølgende tiltak. I tillegg er det gjennomført internrevisjon og evaluering av BI’s Covid håndtering og etterlevelseskontroller om bruk av deltidsforelesere.

Overordnet risikovurdering ved BI er knyttet til Strategi 2025 og de virksomhetsmål som følger av denne. I tillegg vurderes operative risikoer som er av en slik karakter at de kan hindre eller påvirke måloppnåelsen negativt hvis de ikke håndteres. Styret har behandlet sak om BI’s overordne risikobilde slik det vurderes for 2022.

Det har i 2022 vært to endringer i bemanningen i GRC enheten. Ny leder tiltrådte i høsten og Chief Information Security Officer (CISO) gikk over i annen stilling på BI. CISO vil heretter tilhøre Cyber Security and IT Operation i Digital. Det planlegges et tett samarbeid mellom GRC og CISO.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Risikovurderinger (herunder trusselvurdering) benyttes som beslutningsstøtte for de forebyggende og konsekvensreduserende tiltak BI gjennomfører. BI jobber aktivt med å forebygge alvorlige hendelser, samt planlegge for god beredskap som begrenser skadevirkninger. BI følger de krav og anbefalinger som kommer frem av styringsdokument for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor, samt tilskuddsbrev til private høyskoler. I 2022 har BI gjennomført en rekke øvelser og opplæringstiltak for å styrke beredskapen. Det er i tillegg innført en ny beredskapsorganisering. Beredskapsplanen for BI er oppdatert og det er implementert et nytt krisehåndteringsverktøy.

Det har i 2022 forekommet ulike hendelser i form av sedelighet, hærverk, tyverier, brann i kompressor (Oslo), uhell med tilkalling av ambulanse, trusler m.m. Disse har vært tilfredsstillende håndtert i henhold til gjeldende rutiner og retningslinjer.

Arbeidsmiljø

BI tilrettelegger for et inspirerende arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse, læring og utvikling for den enkelte. Miljøet skal preges av mangfold, likeverd og omtanke samt respektfull og åpen kommunikasjon. BI har nulltoleranse for enhver form for maktmisbruk og trakassering.

De første månedene av 2022 var fremdeles preget av pandemien med mye digital undervisning og utstrakt bruk av hjemmekontor før samfunnet igjen åpnet opp. I forbindelse med tilbakekomsten til campus som arbeidsplass har BI etablert en «Guideline for Hybrid Working» som legger til rette for at ansatte har mulighet til å arbeide fra campus og hjemme.

Det totale legemeldte sykefraværet blant BIs ansatte ligger fortsatt relativt lavt, selv om det i 2022 økte til 3 % fra 2,4 % i 2021. Det er rimelig å legge til grunn at økningen i stor grad skyldtes at mange ansatte har vært smittet av covid-19 i løpet av 2022.

Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren i 2019 viste at BI hadde noe høyere rapportering av seksuell trakassering enn sektoren ellers. Derfor valgte BI å fokusere særskilt på forebygging av seksuell trakassering. I 2022 ble det gjennomført flere workshops med dilemmatrening på dette temaet for ledere på alle nivå, tillitsvalgte og verneombud og HR. Det ble i 2022 også utarbeidet en digital opplæringsmodul om temaet i Motimate, rettet både til ledere og ansatte. Arbeidsmiljøundersøkelsen 2022 viser at faglig uenighet er hovedårsaken til rapportert mobbing og trakassering, og at dette i stor grad gir seg utslag verbalt eller som ekskluderende atferd.

Resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen våren 2022 var ellers i stor grad sammenfallende med tidligere år. Undersøkelsen var utvidet med spørsmål bl.a. om hjemmekontor. Med bakgrunn i undersøkelsen er det identifisert behov for å fremme inkludering og tilhørighet gjennom å skape et ytringsklima som gir trygghet for å fremme ulike syn. Dette er en del av den større satsingen for å styrke mangfolds arbeidet som er nevnt tidligere. Det blir også iverksatt tiltak for å øke endringskapasiteten spesielt i omstillingsprosesser, samt styrke lederskap gjennom mer målrettete opplærings- og utviklingsaktiviteter.

Det er ikke registrert alvorlige hendelser, skader (materiell eller personer) eller ulykker i forbindelse med utførelse av arbeid på BI i 2022.

Bærekraft

Campus Oslo har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2010 og de andre campusene fikk sine sertifiseringer i de påfølgende fire årene. I 2022 ble alle campuser re-sertifisert for tre nye år. BI forurenser ikke det ytre miljøet. Alle campuser oppfyller Stiftelsen Miljøfyrtårns krav knyttet til HMS, transport, innkjøp, avfallshåndtering, energiforbruk og grønne konferanser.

Alle leverandører og samarbeidspartnere avtalefester miljøsertifisering. BI har forpliktet seg til å støtte 1.5-gradersmålet ved å styre mot 50 % reduksjon i utslipp innen 2030 og utarbeider årlige klimaregnskap. BIs fire største utslippskilder er fra pendling, reiser, mat og drikke og energi (83,7 % i 2021). Styret er fornøyd med den kontinuerlige utviklingen og fremdriften av BIs bærekraftsarbeid.

Åpenhetsloven

BI har gjennomført tiltak i tråd med kravene i den norske Åpenhetsloven som trådte i kraft i juli 2022 for å fremme anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Kontraktsmaler og innkjøpsprosedyrer er oppdatert for å ivareta sosiale forhold i tillegg til eksisterende miljøkrav. Risikobasert tilnærming sikrer tettere oppfølging av utvalgte leverandører basert på egenerklæringsskjemaer og vurderinger. Rutiner og etiske retningslinjer øker bevissthet og kompetanse blant ansatte om ansvar og roller i etterlevelsen av loven. En statusrapport publiseres årlig innen utgangen av juni, på BIs nettsider.

COVID-19-evaluering

BI gjennomførte i 2022 en ekstern evaluering av skolens COVID-19 håndtering. Rapporten fremhever at BI håndterte pandemien svært bra, og tilpasset undervisningen til den nye situasjonen. Rapporten kommer også med anbefalinger som BI tar med seg videre i arbeidet med sikkerhet og beredskap. Styret støtter rapportens konklusjon om at BI håndterte pandemien på en god måte og at tiltakene som ble innført i det store og hele var tilstrekkelige.

Erklæring om markedsmessige vilkår

Styret bekrefter at alle transaksjoner mellom Handelshøyskolen BI og nærstående enheter, samt transaksjoner internt i konsernet, er priset og gjennomført etter markedsmessige vilkår.

Styret i 2022

Styret består av åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne, to er faglige ansattes representanter, en er administrativt ansattes representant og en er studentrepresentant. Egil Hogna er nyvalgt styremedlem fra 18. august 2022.

Styreleder

Åse Aulie Michelet er styreleder ved BI, et verv hun har hatt siden 2018. Aulie Michelet har omfattende styreerfaring, og hun har innehatt flere lederstillinger i norsk og internasjonalt næringsliv.

Styrets medlemmer per 31.12.2022

 • Åse Aulie Michelet, styreleder
 • Bente Svensson, eksternt styremedlem og styrets nestleder
 • Bjørn Jørgensen, eksternt styremedlem
 • Egil Hogna, eksternt styremedlem
 • Thorvald Hærem, representant valgt av faglig ansatte
 • Monica Viken, representant valgt av faglig ansatte
 • Sut I Wong, vararepresentant valgt av faglig ansatte
 • Morten William Knutsen, vararepresentant av faglig ansatte
 • Ida-Cathrine Jørgensen, representant valgt av administrativt ansatte
 • David Sagen, observatør valgt av administrativt ansatte
 • Martin Henrik Andresen, vararepresentant valgt av administrativt ansatte
 • Eva Emilie Rolsdorph-Sætre, studentrepresentant valgt av BISO
 • Sindre Aamodt, studentobservatør valgt av BISO

Valgkomité for eksterne styremedlemmer

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til eksterne styremedlemmer når styret ber om dette. Valgkomiteen består av 6 representanter som velges for ett år av gangen.

Valgkomiteen for 2022 bestod av:

 • Håkon Haugli, leder av komiteen og representant fra næringslivet
 • Kristin Holth, representant fra næringslivet
 • Bjørn Haugstad, representant fra offentlig virksomhet
 • Caroline Dale Ditlev-Simonsen, representant for faglige ansatte
 • Kjersti Gummerson, representant for administrativt ansatte
 • Hans Olav Giske, studentrepresentant fra BISO

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet:

Årets tilførsel/(bruk) av egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1,1 mkr
Overførsel til annen egenkapital -42,3 mkr
Sum disponert -41,2 mkr

Stiftelsens egenkapital utgjør per 31.12.2022: 

Stiftelseskapital 1,3 mkr
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 26,6 mkr
Annen egenkapital 796,5 mkr
Sum egenkapital 824,4 mkr

<< Tilbake til forsiden                                       Neste kapittel: Årsregnskap >>