-
Kalender

Forslag til direktiv om bærekraftsvurderinger – Hvilken betydning har dette for norsk næringsliv?

Tirsdag
05
April
  • Starter:08:30, 5. april 2022
  • Slutter:10:00, 5. april 2022
  • Sted:BI- campus Oslo, auditorium A2-090
  • Pris:Gratis
  • Kontakt:Katrine Blindheimsvik (katrine.blindheimsvik@bi.no)

Forslag til direktiv om bærekraftsvurderinger – Hvilken betydning har dette for norsk næringsliv?

Etter flere runder med kraftig kritikk fra lobbyister, næringslivet og forskermiljøer, og ikke minst to negative evalueringer fra EU-kommisjonens eget kvalitetssikringsorgan , la EU-kommisjonen nylig frem et forslag til direktiv om bærekraftsvurderinger.

Forslaget må ses i lys av European Green Deal, hvor det overordnede målet er å gjøre EU klimanøytralt innen 2050. Selskaper skal spille en nøkkelrolle for å nå dette målet.

Forslaget avviker betydelig fra det opprinnelige utgangspunktet, og imøtekommer dermed mye av kritikken. Fra annet hold møtes forslaget med skuffelse fordi det er utvannet og anses som utilstrekkelig for å beskytte menneskerettigheter og miljøet.

Direktivet skal bidra til å fremme bærekraftig og ansvarlig selskapsledelse og forankre menneskerettigheter og miljøhensyn i driften og selskapsstyringen. Selskapene pålegges å foreta en gjennomgang (due diligence) av sine leverandørkjeder med tanke på å avdekke potensielle negative påvirkning på menneskerettigheter og miljø. Videre skal selskapene informere om sitt arbeid. Selskapenes styrer pålegges å sørge for at hensynet til menneskerettigheter og miljø integreres i deres beslutningsprosesser.

Forslaget innretter seg mot store selskaper. EU-kommisjonen har imidlertid signalisert at det på sikt er ønskelig å utvide direktivet også for små og mellomstore selskaper. Store deler av norsk næringsliv kan derfor bli berørt direktivforslaget i fremtiden.

Selskapsrettsmiljøet ved Handelshøyskolen BI inviterer med dette til et morgenmøte hvor vi ser nærmere på direktivforslaget og hvilken betydning dette antas å ha for norsk næringsliv. Vi vil blant annet se nærmere på forslagets betydning for styret plikter, sanksjonsmuligheter og forholdet til annen lovgivning.

Innledere er professor Tore Bråthen og phd-stipendiat Stine Winger Minde.