-

Nytt topplederprogram skal forbedre norske helsetjenester

27. januar 2020

Handelshøyskolen BI har vunnet konkurransen om et nytt nasjonalt topplederprogram som samler ledere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å styrke samarbeid og samordning i helsesektoren.

De Regionale Helseforetakene (RHF’ ene) og Kommunesektorens organisasjon (KS) har utlyst konkurranse på oppdrag fra Helseminister Bent Høie som ønsker å etablere et nytt felles topplederprogram for ledere innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Det nye programmet skal erstatte dagens felles interregionale topplederprogram i spesialisthelsetjenesten.

Healthcare management graduation 04

- En av forutsetningene for at pasientene våre skal få gode og sammenhengende helsetjenester, er god ledelse i sykehus og kommune. Ved å ha et felles topplederprogram vil ledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten få bedre kjennskap til hverandres utfordringer. På den måten legger vi bedre til rette for mer kompetansedeling, økt samarbeid og bedre løsninger. Gratulerer til BI for å ha vunnet anbudet. Med denne nye lederutdanningen vil BI gi våre ledere et godt verktøy, sier Helseminister Bent Høie.

Anbudet ble vunnet i konkurranse med fire andre tilbydere, der oppdragsgiver berømmer BI for programmets innretning og de fremhever særlig BIs særlige fokus på inkludering av pasient-, bruker- og arbeidsgiverorganisasjonene som bidrar til praksisnærhet i et lederprogram som dette. I tillegg har tilbyderne blitt vurdert ut fra pris, kvalitet og gjennomføringsevne.

Nye bilder Inge Jan Henjesand

-Helse- og omsorgsektoren står ovenfor store utfordringer som gjør at behovet for endringskompetanse hos ledere blir stadig større, samtidig som krav til kvalitet og mer samhandling på tvers øker. Gjennom tverrfaglig samarbeid skal vi utføre det viktige samfunnsoppdraget med å levere et nytt kvalitetsprogram som skal utfordre, utdanne og trene toppledere som kan forbedre helsetjenester i hele landet, sier rektor ved BI Inge Jan Henjesand.

Programmet starter opp med 40 deltakere fra høsten 2020. Hvert kull vil ha 20 deltakere fra henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Koordinerte helsetjenester

Topplederprogrammet skal være et bidrag til å realisere «pasientens helsetjeneste» ved å sikre at Kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som aktivt jobber for at pasienten opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansieringsmodeller.

Den fremtidige ressurssituasjon i helsetjenesten vil kreve et tettere samarbeid for å utnytte ressursene bedre og for å bedre pasient og brukeropplevelsene. Digitalisering og bruk av velferdsteknologi vil også ha en stor betydning for å løse samhandlingsutfordringene mellom helse- og omsorgstjenestene og mottakere av tjenestene.

Helseledelse på BI

BI har i en årrekke utviklet og levert lederutdanning for helse og omsorg, med deltakere fra både spesialist- og primærhelsetjenesten, og vil i løpet av 2021 ha utdannet mer 1000 ledere i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.

BIs Senter for Helseledelse er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utviklingen av helse- og omsorgssektoren, og et betydelig nasjonalt og internasjonalt nettverk av forskere og praktikere som på ulike måter bidrar inn i undervisningen.

;
Du kan også se alle nyheter her.