-

Visjonær og engasjert

4. mars 2020

Wilhelm Wilhelmsens posisjon som en av de sentrale bidragsyterne i norsk maritim næring, er etter hans nylige bortgang blitt behørig omtalt. Ved Handelshøyskolen BI har Wilhelm Wilhelmsens engasjement for forskning innen privat eierskap, innovasjon, forretningsutvikling og bærekraftig drift innen shipping og havbaserte næringer satt spor etter seg.

Wilhelm Wilhelmsen har sammen med flere partnere fra norsk næringsliv, Forskningsrådet og Handelshøyskolen BI vært pådrivere og finansieringskilde for BIs Centre for Corporate Governance Research. Senteret ble etablert i 2005 av Professor Øyvind Bøhren. I dag er det Professor Charlotte Østergaard som leder forskningssenteret. Forskingen og formidlingen fra sentret har gjennom årene plassert BIs som et av de ledende kompetansemiljøene innen private eierskap og eierstyring i Norge.

Wilhelm Wilhelmsen var i 2005 også en viktig pådriver for å etablere et gaveprofessorat fra Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse til Handelshøyskolen BI. Gaveprofessoratet skulle fokusere strategi og industriell konkurranseevne for den maritime næringen. Professor Torger Reve fylte gaveprofessoratet fra starten i 2005 fram til 2019 da han gikk av med pensjon.

Gaveprofessoratet har vært et viktig bidrag for BI innen viktige fagområder for norsk næringsutvikling og konkurranseevne. Professoratet har blant annet stått sentralt i BIs arbeide med utvikling av kompetanse og SFI søknad til Forskningsrådet innen Ocean Business - et begrep som dekker alt som finnes i havet, olje, gass, fisk, skipsfart etc. BI og Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse signerte i 2019 en ny samarbeidsavtale med forlengelse av gaveprofessoratet for perioden 2019-2022. Det er nå professor Randi Lunnan som skal fylle gaveprofessoratet der videreutvikling av forskning innen Ocean Business står sentralt.

Signering Wilhelmsen

I forbindelse med undertegnelsen av den nye samarbeidsavtalen, uttalte Wilhelmsen:

"Oljeepoken har passert toppen, og Norge må finne andre satsningsområder. Hva er vel mer naturlig enn å satse på det vi har lange tradisjoner for og betydelig kompetanse innen, nemlig maritim næring. Vi er allerede i verdenstoppen. Økt kunnskap om og forskning innen maritim sektor er derfor viktig. Kompetanse er vårt største konkurransefortrinn. Gjennom samarbeid med Handelshøyskolen BI ønsker vi å stimulere interesse for den maritime næringen og dens betydelige verdiskapning i og for samfunnet".

Takket være Wilhelm Wilhelmsens sterke og personlige engasjement har BI bygget kompetanse innen privat eierskap, innovasjon, forretningsutvikling og bærekraftig drift innen shipping og havbaserte næringer. Wilhelm Wilhelmsen har hatt stor betydning for overgangen fra shipping til det vi i dag kaller Ocean Business. Wilhelm Wilhelmsen har bidratt til å skape arenaer som samler norske og internasjonale, akademiske fagkrefter, industripartnere, investorer og myndigheter.

På vegne av Handelshøyskolen BI vil jeg rette en ærbødig takk til Wilhelm Wilhelmsen for hans visjonære og engasjerte innsats for forskningen på BI.

Inge Jan Henjesand
Rektor ved Handelshøyskolen BI

;
Du kan også se alle nyheter her.