-

Prorektor Hilde C. Bjørnland med anbefalinger fra klimautvalg

22. oktober 2020

Utvalget foreslår å begrense letelisenser og stramme inn oljeskatt.

Klimautvalgets mandat var å gi tilrådninger om økonomisk politikk for å håndtere reduksjon av etterspørsel etter fossil energi og dermed olje- og gassrelatert aktivitet på norsk sokkel. 

- Klimaproblemene utfordrer oss til å tenke helt nytt, samtidig som vi må ta utgangspunkt i vår særegenhet og kompetanse. Petroleumsindustrien har vært viktig i norsk økonomi i lang tid. Grunnet klimapolitikk og en modnere sokkel, må vi fremover vente mindre bidrag fra petroleum. Det vil være negativt for norsk økonomi, men utfordringene blir ikke mindre av å vente og vi må ta tak i dem nå, sier utvalgsmedlem Hilde C. Bjørnland. 

Utvalget foreslår fire hovedgrep for redusert klimarisiko. 

Begrens utdelingen av nye letelisenser
Dette er en kostnadseffektiv måte å reduserer risikoen knyttet til overgang til fornybar økonomi. Utvalget anbefaler at lisenstildelinger begrenses til utvidelser eller forlengelser knyttet til produksjon i eksisterende områder. 

Planer for utbygging og drift må stresstestes
Utvalget anbefaler at lisenshavernes plan for utbygging og drift (PUD) må inneholde en realistisk klimastresstest av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Utgangspunktet for testen bør være ambisjonene i Parisavtalen.  

Nøytral petroleumsskatt
Utvalget anbefaler at skatteregimet for oljenæringen endres slik at det blir nøytralt og ikke fører til at investeringer som er ulønnsomme før skatt blir lønnsomme etter skatt. 

Raskere omstilling mot bærekraftige næringer
Utvalget anbefaler rammebetingelser som kan bidra til å omstille hele økonomien, inkludert oljenæringen og leverandørindustrien, til lav- og nullutslippsvirksomhet. 

Les mer på Klimaomstillingsutvalget sine nettsider

 

;
Du kan også se alle nyheter her.