-

AstraZeneca og Janssen – «Enkeltindividet er best egnet til å vurdere egen situasjon»

11. mai 2021

Utvalgsmedlem Ingrid Hjort om den samfunnsøkonomiske vurderingen av vaksinene.

Ingrid Hjort

Da regjeringen satte sammen ekspertutvalget for vurdering av AstraZeneca og Janssen måtte de ivareta ikke bare de medisinske fagfeltene, men også jus, statistikk og økonomi.

Postdoktor Ingrid Hjort ved Institutt for samfunnsøkonomi på BI var en av to samfunnsøkonomer som ble invitert.

- Vi skulle komme med en vurdering av om vaksiner med en kjent, men sjelden bivirkning skulle gjeninnføres i vaksineprogrammet. For å gjøre en slik vurdering trengs det både medisinske eksperter som kan formidle detaljer rundt vaksineteknologi, alvorlighetsgrad og medisinske studier, samt samfunnsøkonomer som kan drøfte konsekvensene av det valget man tar, sier Hjort.

Grunnet lavt smittetrykk og strenge smitteverntiltak mener hun Norge står i en situasjon hvor vi har muligheten til å åpne samfunnet raskere med tiltak som kan øke vaksinedekningen.

- Når det er knapphet på vaksiner og lang kø for å bli vaksinert, må de som ønsker en vaksine utenfor programmet få muligheten. Det kan være rasjonelt for noen å ta disse vaksinene for å få beskyttelse raskere, selv om det innebærer en risiko for bivirkninger. For samfunnet er det en gevinst for hver enkelt som velger å ta en vaksine. Det er derfor i alles interesse at det legges ned betydelige ressurser i å tilby vaksinene valgfritt, sørge for god informasjon og behandling av de som eventuelt får en bivirkning, sier Hjort.

Utvalget er samstemte i anbefalingen om at AstraZeneca og Janssen tas ut av det nasjonale vaksineprogrammet, og at de skal gjøres tilgjengelige som et valgfritt alternativ. Det er imidlertid delt om hvordan det skal avgjøres hvem som kan ta disse vaksinene.

- Jeg tilhørte mindretallet som fremmet en mindre restriktiv holdning til hvem som skal kunne benytte seg av dette tilbudet. Mindretallet vektla at tilbud om AstraZeneca og Janssen må baseres på en vurdering av den enkeltes samlede behov og preferanser. Generelt er det enkeltindividet som er best i stand til å vurdere egen situasjon, fortsetter Hjort.

Hun mener det er gode grunner til en slik prioritering.

- I den samfunnsøkonomiske analysen forsøkte vi å tallfeste kostnadene ved senere gjenåpning. De viktigste tapene er redusert verdiskaping grunnet lavere økonomisk aktivitet og redusert velferd knyttet til at vi begrenses av tiltakene. Velferdskostnaden omfatter lavere trivsel, tapt sosialt samvær og begrenset tilgang på aktiviteter grunnet strenge restriksjoner. Ifølge vår analyse er velferdsgevinstene ved å bruke vaksinene større enn anslag på helsetap fra bivirkninger, avslutter Hjort.

;
Du kan også se alle nyheter her.