-

Bygger sterkt nordisk fagmiljø i innovasjon og entreprenørskap

12. mai 2021

NORSI – forskerskolen innen innovasjon og entreprenørskap – er fra i år nordisk. BI har vært med fra start og skal fortsette å ha koordinatorrollen for skolen.

Forskerskolene er et initiativ fra Forskningsrådet der målet er å heve aktiviteten og kapasiteten i doktorgradsutdanningen gjennom samarbeid i nettverk. Norges forskningsråd finansierer 27 nasjonale forskerskoler over hele landet.

NORSI, som nå står for Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship, ble startet som en norsk forskerskole i 2012. Siden den gang har fokus vært å fremme og forsterke forskerutdannelsen og fagmiljøene innen innovasjon og entreprenørskap i Norge.

Men nå rulles det ut et tett og lovende samarbeid mellom fagmiljøene i Norden, og det til tross for koronastengte grenser.

En samlende fagarena

I Norge har ekspertisen innenfor disse fagmiljøene lenge vært ganske fragmentert og spredt over hele landet, men i løpet av de siste årene har NORSIs aktiviteter virket samlende for de ledende universitetsmiljøene innen innovasjon og entreprenørskap.

– Erfaringene med NORSI tydeliggjorde at det ville være faglig styrkende og viktig for doktorgradsstudentenes nettverk og kunnskapsutveksling å invitere inn fagmiljøene fra de andre nordiske landene, sier Roger Sørheim, professor ved NTNU og leder av NORSI.

Prosessen for å bli nordisk

Forskningsrådet har vært med fra begynnelsen og er fornøyd med hva skolen har fått til i Norge. NORSI har lykkes med å etablere nettverk og bygge relasjoner. Derfor har Forskningsrådet oppmuntret til nordisk utvidelse og samhandling, noe fungerende administrerende direktør og områdedirektør for Næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik, understreket på åpningen av NORSI i januar.

Resultatet har blitt at fra og med i år former hele 24 nordiske partnerinstitusjoner denne nettverksbaserte skolen (se faktaboks med oversikt over partnerne). Utvikling av et sterkt samarbeid mellom nordiske institusjoner kan resultere i mer og høyere kvalitet på forskningen.

Åsa L. Dahlstrand, Bjørn T. Asheim og Roger Sørheim på NORSIs årlige konferanse arrangert hos BI Campus Nydalen

Åsa L. Dahlstrand, Bjørn T. Asheim og Roger Sørheim på NORSIs årlige konferanse arrangert hos BI Campus Nydalen.

Tilgang til hverandres kompetanse

Innovasjon og entreprenørskap omtales gjerne som tverrfaglige disipliner, derfor er det stor bredde i ekspertisen i disse fagmiljøene. Små miljøer er gjerne spredt rundt på ulike institusjoner i hele Norden, gjerne organisert innunder enda mer etablerte fagfelt.

Det har vært stor entusiasme i de andre nordiske landene for å få bli med i NORSI, og spesielt i Sverige ønsker man et mer samlet nettverk for forskerutdanningen.

– I Sverige kjennetegnes forskningsområdet av mange og fragmenterte miljøer, og deltakelse i NORSI er viktig for oss. Vi har nå mottatt en bevilgning på 5 millioner SEK fra Familjen Kamprads Stiftelse i Sverige for å støtte NORSI-arbeidet her, sier Åsa Lindholm Dahlstrand, professor ved Lunds universitet og medlem av NORSI Executive Committee.

NORSI bidrar til at det blir koblinger på tvers. Både forskerskolens ph.d.-kandidater og faglig ansatte får tilgang og kan bidra inn til et større miljø, og man får flere faglige sparringspartnere. Dette styrker forskningen.

Kurs i toppklasse

Tidligere evalueringer har vist at ordningen med forskerskolene bidrar til økt kvalitet i doktorgradsutdanningen gjennom høy kvalitet på kurs. Det er også erfaringen for NORSI.

Samarbeidet mellom institusjonene sørger for at forskerskolen kan tilby akademiske kurs i verdensklasse til sine doktorgradsstudenter. Tilgangen til de ulike ekspertene gjør det mulig å dra nytte av hverandres styrker.

I alt tilbyr NORSI seks ph.d.-kurs i året med ulike temaer, deriblant innovasjon av forretningsmodeller, bærekraftig transformasjon, virkningene av kunstig intelligens og digitalisering for innovasjon og ledelse, innovasjon i offentlig sektor, eksisterende og fremtidige perspektiver på entreprenørskap samt diverse metodefag.

Verdien av nettverk

Både etablerte og vordende forskere har dratt nytte av samarbeidet i nettverket, som har fungert meget godt hittil.

Utenom tilgang til gode og relevante kurs har de drøyt 200 stipendiatene som til nå har vært tilknyttet NORSI, fått være del av et miljø der de får relevant tilbakemelding på sin forskning gjennom skrivekurs og forskerskolekonferansen. Annen type kollegial støtte på tvers av institusjonene har også stor verdi for de unge forskerspirene, og bidrar til å styrke deres faglige identitet i en tverrfaglig disiplin.

Institusjonene på sin side kan dele på kostnader og jobben med å planlegge og arrangere kurs. I stedet for at hver institusjon utvikler sin egen kursportefølje innen innovasjon og entreprenørskap, har studentene kunnet velge mellom en mengde kurs med de mest fremtredende forskerne på området til en brøkdel av kostnadene.

Ny organisasjon

Organiseringen av NORSI er nå endret for å styrke det økte nordiske samarbeidet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert for NORSI, mens Handelshøyskolen BI er med-vert, og har koordinatorrollen for skolen. Stockholm School of Entrepreneurship har rollen som co-koordinator. Norges forskningsråd og NORSIs medlemsinstitusjoner finansierer NORSI.

I tiden fremover vil fokuset være å bli ytterligere kjent, videreutvikle ph.d.-kursporteføljen og andre forskerskole-aktiviteter og etablere gode måter å jobbe sammen på, på tvers av institusjonene og landegrensene.

Unge forskere utfordrer etablerte fakta og kommer til nye konklusjoner innen innovasjon og entreprenørskap som forhåpentligvis vil bidra til å løse noen av våre nåværende og fremtidige nasjonale og globale utfordringer.

Mer info om NORSI på skolens hjemmeside

 

;
Du kan også se alle nyheter her.