-

Kvalitetsarbeidet ved BI oppfyller alle krav

6. juli 2021

Det er konklusjonen i NOKUTS tilsynsrapport som BI mottok 5. juli 2021. BI skal gå gjennom rapporten og har frist til 31. august med å komme med sin uttalelse. Både rapporten og BIs svar blir lagt fram og behandlet av NOKUTs styre 26. oktober.

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, er svært godt fornøyd med den sakkyndige komiteens innstilling.  

- Vi ser nå resultatet av strukturert og målrettet kvalitetsarbeid over tid. Jeg er stolt over BIs dedikasjon og vilje til å systematisere og forbedre både prosesser og rutiner for å heve kvaliteten i våre studier og programmer.  
Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand


I rapporten konkluderer komiteen med følgende: 

Det systematiske kvalitetsarbeidet ved Handelshøyskolen BI er tilfredsstillende: Alle krav i universitets- og høyskoleloven §§ 1-6 og 4-3 (4), studiekvalitetsforskriften § 2-1 (2) og studietilsynsforskriften § 4-1 er oppfylt. De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten. 

Prorektor for studier og programmer, Bendik Meling Samuelsen, har vært ansvarlig for å revidere, utvikle og innføre nytt studiekvalitetssystem, et arbeid som har pågått siden august 2018. Arbeidet har grepet inn svært mange funksjoner på BI, i hele hierarkiet, fra øst til vest.  

- Jeg er glad for at tre års systematisk arbeid er anerkjent av NOKUTs sakkyndige komité. I denne perioden har vi fått avklart og systematisert roller, ansvar, kvalitetsområder og beslutningsprosesser. Det gleder meg å oppleve at kvalitet i hele læringsbanen nå diskuteres høyt, lavt og på tvers i organisasjonen og at en åpen, engasjert og inkluderende kvalitetskultur vokser frem.Prorektor for studier og programmer, Bendik M. Samuelsen

Prorektor for studier og programmer, Bendik M. Samuelsen


NOKUT har vurdert det systematiske kvalitetsarbeidet på institusjonsnivå i tillegg til 5 utvalgte studietilbud. Dette er noen av konklusjonene i rapporten:

  • Høyskolen har hatt en god utvikling siden forrige tilsyn. BI har jobbet systematisk med utvikling av kvalitetsarbeidet, og høyskolen har utarbeidet et gjennomtenkt kvalitetssystem som bidrar til å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene. Kvalitetsarbeidet er godt dokumentert, det er tydelig strukturert og forankret, og helheten i kvalitetsarbeidet fremstår som god.
  • Komiteen opplever at ledelsen på ulike nivåer arbeider godt for å sikre kvalitet i utdanningene. Komiteen vil særlig fremheve at BIs kvalitetssystem har gode og systematiserte prosess- og rollebeskrivelser. Komiteen mener at dette har vært viktig for tydeliggjøring av ansvar, og for å gjøre de ulike aktørene trygge i sitt arbeid.
  • Komiteen vil også fremheve at høyskolen arbeider meget godt med operasjonalisering av kvalitetsområdene, med definerte indikatorer og terskelverdier for hvert kvalitetsområde. BIs dashbord fungerer som en felles plattform for kvalitetsarbeid for alle ansatte. Sammen med den digitale håndboken bidrar det til større åpenhet og systematikk rundt BIs kvalitetsarbeid. Komiteen mener det er av stor verdi for BI at alt kvalitetsarbeid er samlet på denne måten. Resultater fra dashbordet er et nyttig verktøy for videreutvikling av kvaliteten på studietilbudene.
  • Strategien har dermed et bredt og helhetlig syn på utdanningskvalitet, og BIs uttrykte ambisjoner for utdanningsområdet er høye. Strategien gir også uttrykk for gode og fremtidsrettede kjerneverdier som studentsentrering og læringsfokus, med spesielt trykk på individuelt læringsutbytte og læringsstrategier samt ansvarlighet, etikk og bærekraft.  

Komiteen gir også konkrete råd og tips for hvor BI bør fokusere sitt systematiske arbeid med studiekvalitet i årene som kommer. «Dette er akkurat hva vi trenger ettersom vi selv lett blir litt husblinde i hverdagen. Tilbakemeldinger som dette gir motivasjon til å jobbe videre for enda høyere kvalitet i våre utdanningstilbud» sier Bendik Meling Samuelsen.

;
Du kan også se alle nyheter her.