-

BI henter anerkjente jussautoriteter

26. august 2022

Handelshøyskolen BI henter inn noen av Nordens fremste jussautoriteter fra Universitetet i Oslo, Helsingfors Universitet, Regjeringsadvokaten og Universitetet i Bergen for å etablere et juridisk forsknings- og undervisningsmiljø i Europatoppen.

De fire nye kapasitetene som er kallet som nye professorer ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, er Johan Boucht fra Juridisk fakultet i Oslo, Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten, Ellen Johanne Eftestøl fra Juridisk fakultet ved Helsingfors Universitet og Jon Petter Rui fra Juridisk fakultet i Bergen.

- Med disse fire rekrutteringene er vi et stort skritt på vei i å nå målet om å etablere et av Europas fremste forsknings- og undervisningsmiljøer når det gjelder offentlig- og privatrettslig regulering og sanksjonering av økonomisk aktivitet. Dette er viktig ikke bare for BI og vårt miljø, men det gjør at absolutte fagautoriteter kan samles under ett tak, og dermed utvikle et miljø med europeisk betydning i Norge, sier Morten Kinander, instituttleder ved institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI.

Koblet med BIs øvrige fagområder, vil ansettelsene muliggjøre en relevant rettsvitenskapelig institusjon av stor samfunnsmessig betydning.

Morten Kinander

Morten Kinander

- Det er ikke mange andre forskningsmiljøer i Europa som, sammen med de andre rekrutteringene vi har på gang, vil være så godt posisjonert som BI når det gjelder regulering og sanksjonering av nasjonal og internasjonal økonomisk virksomhet i tiden fremover. Når du legger til de andre satsningene våre innen finansregulering, skatt og shipping, blir dette en samlet satsning som virkelig vil kunne bidra til at et forskningsmessig underutviklet område kan få den akademiske og undervisningsmessige behandlingen det fortjener, sier Kinander.

Sentral rolle på ny jus-master

De fire nyansettelsene har en omfattende undervisningskompetanse innen de fagene som de skal ha fagansvar for på det planlagte masterstudiet i rettsvitenskap på BI, og ventes å ville ta en sentral rolle i oppbygning og kvalitetssikring av studiet. Samtidig er de i forskningsfronten innen sine fag.

- Med disse nye ansettelsene får vi virkelig styrket et juridisk fagmiljø som er opptatt av de rettslige rammene for et norsk næringsliv og en norsk velferdsstat, sier Karen Spens, rektor ved Handelshøyskolen BI.

Kort bakgrunn om de nye ansettelsene:

Både Boucht og Rui er ledende i Norden innen strafferettsforskning knyttet til økonomisk kriminalitet. Bouchts primære forskningsområde er strafferettslig inndragning, både av økonomisk utbytte og av andre gjenstander koblet til straffbare handlinger. Området involverer komplekse problemstillinger av både rettslig og økonomisk art.

Rui, som i dag er professor ved universitetet i Bergen, har ledet hvitvaskingslovutvalget og granskingen av Transocean-saken, sittet i straffeprosesslovutvalget, vært lagmannsrettsdommer og skrevet de dominerende fremstillingene om hvitvasking i norsk rett.

Emberland har doktorgrad fra Oxford i selskapers og aksjonærers stilling i menneskerettslige spørsmål, er en av Norges fremste jurister på EMD-juss og rettsdogmatisk menneskerettighetsjuss, har omfattende prosedyreerfaring fra både Høyesterett og fra Strasbourg-domstolen, hvor han har vært Norges faste prosessfullmektig. Emberland har også vært lagdommer. Han har en omfattende publiseringsliste, også av nyere karakter, som særlig omhandler forvaltnings- og prosessrettslige temaer.

Eftestøl er i dag professor i civil- og handelsrett ved Juridiska Fakulteten, Helsingfors Universitet. Hun avla doktorgrad ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo i 2005. Fra samme tidspunkt har hun vært tilknyttet Nordisk Institutt for Sjørett som professor II. Eftestøl forsker og underviser fra et nordisk og internasjonalt perspektiv. Hun er en av Nordens fremste eksperter på handelsagenturrett. Hennes lærebok «Finsk skadeståndsrätt i ett nordiskt perspektiv» ble belønnet med den finske Juridiska Föreningens litteraturpris i 2020. Internasjonalt har hun publisert innen internasjonal handel- og transportrett, med et bærekraftsfokus, som tydeliggjort i hennes bok ”European Sustainable Carriage of Goods – The Role of Contract Law”. Eftestøl er fra september 2022 tilknyttet Juridiska Insitutionen ved Göteborgs universitet som professor II. 

;
Du kan også se alle nyheter her.