-

Finanstilsynet i en ny tid

7. mars 2023

Finanstilsynslovutvalget hvor BI-professor Hilde C. Bjørnland har vært medlem la forrige uke frem utkast til ny finanstilsynslov.

Hilde Bjørnland

Utvalgsmedlem og professor Hilde C. Bjørnland.

Utvalget, som ble satt ned i 2021, fikk i oppgave å lage et utkast til en ny finanstilsynslov som reflekterer utviklingen i regelverk, tilsynsomfang og metodikk. Utvalget ble ledet av Endre Skjørestad og overleverte 1. mars NOU 2023:6 «Finanstilsynet i en ny tid» til finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

– Finanstilsynets rolle for å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder er svært viktig for norsk økonomi. Jeg tror forslagene vi kommer med vil sette Finanstilsynet enda bedre i stand til å oppfylle samfunnsrollen sin, sier utvalgsmedlem og professor Hilde C. Bjørnland.

Hovedgrepene i utvalgets forslag er å lovfeste at Finanstilsynet er uavhengig ved behandling av enkeltsaker, og å samle klagesaksbehandlingen i én nemnd. Videre foreslår utvalget at tilsynet utøves slik at risikoen for at en ikke oppnår målsettinger om «finansiell stabilitet» og «velfungerende markeder» blir lav og at Finanstilsynets oppgaver i makroovervåkningen videreføres.

;
Du kan også se alle nyheter her.