-

BI-forskere vinner pris for bidrag til utvikling av norsk helse- og omsorgssektor

18. mars 2024

Årets Connected-pris tildeles førsteamanuensis Thomas Hoholm, professor Bjørn Erik Mørk og BIs Senter for helseledelse.

Thomas Hoholm og Bjørn Erik Mørk.

Prisen deles ut årlig til BI-ansatte som har bidratt til å bygge bro mellom teori og praksis, gjennom gjensidig berikende samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.

– Dette er en veldig flott anerkjennelse av senterets virksomhet. Det har vært en udelt glede å bygge Senter for helseledelse sammen med mange gode kolleger gjennom mange år. Vårt mål er at senteret også fremover skal være en viktig kunnskapspartner for helse- og omsorgssektoren, sier Hoholm.

Senter for helseledelse ble opprettet i 2015 som et tverrfaglig forskningssenter. Under Hoholm og Mørks ledelse har senteret bidratt med internasjonalt anerkjent forskning og relevante lederutdanningsprogrammer for helse- og omsorgssektoren. Nesten 2000 topp- og mellomledere fra norsk helse- og omsorgssektor har så langt vært gjennom studieprogrammene som senteret står bak.

– For å levere høy kvalitet og relevans på forskningen og undervisningen, har det fremragende samarbeidet på tvers av institutter ved BI, samt samarbeidet med Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og en rekke andre organisasjoner, vært helt avgjørende. Vi ønsket å jobbe på dette området fordi det er inspirerende, spennende og meningsfullt å jobbe med problemstillinger som er så viktig for samfunnet. Det er også et privilegium å kunne jobbe med og møte så mange dyktige, engasjerte og motiverte personer fra sektoren, sier Mørk.

«Ekstraordinær samfunnspåvirkning»

Mørk og Hoholm startet sitt forskningssamarbeid i 2003 mens Mørk holdt på med sitt doktorgradsprosjekt ved Intervensjonssenteret, Rikshospitalet. Han forsket på hvordan ny teknologi innebar mer tverrfaglig samarbeid. Slike endringer var utfordrende fordi det krevde radikal læring, det utfordret grensene mellom profesjoner og organisasjoner, det utfordret etablerte prosesser i sektoren, og det utfordret ekspertise og maktrelasjoner.

De neste årene fikk de finansiering fra Forskningsrådet til en rekke studier sammen med partnere fra blant annet UiO, OUS, AHO, Warwick Business School, Ahus, Oslo kommune, Larvik kommune og medtech-næringen. Det ble derfor naturlig å etablere forskningssenteret Senter for helseledelse i 2015.

Hoholm og Mørk mottar prisen fra Harald Øverby (venstre) og Yngve Kveine (høyre).

HYLLES: Thomas Hoholm og Bjørn Erik Mørk mottar prisen fra Harald Øverby (venstre) og Yngve Kveine (høyre).

 

Senteret har siden oppstarten vektlagt utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap innen temaer som ledelse, organisering, pasient- og brukerorientert innovasjon og tjenesteutvikling, anskaffelser, tverrfaglig samarbeid og digitalisering.

Siden opprettelsen har de også vært forskningspartner i Centre for Connected Care (C3), et åtteårig senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved OUS, med fokus på innføring av digitale hjemmebaserte helsetjenester.

Utdanningsprogrammene senteret leverer sammen med BI Customised inkluderer blant annet Nasjonal lederutdanning i primærhelsetjenesten, som leveres på oppdrag fra Helsedirektoratet og KS. De er også ansvarlige for Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten, som leveres på oppdrag fra KS og de fire regionale helseforetakene.

«Dette er kolleger med en helt ekstraordinær samfunnspåvirkning innen sitt fagområde. Som et resultat av deres arbeid har BI tatt en aktiv rolle i å løse en vårt samfunns viktigste oppgaver; hvordan Norges helsetjenester utformes, leveres og ledes», heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Innovasjon og endring

Forskningsprosjektene som senteret har jobbet med har allerede bidratt til konkrete endringer i helsevesenet, blant annet knyttet til innovasjonsmetodikk, samarbeid på tvers av profesjoner og tjenester, samt forbedring av digital samhandling.

Hoholm og Mørk beskriver en hektisk aktivitet blant senterets forskere. I april er senteret vertskap for den internasjonale konferansen Organisational Behaviour in Healthcare, som samler mange av verdens ledende forskere innen temaer som ledelse, organisering og innovasjon i helsesektoren.

– Vi vil takke alle som gjennom mange år har bidratt sammen med oss til både forskning og utdanningsprogram! Fremover vil vi fortsette å levere forskning som adresserer sentrale utfordringer i sektoren, og relevant tverrfaglig og forskningsbasert undervisning. Sektoren står overfor store utfordringer fremover, og vi ønsker å bidra i samspill med helsetjenesten, brukere, pårørende, næringslivet og samfunnet for øvrig.

Thomas Hoholm og Bjørn Erik Mørk.

Om BI Connected Award: 

  • Deles ut årlig til BI-kolleger eller team som har bidratt til å knytte BI nærmere til næringsliv og offentlig sektor.
  • Vinnere mottar en pengesum som kan brukes på forskningsaktiviteter.
  • Tidligere vinnere av Connected-prisen inkluderer duoen bak forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer.
  • Årets jury besto av Kristin Ruud (BI Alumni Advisory Board), Thomas Skovli (BI Alumni Advisory Board), Yngve Kveine (Direktør for næringsliv- og samfunnskontakt, BI), og Harald Øverby (Prorektor – forskning, læring og samfunnspåvirkning, BI).
;
Du kan også se alle nyheter her.