-

Oppstart av fulltegnet kurs i sirkulærøkonomi for avfall-og gjennvinngsbransjen

12. mars 2024

Bedrifter fra avfall -og gjenvinningsbransjen gjennomførte nylig andre samling av det fulltegnede bransjeprogrammet i sirkulærøkonomi, Handelshøyskolen BI har utviklet i samarbeid med NG Group og Skanska med øremerkede midler fra regjeringen.

BI ble sammen med NG Group og Skanska tildelt midler for å tilby gratiskurs til industrien som en del av regjeringens bransjeprogram for avfall-og gjennvinningsbransjen for å legge til rette for kompetansepåfyll og utvikling.

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, og har som mål at ansatte får kompetanse til å mestre nye oppgaver å bli i jobben.

Kurset er åpent for alle som er interessert, og skal gjennomføres i fire omganger til, med søknadsfrist for neste programstart etter påske. 

Undervisningen foregår digitalt og består av nettsamlinger og andre digitale læringselementer. Kurset har som formål å gi medarbeidere i avfalls- og gjenvinningsbransjen grunnleggende forståelse av hva sirkulærøkonomi er, og hvordan deltakerne gjennom deres daglige arbeid kan bidra til at gjenvinningsbransjen utvikler nye sirkulære løsninger.

– Å sørge for at det ikke produseres avfall fra byggevirksomhet er viktig for å få til det grønne skiftet. Utdanningstilbud som bevisstgjør og skolerer involverte aktører bidrar til at vi kanskje kommer nærmere dette hårete målet, sier Ragnhild Kvålshaugen, professor ved institutt for strategi og entreprenørskap og fagansvarlig for programmet. 

Fulltegnet 

Opplæringstilbudet består av tre forskjellige delkurs som til sammen utgjør kursserien «Avfall som ressurs - nøkkelen til sirkulærøkonomi». Totalt er det 75 plasser i hver kursmodul.

NG Group, som er en av samarbeidspartneren for programmet og blant de ledende aktørene i det norske avfallshåndterings-og gjenvinningsmarkedet, spiller en viktig rolle for at Norge og Norden skal lykkes med omstillingen til en sirkulær økonomi.

– Menneskene er den mest verdifulle ressursen et selskap har, derfor har vi gått sammen med BI og Skanska for å styrke våre ansattes kompetanse. Samarbeid med andre aktører er avgjørende for å akselerere skiftet mot en mer bærekraftig og sirkulær framtid, uttaler Runa Opdal Kerr, Group Chief Sustainability Officer ved NG Group.

Behov for kompetanse om sirkularitet


Prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska er også med som samarbeidspartner. Selskapet har høye klima- og miljøambisjoner, og har utviklet et eget klimaveikart som peker på hva de skal satse på og hvordan de skal jobbe for å kutte utslipp, forbruke mindre ressurser og ta bedre vare på naturen.

Sirkulær økonomi og materialressurser er to av fem fokusområder som er identifisert som særlig viktige for å redusere klimafotavtrykket deres.

- Bygg og anleggsnæringen har frem til nå i svært liten grad vært sirkulær. Tradisjonelt har vi i hovedsak brukt nye materialressurser, fremfor å ombruke eller benytte resirkulerte materialer. Vi har heller ikke vært gode til å legge til rette for fremtidig ombruk og materialgjenvinning når vi bygger nytt. Dette må vi endre på. Sirkulærøkonomi vil være helt avgjørende for å få ned klimagassutslippene og redusere forbruket av begrensede naturressurser. Å øke kompetanse og utvikle kunnskapen hos norske industribedrifter om sirkulærøkonomi er svært viktig, og vi er svært glade for at vi får muligheten til å bidra inn i dette kurset, sier direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge, Randi Lekanger.

Studieavgiften dekkes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennom bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinning. 

;
Du kan også se alle nyheter her.