-
Kurs bachelornivå

Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse

Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.

Hvorfor Grunnstudiet ferdigheter i helseledelse?

Helsetjenesten er kompleks med ansatte fra ulike profesjoner. Sektoren har mange krevende pasienter og brukere og stadig mer avansert teknologi. Grunnstudiet – Ferdigheter i helseledelse har særlig fokus på mellomleders utfordringer. Målet for god ledelse er å skape en bedre helsetjeneste preget av god kvalitet og brukerorientering, og til grunn for programmet legges et positivt menneskesyn forankret i etiske verdier hvor pasienters og brukeres beste står sentralt. 

I dette programmet lærer du å utvikle en lederstil hvor ledere og medarbeidere jobber løsningsorientert i team, uavhengig av profesjon. Vi legger vekt på å anvende det faglige stoffet i forbindelse med konkrete behov og utfordringer i en helseorganisasjon.

Emneoversikt

  • Organisasjon og ledelse: Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, lederrollen, lederstil og lederoppgaver. Det legges vekt på utvikling av et lederskap der medarbeidere er organisasjonens viktigste ressurs, hvor leder tilrettelegger for at medarbeidere lykkes i jobben sin.
  • Juridiske og økonomiske aspekter ved ledelse: Som leder og personalleder trenger du både juridisk og økonomisk oversikt og innsikt. Denne delen handler om å gi ledere og mellomledere i helsetjenesten praktiske ferdigheter og et begrepsapparat i tilknytning til relevant teori og arbeidsrettslige og økonomiske instrumenter og metoder.
  • Endringsledelse og strategisk endring: Endring er mer eller mindre konstant for de fleste innen helsesektoren. Under dette temaet ser vi på endringsbegrepet, samt ulike modeller for endringsprosesser. Vi diskuterer hvorfor endring er komplekst og vanskelig, og hvordan eksterne og interne rammebetingelser påvirker endringsledelse.
  • Kvalitet, samskaping og innovasjon: Helsetjenesten er sterkt regulert gjennom en rekke lover, forskrifter og føringer. Det skal sikre befolkningen trygge, likeverdige tjenester. Målet for dette emnet er å oppøve i en kritisk og reflekterende holdning til helsesektorens systemer og rutiner, med bevisstgjøring på hva som skaper verdi i helsetjenesten. Kontinuerlig forbedring, kvalitet og brukerorientering står sentralt.
  • Implementering av strategier: Mye av strategilitteraturen fokuserer på strategiprosesser som bevisste, fastlagte prosesser og mønstre. Men i en omskiftende verden skjer endringer underveis i strategiperioder – både innenfor og utenfor organisasjonen, som kan påvirke prosessen. Både ledere og medarbeidere har viktige roller å spille ved implementering av strategier.
  • Prosjektarbeid i ledelse: Et av eksamenselementene er en prosjektoppgave, der målet er å bruke aktuelle teorier og verktøy du har lært gjennom programmet i et relevant prosjektarbeid. Studentene, enkeltvis eller i grupper, velger en prosjektoppgave relatert til en konkret jobbsituasjon, der ambisjonen er å diskutere innhentede data fra praksis opp mot relevant teori og å utarbeide konkrete forslag til forbedringstiltak.


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederjobber i helsevesenet eller for deg som vil utvikle deg videre i lederjobben.  Du får best utbytte av studiene når du har noen års arbeidserfaring.

"Jeg har jobbet som spesialsykepleier i mange år, og jeg ønsket å styrke min fagkompetanse innen ledelse. Studiet har hjulpet meg å se muligheter, og utvikle eget potensiale. Ledelse starter med deg selv og være åpen for endringer. Lære strategier for innovasjon og implementerings verktøy og evaluering av prosjekter. "

Nina Ekeberg

Fagutviklingssykepleier, Fredrikstad kommune

Praktisk informasjon

Forelesere

Gina Bråthen
Gina Bråthen

Gina Bråthen

Gina Bråthen er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI.

Pamela Nowell

Postdoktorstipendiat - Institutt for strategi og entreprenørskap

Tord Fagerheim Mortensen
Tord Fagerheim Mortensen

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

Bilde av Espen Roy Skaldehaug
Bilde av Espen Roy Skaldehaug

Espen Roy Skaldehaug

Førstelektor - Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 06.09 - 07.09
2. samling: 16.10 - 17.10
3. samling: 13.11 - 14.11
4. samling: 22.01 - 23.01 2024
5. samling: 26.02 - 27.02
6. samling: 06.05 - 07.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.