-
Kurs bachelornivå

Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

Dette kurset er Handelshøyskolen BI sitt tilbud til pedagogiske ledere i kommunale barnehager i Oslo.

Om kurset

Barnehagen skal bidra til at alle får en god start i livet. Utviklingen innenfor barnehagesektoren, og barnehagens betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til god ledelse. Gjennom dette kurset skal pedagogisk leder få økt kompetanse innen ledelse.

Gode og trygge pedagogiske ledere er en nøkkelfaktor for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Hovedmålet med kurset er å gi den enkelte pedagogiske leder innsikt, kunnskapen og redskapene som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å være leder i en storbybarnehage. Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan møte utfordringer og muligheter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), samt variasjon i organisering mellom barnehagene.

For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har pedagogiske ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles ovenfor. En viktig oppgave for pedagogiske ledere i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy.

DETTE GIR KURSET DEG

  • En omforent (felles) fortolkning og forståelse for barnehagens grunnleggende rolle og oppgave i samfunnet
  • Verktøy til å kunne vurdere egen avdeling opp mot kjennetegn på barnehager med høy kvalitet
  • Redskaper til å kunne implementere og gjennomføre endringsprosesser i egen avdeling i en travel hverdag
  • En plattform for å mestre balansen mellom pedagogrollen og lederrollen, samt bli trygg i dialog med foreldre og eksterne partnere/instanser
  • Et nettverk med andre pedagogiske ledere i Oslo kommune

EMNEOVERSIKT

  • 1. samling: Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag. Case, oppgaveløsning 
  • 2. samling: Utvikling av beste praksis. Gruppearbeid og prosessveiledning
  • 3. samling: Endring og utvikling av barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur. Gruppearbeid og prosessveiledning
  • 4. samling: Ledelsesutvikling, roller og oppgaver. Rollespill, trening i grupper og prosessveiledning

Praktisk informasjon

I samarbeid med Oslo kommune/byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning tilbyr Handelshøyskolen BI et lederprogram for alle pedagogiske ledere i kommunale barnehager i Oslo. 

Gjennomføring

Kurset går over 4 samlinger, til sammen 8 dager. Kurset inneholder også veiledning og trening innen ledelse, endringsledelse, motivasjon av medarbeidere, konflikthåndtering, og styring innenfor rammebetingelsene.

Samlingene er lagt opp som en kombinasjon mellom forelesninger, og arbeid i grupper med prosessveiledere, og kurset gjennomføres over et semester.

Kurset kan inngå i graden Bachelor of Management ved BI.

Opptak via Oslo Kommune

Hovedopptaket til lederutdanningen for pedagogiske ledere i kommunale barnehager vil gå gjennom Oslo kommune, som også dekker studieavgiften på dette kurset. Kurset er altså kostnadsfritt for deltakerne.

Det kan påløpe noe kostnader til pensumlitteratur som deltakere eller barnehageeier dekker selv.