-
Stavanger

RVK - Regelverks­kompetanse for petroleums­næringen

RVK (Regelverkskompetanse) er et opplæringsprogram for petroleumsnæringen for å øke kunnskapen om regelverket og bevisstheten rundt kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Logo til RVK

RVK – et kompetansefortrinn

Viktig melding: I 20 år har Handelshøyskolen BI levert kurs i regelverkskompetanse til petroleumsnæringen. Etter en intern vurdering har vi nå besluttet å trekke oss ut av samarbeidet med RVK. Avtalen med RVK er ikke formelt avsluttet – for å sikre kontinuitet i kurstilbudet setter vi opp to RVK – kurs høsten 2021. I denne perioden vil vi på BI, i samarbeid med RVK Styringsgruppe, gjøre vårt ytterste for at overføringen av RVK kursopplegg til en annen kursleverandør går så smertefritt som mulig. Vi takker partene i RVK og våre kunder for et langt, godt samarbeid; og når den tid kommer ønsker vi nye aktører lykke til!

Siden 2001 har Handelshøyskolen BI, i samarbeid med RVK Styringsgruppe, levert kurs i Regelverkskompetanse (RVK) til petroleumsindustrien. I løpet av disse årene har over 16.000 personer deltatt på RVK-kurs i BIs regi.

RVK er tuftet på et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. RVK-kursene er utviklet for ulike faggrupper, og belyser forskrifter for gjelder i alle faser av petroleumsvirksomheten. Kursene undervises av forelesere som er blant de mest erfarne i bransjen. Som medlemmer i RVK Styringsgruppe, tilegner RVK-foreleserne seg førstehånds kjennskap til forestående endringer i HMS-forskriftene.

Alle RVK-kurs blir kontinuerlig oppdatert i henhold til gjeldende regelverk.

Hvorfor trenger du regelverkskompetanse?

For å kunne operere sikkert er det avgjørende at enhver som har ansvar for HMS innehar nødvendig kunnskap om og forståelse for hvordan HMS-forskriftene skal anvendes. Dette er RVKs læringsmål.

Velkommen til RVK-kurs på BI!

ET OPPLÆRINGSPROGRAM FOR PETROLEUMSNÆRINGEN

RVK (Regelverkskompetanse) er et opplæringsprogram for petroleumsnæringen for å øke kunnskapen om regelverket og bevisstheten rundt kravene til helse, miljø og sikkerhet.

RVK er et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Handelshøyskolen BI er ansvarlig for å tilrettelegge det pedagogiske opplegget og administrere opplæringspakken.

Opplæringsprogrammene er tuftet på HMS-forskriftene og retter seg mot alle som direkte eller indirekte må forholde seg til petroleumsregelverket. RVK-kursene har som mål å gi den enkelte og firma økt forståelse for betydningen av etterlevelse av regler og krav.

BEDRIFTSINTERNE KURS

Skreddersydde kurs blir utviklet som et resultat av løpende overvåking i bransjen og tett dialog med RVK Styringsgruppe om hvilke kompetansebehov som til enhver tid er gjeldende i bransjen. Kurs kan skreddersys mot spesifikke målgrupper, f.eks. subsea eller floatel, tilpasset etter bedriftens behov.

Eksempelvis ble kurset «RVK Basic Course – Project Engineering & Construction» utviklet for to store utbyggingsprosjekter, der felles forståelse av HMS-regelverket var sentralt helt fra prosjektets begynnelse, både for operatørselskapet, engineering-selskapet, og verftet som bygget installasjonen.

Regelverkskompetanse for petroleumsnæringen

Kurstilbud

RVK GRUNNKURS - GENERELT TIL HAVS
Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.
Les mer: RVK Grunnkurs - Generelt til havs

RVK GRUNNKURS MED FOKUSERING PÅ BORING OG BRØNN
Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes. Kurset gir i tillegg innsikt i krav til utforming av bore-, brønnanlegg og brønnutstyr samt utførelsen av aktiviteter knyttet til disse.
Les mer: RVK Grunnkurs med fokusering på Boring og Brønn

RVK GRUNNKURS MED FOKUSERING PÅ PRAKTISERING AV SUT-ORDNINGEN 
Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes. Kurset gir i tillegg en god forståelse av ansvar, rollefordeling og arbeidstakermedvirkning ved praktisering av ordningen med samsvarsuttalelse (SUT). 
Les mer: RVK Grunnkurs med fokusering på Praktisering av SUT-ordningen

Følgende kurs tilbys bedriftsinternt:

RVK GRUNNKURS - GENERELT PÅ LANDANLEGG 
Kurset gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes. 
Les mer: RVK Grunnkurs - Generelt på landanlegg

RVK BASIC COURSE – PROJECT ENGINEERING AND CONSTRUCTION
Kurset er utviklet og retter seg mot ingeniørbedrifter, i inn- og utland, som har fått kontrakt på å gjøre ingeniør-tjenester på store utbyggingsprosjekter offshore. Dag 2 av kurset vektlegger tekniske krav i innretningsforskriften.
Les mer: RVK Basic Course – Project Engineering & Construction

Kursdatoer vår 2022

 • 27. - 28. april 2022 RVK Grunnkurs - Generelt til havs (norsk)

Kurset er dessverre avlyst

 • 11 - 12 May 2022 RVK Basic course - General Offshore (engelsk) including an optional modul focusing on Drilling and Wells (no additional fee)

Register

 

Vi tar forbehold om endring av datoer eller kansellering av kurs.

 

RVK GRUNNKURS - 2 DAGER

Alle RVK-kurs er likeverdige i forhold til krav om regelverkskompetanse og har samme grunnstruktur. Fagtema er spesielt vektlagt på dag 2.

Deltakelse på RVK-kurs gir:

 • Inngående kjennskap til regelverkets struktur og innhold.
 • Fordypning i aktiv bruk av regelverket for å fremme en kontinuerlig forbedring av HMS, her sikkerhet, arbeidsmiljø, helse, ytre miljø og økonomiske/materielle verdier.

RVK Grunnkurs gir en generell og relativt omfattende innføring i regelverket, og hvordan det skal forstås og brukes.

Se hele kursbeskrivelsen

Kursets innhold:

 • Kortfattet historikk med hendelser og milepæler som har bidratt til utviklingen av et helhetlig og samordnet regelverk for petroleumsvirksomheten.
 • Oversikt over struktur og innhold og forskjellene mellom forskrift og veiledning.
 • Ansvar og rollefordeling, (bl.a. pliktsubjekt, påseplikt og arbeidstakermedvirkning)
 • HMS-relatert styring, risiko og risikoreduksjon (styringssløyfe, endringsprosesser, HMS-kultur osv.)
 • Ulike typer forskriftskrav (felles, gjennomgående og særkrav, funksjons- og detaljkrav) og oppfylling av kravene.

Forelesere

Handelshøyskolen BI er kjent for svært gode og erfarne forelesere. Vi legger vekt på at våre program skal ha direkte relevans for næringslivet. Våre forelesere i regelverkskompetanse som er tilknyttet RVK-samarbeidet har derfor lang erfaring både fra undervisning og oljenæringen.

Foreleserne er faste deltakere RVK Styringsgruppe, noe som gir dem førstehånds kunnskap om gjeldende regelverk. I tett dialog med partene i regelverksarbeidet får de kjennskap til nye regelverksendringer og løpende oppdateringer fra relevante fora, f.eks. Regelverksforum og Sikkerhetsforum.

RVK-foreleserne er også et viktig talerør inn til partene i Regelverksforum, fordi de er i direkte dialog med kursdeltakere og derved opplever hvor folk har problemer med å forstå og anvende regelverket i sitt daglige arbeid.

Lars Myrholt
Myrholt er utdannet Sivilingeniør fra NTH 1981, Maskin. Han har nesten hele yrkeskarrieren vært ansatt i Schlumberger med hovedfokus på brønnservice og HMS&K. Fortiden er han HMS sjef for Reslink Schlumberger sine fabrikker i Norge, USA og Saudi Arabia. Myrholt er akkreditert internasjonal kvalitetssikringsleder. Han kom tidlig med i regelverkssamarbeidet som representant fra oljeservice næringen og har undervist i regelverkskompetanse (RVK) siden 2001.

Nils Gunnar Gundersen
Gundersen er utdannet sivilingeniør fra Universitetet i Newcastle, 1969, på skipsmaskin-linjen. Han begynte i oljebransjen i 1971 og har hatt ansvar for både bygging, drift og ombygging av en halvt nedsenkbar boreplattform. Var ansatt i Amoco Norway som Plattformsjef på Valhall og QA leder på land. Var også QA leder i Draugenprosjektet og senere Plattformsjef på Draugen i 6 år. Har undervist de siste 12 årene i oljerelaterte fag for Petrad i inn-og utland . Har undervist i regelverkskompetanse (RVK) siden 2001.

Geir Solberg
Solberg er utdannet elektronikkingeniør fra Gøteborg (1969). Han har erfaring fra nybygging og drift av skip i inn og utland samt bred erfaring innen opplæring fra Sjøfartsskolen, Elf Aquitaine og Shell E&P i inn og utland. De siste 11 år før han ble tidligpensjonist (2010) var han tilknyttet internrevisjonen i Shell og startet med undervisning i regelverkskompetanse (RVK) våren 2011.

Inge Magnar Halsne
Halsne er utdannet sivilingeniør fra NTH 1975, bygningsingeniøravdelingen. Han har mer enn 30 års erfaring fra Oljedirektoratet og Statoil med tidligfaseprosjekter, utbyggingsprosjekter og HMS i driftsfase. Har deltatt i Regelverksforum og undervist i regelverkskompetanse (RVK) siden 2014.

Kontakt oss

Handelshøyskolen BI
Har du spørsmål? Kontakt oss på InfoHub.

Kontaktperson RVK:
Nicole Sverdrup
Telefon: +47 976 39 846 eller 464 10 000

RVK Samarbeidspartnere

NITO
Lederne
Norsk Olje og Gass
Norges Rederiforbund
SAFE
Petroleumstilsynet
Industri Energi
Norsk Industri

Praktisk informasjon

Opptakskrav: Det er ingen opptakskrav for deltakelse på kursene.

Gjennomføring:

 • Kursene gjennomføres digitalt på Zoom
 • Alle RVK kurs går over to dager, fra kl. 09 - 16.
 • Kursbevis sendes på e-post etter fullført kurs.

Kurspris: NOK 6.500 - gjelder høst 2021 (Priser blir indeksregulert for hvert nytt studieår).

Avlysningsfrist: Avmelding senere enn 14 dager før kursstart eller manglende fremmøte medfører fakturering av full kurspris.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs hvis for få deltakere, senest 14 dager før kursstart.

RVK Grunnkurs - Generelt til Havs

 

Påmelding

 

RVK Basic Course - General Offshore

 

Registration