Bachelorstudier

Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager

Det er i dag store kvalitetsvariasjoner i norske barnehager. Hvordan barn blir møtt og hvilke muligheter de har for utvikling vil variere fra barnehage til barnehage. Gjennom dette kurset får studentene innføring i hvordan man som leder kan drifte barnehager og avdelinger med høy kvalitet som legger til rette for at barn utvikler seg og lærer mer.

OM KURSET

Dette kurset er Handelshøyskolen BI sitt tilbud til pedagogiske ledere i barnehager. Gjennom dette kurset skal pedagogisk leder tilegne seg økt kompetanse innen ledelse og implementering (kvalitetsforbedring i tjenesten). Gode og trygge pedagogiske ledere er en nøkkelfaktor for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Hovedmålet med kurset er å gi den enkelte pedagogiske leder innsikt, kunnskapen og redskapene som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å være leder i en storbybarnehage.

SLIK SØKER DU

Handelshøyskolen BI er valgt ut til å levere Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager. Kurset er utviklet for Oslo kommune og er et tilbud for pedagogiske ledere i barnehager i Oslo.

Kurset er på bachelornivå og kan inngå i en Bachelor of Management grad. Du søker opptak via Oslo kommune.

HVORDAN GJENNOMFØRES KURSET?

  • Samlinger med en kombinasjon mellom faglig påfyll og arbeid i basisgrupper med fasilitatorer.
  • Fokus på hvordan man som leder kan drifte barnehager og avdelinger med høy kvalitet som legger til rette for at barn utvikler seg og lærer mer.
  • Undervisning innenfor lederutvikling, personal- og organisasjonsutvikling, kvalitet i barnehagen og fokus på psykisk helse og livsmestring hos barn.

KURSETS SAMLINGER

  • Meg som leder, lederutvikling og bevissthet rundt egen lederatferd: Samlingen tar opp temaer som utvikling av profesjonell kommunikasjon, samarbeid, relasjon og kommunikasjon. Fokuset er på meg som leder og vi ser på refleksjonsevne, bevissthet, ferdigheter og holdninger til å utføre et bevisst lederskap for sine medarbeidere. Samlingen er en kombinasjon av introduksjonsforelesninger, ledertrening og tilbakemeldinger. Hensikten er å øve trene deltakerne til trygghet i krevende ledelsessituasjoner, hjelpe lederne til å håndtere stressende og utfordrende situasjoner, samt å ha fokus på å styrke lederens individuelle læring og utvikling.
  • Lærende ledelse, personal og organisasjonsutvikling: På andre samling vil hovedtemaet være «Lærende ledelse» - en grundig og praksisnær opplæring i kritisk refleksjon og tillitsskapende problemløsning Samlingen skal gjøre den pedagogiske lederen i stand til å lede forbedring ved å bygge en lærende organisasjon basert på tillit. Samlingen vil også fokusere på hvordan gode arbeidsmiljøer utvikles og vedlikeholdes. Vi ser på temaer som hvordan utnytte og bruke læringskultur i utvikling, vurderinger og evalueringer av egen praksis, betydningen av motivasjon og det å skape gode vilkår for at medarbeidere blir motivert på jobben, samt hvordan konflikter kan håndteres og bidra til utvikling og endring.
  • Kvalitet i barnehagen og tidlig innsats: I denne samlingen vil vi presentere en kunnskapsoversikt over hva som kjennetegner kvalitet i barnehagen, og hva som har vist seg å være av positiv betydning for barns trivsel og utvikling. Kunnskapsoversikten baserer seg på nasjonal og internasjonal litteratur om hvordan gode barnehager jobber både på individ nivå (blant annet barn-voksen og barn-barn relasjoner) og på avdelings nivå (endring og organisasjonsutvikling /utviklingen av god barnehagekultur). Vi vet i dag at det er relativt store variasjoner mellom ulike barnehager i Norge både når det gjelder strukturelle kvalitets indikatorer, men i aller størst grad prosessindikatorer. Et viktig mål i rammeplanen er derfor at barnehager og avdelinger skal drive kontinuerlig arbeid med å utvikle sin egen praksis. Vi vil derfor, i tillegg til å diskutere god praksis, spesifikt jobbe med hvordan man kan drive barnehagebasert kompetanseheving innfor dagens rammer og betingelser.
  • Foreldresamarbeid, profesjonalitet, barnehagebasert kompetanseutvikling: På fjerde samling vil hovedtema være barnehagens rolle i å forebygge psykisk uhelse og fremme livsmestring og positiv utvikling, i tillegg til å fokusere på tidlig innsats og barnehagens rolle i å oppdage og følge opp barn i risiko. I tillegg vil det være fokus på hvilke tiltak som vil være til hjelp for barnet og hvilket nivå tiltakene bør settes inn på. Det presenteres oppsummert forskning på hva vi vet om førskolebarns psykiske vansker, beskyttelses- og risikofaktorer. Forskningsbasert kunnskap om emosjonsregulering (herunder toleransevinduet), tilknytning, egenledelse og selvregulering sett i sammenheng med hjernens utvikling og formbarhet tidlig i livet vil vektlegges i tillegg til å fremheve viktigheten av sensitive, tilgjengelige og involverte ansatte.

Forelesere

Inger Margrete Svendsen image

Inger Margrete Svendsen

Inger Margrete driver bedriften Ledelse, organisasjon og vekst. Hun er utdannet psykolog, med spesialisering i organisasjonsutvikling og kommunikasjon. Inger Margrete har samarbeidet med BI siden 2011 og har ansvar for ledertrening og ferdighetstrening for ledere i barnehager.

Ratib Lekhal image

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal har en doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og er ansatt som førsteamanuensis II på institutt for kommunikasjon og kultur på BI. Han har tidligere jobbet som førsteamanuensis på Høgskolen i Innlandet og som forsker i Folkehelseinstituttet. Han har bred undervisnings- og forskningserfaring innen barnehage og skole. Temaet på forskningsarbeidene hans har i stor grad vært rettet inn mot hvilke faktorer i skolen og barnehagen som påvirker barns læring, trivsel og utvikling.

Elisabeth Solheim Buøen image

Elisabeth Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen har kompetanse innen barns utvikling, psykisk helsevern og utviklingspsykologi. Som psykolog har hun erfaring fra familievern og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Elisabet har jobbet i RBUP siden 2014 og er ansatt i seksjonen forskergruppe førstelinjetjenester. Hun er særlig opptatt av utviklingspsykologi med hovedvekt på tilknytning, emosjonsregulering og sosial kompetanse samt god og bred formidling.

Karin Van Trijp image

Karin Van Trijp

Karin van Trijp er stipendiat på institutt for kommunikasjon og kultur på BI. Hun har flere års erfaring i (internasjonale) forskningsprosjekter fokusert på utviklingen av barn og unge, programevalueringer og politikk. Hun har utgitt forskjellig praksismateriell og en håndbok for ungdomsarbeidere og utdanning. Hennes doktorgrad er knyttet til et stort NFR-finansiert forskningsprosjektet «Trygg før 3» med fokus på kvalitetsarbeid og effekten på småbarns utvikling og læring i norske barnehager.