-
BI Executive Symposium

Koronapandemien og håndtering av gjenstridige problemer

- Refleksjoner om Covid-19

EN VERDEN SNUDD PÅ HODET

Med utbruddet av Covid-19 ble hele verden slik vi kjenner den forandret på nærmest et blunk. Selv med en viss kontroll i Norge utgjør spredningen av koronaviruset fremdeles en fare for liv og helse, både nasjonalt og globalt. Den globale økonomien er satt ut av spill og arbeidsledigheten er brått gått mot nye høyder. For å unngå at helse- og omsorgssektoren skulle bryte sammen innførte den norske regjeringen strenge smitteverntiltak i håp om å bremse spredningen nasjonalt. Dette hadde en høy pris og det er fortsatt fare for en ny bølge høsten 2020.

FLOKER OG GJENSTRIDIGE PROBLEMER

Den rike verden står overfor tre vedvarende og umedgjørlige problemer i tillegg til det nye pandemiproblemet. Trusselen om stigende arbeidsledighet, økende skjevfordeling og akselererende klimaendring er de viktigste. Den tradisjonelle tilnærmingen til kompleks problemløsning er å forklare tingen utfra byggestenene. Ved å «dele opp elefanten» søker man å forenkle problemet, men kompleksiteten lar seg ikke redusere. En slik tilnærming som ikke tar hensyn til helheten og viktige sammenhenger øker faren for at ledelsesbeslutninger og politikk kan få uønskede og drastiske konsekvenser for pasienter og pårørende, samt de som arbeider i helse og omsorg og samfunnet generelt. Som Albert Einstein sa: “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them”.

Å FINNE ENKELTHET I KOMPLEKSITET

Covid-19 eller andre «wicked problems» vil oppstå også i fremtiden. Vi mener at norske politikere og helseledere trenger nye verktøy for å håndtere kompleksitet i beslutningsprosesser for å håndtere denne typen problemer. Systemtenkning er en tilnærming som, ikke ser isolert på deler av problemene, men som ser på systemene problemene er en del av. Systemiske prinsipper legger vekt på helhetstenkning og relasjonen mellom de delene systemet består av. BI mener at systemtenkning kan bidra til bedre helsepolitikk og øke kvaliteten i grunnlaget for krevende beslutninger.


BI EXECUTIVE SYMPOSIUM

For å styrke helhetsperspektivet i den offentlige debatt, inviterer Handelshøyskolen BI og Universitetet på Island spesielt utvalgte ledere og politikere til en «corona debrief»; som et første skritt i retning av en serie BI-symposier. Formålet vårt er å skape en møteplass der akademikere og praktikere kan møtes og drøfte hvordan gjenstridige problemer kan håndteres på en bedre måte.

  • Dato:    9-11. november
  • Sted:     Lysebu hotell
  • Pris:      kr 35.000

FAGLIGE RESSURSER

Dr. Harald Ulrik Sverdrup

Dr. Harald Ulrik Sverdrup er professor i industriell ingeniørvitenskap ved Universitet på Island. Han underviser i systemanalyse og systemdynamikk.

Sverdrup har i flere år vært president i K. A Rasmussen; én av de ledende edelmetallindustriene i Europa. Sverdrup var dessuten kåret til årets gründer i Norge 2012. Han er forfatter av WORLD7-modellen, og medlem av Balaton Group.

Dr Werner Christie image
Dr Werner Christie image

Dr Werner Christie

Dr. MD. Werner Christie er tidligere helseminister i Brundtland-regjeringen. Christie er en anerkjent foredragsholder ved Handelshøyskolen BI.

Han har vært involvert i en rekke innovative tiltak og er engasjert i utvikling av bærekraftige løsninger. Christie har bred bakgrunn innen medisin, filosofi og statsvitenskap samt forretningsinnovasjon.

Dr. Anna Hulda Olafsdottir

Dr. Anna Hulda Olafsdottir er førsteamanuensis i industriell ingeniørvitenskap ved Universitet på Island.
Der har hun undervist i systemdynamikk og datasimuleringer ved Islands systemdynamikksenter i mange år.

Olafsdottir er medforfatter på WORLD7-modellutviklingen.
Hun er merittert som europamester i cross-fit flere ganger.

Dr. Jørgen Randers image
Dr. Jørgen Randers image

Dr. Jørgen Randers

Dr. Jørgen Randers er professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. Randers er en internasjonalt anerkjent foreleser om langsiktig global bærekraft.

Han har blant annet vært direktør for WWF, og er medlem av Club of Rome. Randers er medforfatter av World3-modellen og boken "Limits to growth" fra 1972.

Dette er systemtenkning:

Systemtenkning har blitt kraftig aktualisert de senere årene. Perspektivet representerer et alternativt paradigme innen kompleks problemløsning. Komplekse problemer er som oftest et produkt av utallige interaksjoner mellom en mengde ulike interessenter eller aktører. De er i så måte en del av en sammenheng eller et større system.

Systemtenkning omfatter konsepter, metoder og verktøy som hjelper ledere, politikere og andre problemløsere til å ramme inn og artikulere det egentlige og riktige problemet. Den systemiske tilnærmingen søker å skape økt forståelse for interessene hos ulike aktører i systemet og hvordan relasjonene mellom disse aktørene virker på hverandre.

Systemtenkning bidrar til å kartlegge helheten og mønstre i atferd mellom aktører. Dette bidrar til at problemløsningen kan generere løsningsalternativer som tilfredsstiller behovene til hele systemet, ikke bare et utvalg enkeltaktører. Det er således en spesiell relevant tilnærming for ledere og politikere i sammensatte virksomheter, bransjer og sektorer med høy grad av dynamikk og endring.

I Storbritannia har den uavhengige ideelle organisasjonen The King’s Fund introdusert systemtenkningen som et ledelsesverktøy som kan bidra til å forbedre det nasjonale helsevesenet. World Economic Forum legger også til grunn at systemisk ledelse kan bidra til å endre verden og Stanford mener perspektivet vil kunne være en katalysator for å skape fremgang for noen av verdens vanskeligste problemer.