Kurs bachelornivå

Mikroøkonomi

I dette kurset lærer du grunnprinsippene for hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Hvorfor Mikroøkonomi?

Kurset går grundig inn på prisdannelsen og produksjonens og inntektens fordeling i markeder. Analysen dekker her både markeder for konsumvarer og markeder for produksjonsressurser. Det legges her spesiell vekt på å analysere prisutvikling og bransjeutvikling på kort og på lang sikt.

Videre drøftes kriteriene for økonomisk effektivitet og for høy verdiskaping. Spesielt drøftes betingelsene for at individuelle økonomiske beslutninger leder til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. En ser her både på beslutninger innenfor konkurransemarkeder og beslutninger i markeder med begrenset konkurranse.

 

Emneoversikt

  • Introduksjon til mikroøkonomisk analyse
  • Elementær markedsøkonomi: tilbud og etterspørsel
  • Konsumentenes tilpasning (Budsjettbetingelsen og konsumentens preferanseordning, Virkninger av pris- og inntektsendringer, Etterspørselsfunksjoner og elastisiteter)
  • Bedrifters tilpasning (Produktfunksjonen, Kostnadsfunksjonen, Profittmaksimering, Substitusjon, Tilpasningen på kort og lang sikt)
  • Markedsteori (Prisdannelsen under ulike kostnadsstrukturer, Pris- og inntektsdannelse på kort og lang sikt, Bransjedynamikk, Virkninger av stykkskatt)
  • Samfunnsøkonomisk effektivitet
  • Begrenset konkurranse (Monopoler og markedsmakt, Spillteori)

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Nettstudier: høst 2020
Studiestart mandag 17.august, samtidig som It's Learning åpner.

Bergen: høst 2020
Stavanger: høst 2020
Trondheim: høst 2020