Kurs bachelornivå

Verdsettelse

Som revisor blir man ofte anmodet om å bidra med verdivurderinger i forbindelse med generasjonsskifter, fusjoner, tvangsutløsning m.m. Dette kurset gir deg et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser.

Hvorfor Verdsettelse?

Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, IAS 36 og “fair value accounting” krever at en revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor verdivurdering.

I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene også fått et økt fokus på “fair value accounting”. 

 

Emneoversikt

  • Verdi og verdikomponentene i et selskap
  • Finansiell risiko
  • Risikojustering av kontantstrømmen
  • Avkastningskrav
  • Lønnsomhetskalkyler
  • Prognostisering av kontantstrømmer
  • Kontantstrømsbaserte verdsettelsesmodeller
  • Inntjeningsbaserte verdsettelsesmodeller
  • Multippelvurderinger

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Nettstudier: høst 2018