-
Kurs masternivå

Jus for skoleledere (Udir)

Dette programmet er et tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre det nasjonale tilbudet Jus for skoleledere gjennom Utdanningsdirektoratet. Det er en del av Utdanningsdirektoratets modulbaserte videreutdanningstilbud for skoleledere.

Om programmet

Programmet tar opp de mest sentrale juridiske problemstillingene skoler står overfor, hvor rektors styringsrett står sentralt. Du vil få en grundig gjennomgang i juridisk tenkning og metode, slik at du kan identifisere og finne løsninger på ulike arbeidsrettslige problemer. Programmet gjennomgår de viktigste reglene knyttet til elev-, arbeids- og tariffrett. Undervisningen tar for seg gjeldende rettspraksis, supplert med aktuelle uttalelser fra Sivilombudsmannen. Etter gjennomført program vil du kunne anvende enkle juridiske konfliktløsningsmodeller.

Programmets samlinger

  • Arbeidsrettens særpreg: Denne samlingen vil omhandle juridisk metode spesielt anvendt innenfor arbeids og elevrett og rektors styringsrett. I tillegg vil det rettslige begrepet ”best kvalifisert” ved ansettelser bli gjennomgått, samt reglene om fortrinnsrett og saksbehandlingsregler ved ansettelser i det offentlige.
  • Lojalitetsplikt og ytringsfrihet: Samlingen vil gjennomgå de mest aktuelle lovbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og tariffavtaler knyttet til stillingsvern og nedbemanning. Aktuell rettspraksis og uttalelser fra Sivilombudsmannen til de samme bestemmelser vil bli gjennomgått, samt den ulovfestede regelen om lojalitetsplikt og den grunnlovfestede regelen om ytringsfrihet.
  • Tariff- og elevrett: De viktigste reglene knyttet til elevrett vil bli belyst i denne samlingen, herunder elevenes krav på et godt psykososialt miljø etter opplæringslovens bestemmelser, skolens rett til bortvisning av elever, skoleeiers erstatningsansvar for lærerne sine uaktsomme handlinger og en oversikt over tariffretten knyttet til skolesektoren. 
  • Ferdighetstrening: Denne samlingen fokuserer på mellommenneskelig utfordringer som utfordrerer et godt arbeidsmiljø. Ferdighetstreningen i denne modulen vil fokusere på konflikthåndtering. Du vil derfor bli introdusert for verktøy for å håndtere konflikter konstruktivt. Dette vil det bli trent på individuelt og i grupper.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å kunne anvende juridisk metode og arbeidsrettslige rettskilder i praksis slik at du kan fatte beslutninger og vedtak til det beste for skole, elevene og de ansatte.

Foreleser

Foreleser Bjørn Eriksen ved siden av Norges Lover bøker

Advokat Bjørn Eriksen er en av de fremste arbeidsrettsjuristene i landet. Han har arbeidet i 15 år på Handelshøyskolen BI og bygd opp faget arbeids- og elevrett for skoleledere, som inngår i mastergraden i Skoleledelse. Nå arbeider han på Høgskolen i Sørøst-Norge og er rådgiver for Skolelederforbundet.

Praktisk informasjon

Timeplan

Informasjon kommer.