Kurs masternivå

Selv­evaluering og strategisk utvikling av egen skole

I dette programmet vil du få forståelse for hvilken rolle effektive skoler spiller for elevens utdanning og utvikling.

Hvorfor Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole?


Skolen skal ha høye ambisjoner når det gjelder å fremme elevenes utvikling og læring. Vi vektlegger i dette programmet hvordan lederne best kan bidra til dette. Du får derfor en grundig innføring i gjennomføring av selvevaluering på egen skole. Selvevalueringen anvendes som grunnlag for å utvikle en ledelsesstrategi for utvikling og endring av egen skole med sikte på å øke elevenes læringsutbytte. I særlig grad vektlegges de faglige pedagogiske og organisatoriske betingelsene for å lage gode skoler. Selvevalueringen skal identifisere hvilke deler av skolens virksomhet og ledelse som må forbedres og utvikles. Det arbeides med forankring av endring i organisasjonen og hos den enkelte ansatte og den ledelsesmessige kapasiteten som må være til stede for å virkeliggjøre skolens ambisjoner. Dette er det avsluttende programmet på BIs skolemaster.

Du lærer om hvordan elevenes læringsutbytte vil kunne økes med utgangspunkt i en grundig analyse av egen virksomhet, og du lærer om hvordan skolens interne og eksterne miljø i bred forstand kan tas i bruk for å lage en skole som øker elevenes læring. Det vil gjennomgås hvilke pedagogiske arbeidsformer og organisasjonsformer i skolen som har størst effekt og hvordan du som leder best kan bidra til utvikling av skolen gjennom å ta i bruk disse.

En av samlingene i dette programmet gjennomføres i USA. Som en integrert del gjennomføres ledertrening med fokus på håndtering av stress og endring. Det gis også trening og opplæring av hvordan ledelsen best kan kommunisere med sine medarbeidere.

Programmets samlinger dekker temaer som:

 • Selvevaluering av egen skole, ledelseseffektivitet, undervisning, elevresultater og læringsmiljø
 • Metodisk opplegg for selvevaluering og innsamling og tilrettelegging av data
 • Lærernes arbeid med elevdata og ledelsens analyse av elevdata
 • Stressmestring og endringsledelse, strategier og metoder for å skape en arbeidsplass der en selv og andre motiveres av og mestrer store utfordringer og belastninger
 • Klasseledelse og forventninger til læring
 • Utvikling av sosiale og pedagogiske relasjoner
 • Strategi-teori, strategisk utvikling av egen skole, og ledelse av strategiske prosesser i egen skole
 • Lærersamarbeid og organisasjonslæring, prinsipper for effektivt lærersamarbeid og lærersamarbeid i praksis
 • Lærernes analyse av egen undervisning, og læringsstøtte og undervisningskvalitet
 • Ledelse av endring og kvalitetsutvikling i skoler
 • Presentasjon av handlingsplaner for økt læring i egen skole


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å forbedre og øke sitt bidrag til elevers læring. Dette er det avsluttende programmet på BIs skolemaster.

Praktisk informasjon

Forelesere

Thomas Nordahl image

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser innenfor temaene; skoleutvikling, klasseledelse og skoleeffektivitet. 

Ide Katrine Birkeland image

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Hans Bonesrønning

Hans Bonesrønning er Professor II ved institutt for kommunikasjon og kultur på BI, og professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Han foreleser innenfor temaene; elevresultater, elevdata, kartlegging og analyse.

Lars Huemer image

Lars Huemer

Lars Huemer er professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap, på Handelshøyskolen BI. Han underviser i blant annet Strategisk ledelse og har nettverk, strategi og næringsklynger som ekspertområder.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring 2021
1. samling: 13. - 15. januar
2. samling: 22. - 24. februar
3. samling: 22. - 23. mars
4. samling: 28. - 30. april
5. samling: 25. - 27. august
6. samling: 02. - 08. oktober *Samlingen gjennomføres i New York
7. samling: 15. - 17. november

Stavanger: Gjennomføring 2021
1. samling: 20.- 22. januar
2. samling: 08. - 10. mars
3. samling: 12. - 14. april
4. samling: 03. - 05. mai
5. samling: 28. august - 03. september *Samlingen gjennomføres i New York
6. samling: 18. - 20. oktober
7. samling: 22. - 24. november

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.