Masterprogram skole

Selv­evaluering og strategisk utvikling av egen skole

I dette programmet vil du få forståelse for hvilken rolle effektive skoler spiller for elevens utdanning og utvikling.

Hvorfor Selvevaluering og strategisk utvikling av egen skole?


Skolen skal ha høye ambisjoner når det gjelder å fremme elevenes utvikling og læring. Vi vektlegger i dette programmet hvordan lederne best kan bidra til dette. Du får derfor en grundig innføring i gjennomføring av selvevaluering på egen skole. Selvevalueringen anvendes som grunnlag for å utvikle en ledelsesstrategi for utvikling og endring av egen skole med sikte på å øke elevenes læringsutbytte. I særlig grad vektlegges de faglige pedagogiske og organisatoriske betingelsene for å lage gode skoler. Selvevalueringen skal identifisere hvilke deler av skolens virksomhet og ledelse som må forbedres og utvikles. Det arbeides med forankring av endring i organisasjonen og hos den enkelte ansatte og den ledelsesmessige kapasiteten som må være til stede for å virkeliggjøre skolens ambisjoner.

Du lærer om hvordan elevenes læringsutbytte vil kunne økes med utgangspunkt i en grundig analyse av egen virksomhet, og du lærer om hvordan skolens interne og eksterne miljø i bred forstand kan tas i bruk for å lage en skole som øker elevenes læring. Det vil gjennomgås hvilke pedagogiske arbeidsformer og organisasjonsformer i skolen som har størst effekt og hvordan du som leder best kan bidra til utvikling av skolen gjennom å ta i bruk disse.

En av samlingene i dette programmet gjennomføres i USA. Som en integrert del gjennomføres ledertrening med fokus på håndtering av stress og endring. Det gis også trening og opplæring av hvordan ledelsen best kan kommunisere med sine medarbeidere.

Programmets samlinger dekker temaer som:

 • Selvevaluering av egen skole, ledelseseffektivitet, undervisning, elevresultater og læringsmiljø
 • Metodisk opplegg for selvevaluering og innsamling og tilrettelegging av data
 • Lærernes arbeid med elevdata og ledelsens analyse av elevdata
 • Stressmestring og endringsledelse, strategier og metoder for å skape en arbeidsplass der en selv og andre motiveres av og mestrer store utfordringer og belastninger
 • Klasseledelse og forventninger til læring
 • Utvikling av sosiale og pedagogiske relasjoner
 • Strategi-teori, strategisk utvikling av egen skole, og ledelse av strategiske prosesser i egen skole
 • Lærersamarbeid og organisasjonslæring, prinsipper for effektivt lærersamarbeid og lærersamarbeid i praksis
 • Lærernes analyse av egen undervisning, og læringsstøtte og undervisningskvalitet
 • Ledelse av endring og kvalitetsutvikling i skoler
 • Presentasjon av handlingsplaner for økt læring i egen skole


Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å forbedre og øke sitt bidrag til elevers læring. Dette er det avsluttende programmet på BIs skolemaster.

Praktisk informasjon

Foreleser

Johan From er professor ved institutt for kommunikasjon og kultur.

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Oslo
Malene Fuglevik
Tlf: 464 10 843
E-post: malene.fuglevik@bi.no

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår/høst 2018

Klasse 1:

1. samling: 10.- 12. januar
2. samling: uke 8
3. samling: 14. - 16. mars
4. samling: 11.- 13. april
5. samling: høst 18
6. samling: uke 40
7. samling: høst 18

Klasse 2 (med forbehold om nok søkere):

1. samling: 24.- 26. januar
2. samling: 28. februar – 02. mars
3. samling: uke 15
4. samling: 02.- 04. mai
5. samling: høst 18
6. samling: høst 18
7. samling: høst 18

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?