Masterprogram skole

Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren

Programmet gir deg en oversikt over dine muligheter som skoleleder til å fungere som endringsdriver i egen organisasjon.

Hvorfor Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren?

Dette programmet øker den faglige innsikten i hvordan utdanningsinstitusjoners omgivelser blir mer omskiftelige og krevende, og hvordan ledere kan møte dette ved å utvikle organisasjoner som kombinerer tydelige roller og ansvar med evne til å omstille seg. Programmet gir innsikt i hva som både påvirker en organisasjons gjennomføringseffektivitet, og skolelederes muligheter til å fungere som endringsdrivere i egen organisasjon.

Videre skal programmet sette deg i bedre stand til å gjennomføre strategiske og organisatoriske analyser av egen utdanningsinstitusjon. Du skal forstå hvordan du kan omsette retningsvalgene i handlings- og oppfølgingsplaner med sikte på å øke elevenes læring, og hvordan de i den forbindelse kan gjennomføre tiltak for å løfte lærernes kompetanse, skape kollektiv læringskultur, og styrke institusjonens faglige renommé og innovative kapasitet. Du skal også bli i stand til å identifisere organisatoriske og ledelsesmessige suksessfaktorer for utdanningslederes gjennomføringskraft og endringsevne, og kunne gjennomføre krevende endringsprosesser.

Til slutt vil programmet bidra til kritisk refleksjon om forholdet mellom de faglige perspektiver kurset bygger på, og utdanningssektorens «mission», verdier, mål og praktiske hverdag. Gjennom dette programmet skal du også øves opp til å identifisere etiske dilemmaer som oppstår i tilknytning til å utvikle og gjennomføre strategiske veivalg, med elevenes læringsutbytte som et viktig premiss for måten etiske dilemmaer avveies på.

Programmets samlinger

  • Strategisk analyse og iverksetting i utdanningsinstitusjoner: i denne samlingen ser vi på skolens oppdrag, «mission» og mål og skolens omgivelser ved signifikante aktører og endringsdrivere. Vi ser også på offentlige rammebetingelser, internasjonale utviklingstrekk, virksomhetens strategiske ressurser og fortrinn, veivalg og prioriteringer, og handlingsplan for iverksetting.
  • Utdanningsledelse for organisering og gjennomføringskraft: i denne samlingen tar vi for oss temaer som organisatoriske roller, myndighet og ansvar, effektive beslutnings- og iverksettingsprosesser i organisasjoner, sannhetens øyeblikk: møte mellom lærer og elev, faglige subkulturer og faglig samarbeid, og samarbeid med eksterne aktører.
  • Ledelse av strategiske endringsprosesser i utdanningsinstitusjoner: i denne samlingen ser vi på faser i en endringsprosess, styring «top down» og tilrettelegging «bottom up», endringsvilje og endringsmotstand, ledelse av strategi- og endringsprosesser, konfliktledelse, makt og forhandlinger, og påvirkning og endring av organisasjonskultur.

Hvem passer programmet for?

Programmet er for deg som ønsker faglig grunnlag i strategi-, organisasjons- og ledelsesfag med relevans for å treffe og gjennomføre langsiktige retningsvalg for egen virksomhet.

Foreleser

Tom Colbjørnsen

Tom Colbjørnsen er professor ved institutt for ledelse og organisasjon.

Kontakt oss

Malene Fuglevik
Tlf: 464 10 843
E-mail: malene.fuglevik@bi.no

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: 4. september 2017
Stavanger: 31. januar 2018

Timeplan

Oslo høst 2017
1. samling: 04.09 - 06.09
2. samling: 02.10 - 04.10
3. samling: 01.11 - 03.11

Stavanger vår 2018
1. samling: 31.01 – 02.02
2. samling: 05.03 – 07.03
3. samling: 16.04 – 18.04

Gjennomføring

Programmet inngår som del av graden Executive Master of Management med spesialisering i skoleledelse, men kan også tas som et eget delstudium. Lederskap og omstilling i skolen utgjør grunndelen i masterstudiet i skoleledelse, mens Strategisk endringsledelse i utdanningssektoren inngår i helheten sammen med 3 øvrige kurs, hvert på 15 studiepoeng. Delprogrammet foreleses over tre samlinger, totalt ca 75 timer.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Søk nå