-
Kurs masternivå

Anvendt økonomi og ledelse

I dette programmet vil du lære om hvordan du kan bruke økonomisk teori og data til å løse praktiske problemstillinger i egen organisasjon. Du vil også utvikle dine økonomiske kommunikasjonsevner slik at du får større gjennomslagskraft i egen stilling.

Hvorfor Anvendt økonomi og ledelse?

God kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb. Anvendt økonomi og ledelse passer for deg som ønsker mer kompetanse og tyngde i et fagområde som berører alt en organisasjon utfører. Du vil få innsikt og kunnskap som gir deg større gjennomslagskraft i ditt daglige arbeid.

Vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie og presenterer disse i et pedagogisk opplegg som gjøre at du utnytter dine erfaringer, opplever et godt læringsmiljø og føler mestring.

Programmet har ingen krav til økonomiske forkunnskaper. Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet.

Programmets samlinger

  • Global økonomi: Hvordan måler du et lands resultater? Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst? Hvordan kan økonomisk politikk innrettes slik at vår levestandard bedres? Hvordan kan du forklare endringer i priser, renter og valutakurser?
  • Økonomi i et historisk perspektiv:Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Er de økonomiske forskjellene mellom folk større i dag enn de var tidligere? Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden?
  • Bedrifters struktur og markedssituasjon: Hva tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger? Hvilken betydning har konkurransesituasjonen? Hvorfor kan du forklare at lønnsomhet for et land kan være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?
  • Bedriftsøkonomisk analyse: Hvilke bedriftsøkonomiske ferdigheter og kunnskaper er avgjørende når du skal analysere en bedrift? Hvordan kan du analysere bedrifters regnskap og investeringer?
  • Anvendt økonomi og ledelse: Hvordan tenke helthetlig? Hvordan kan økonomisk forståelse gjøre at vi fatter beslutninger som er i samsvar med viktige utviklingstrekk i økonomien?

Video

I den korte filmen nedenfor forteller foreleserne i Anvendt økonomi og ledelse deg mer om hva programmet handler om og hva du som deltaker kan forvente.

Introduksjon av programmet

Fleksibelt undervisningsopplegg 

I programmet kombineres samlinger med kommunikasjon via nettet. Da benyttes både vår læringsplattform og videokonferanse. Hensikten er at dette skal gjøre programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig.

Etter hver samling leverer du inn et arbeid via vår læringsplattform, og du får tilbakemeldinger som gjør at du kan forbedre deg så lenge programmet pågår. Til sammen utgjør disse innleveringene hele prosjektoppgaven. Dermed får du kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen.

Video blir også benyttet ved introduksjon av nytt tema og i veiledningen. Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår.

Praktisk informasjon

Forelesere

Anders Tveit er førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Som tidligere pedagogisk leder på BI var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab, og som forsker har han blant annet fokusert på gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte.

Knut Eikre Larsen er høyskolelektor ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi. Han har undervist på BI siden 1985 og kan vise til flere tiår med erfaring fra næringslivet. Larsen har blant annet hatt ulike lederroller i bank- og finanssektoren, i selskaper som Storebrand og ODIN Forvaltning.

Espen Ekberg er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Som sosiolog og historiker har han forsket på og skrevet mye om norsk skipsfart, finanssektoren og varehandel. Han har også publisert flere internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, blant annet om historien til Storebrand og forsikringsbransjen.

"Anvendt økonomi og ledelse har åpnet nye muligheter for meg. Takket være innovative forelesningsmetoder, kombinert med svært engasjerte forelesere, er jeg nå i stand til å se og forstå verden gjennom økonomiske begreper. Programmet har gjennomgående høy kvalitet og går både i bredden og i dybden på makro- og mikronivå."

Marek Czarniecki

Prosjektansvarlig tilsyn/bygg, Gulen kommune

Utsagn fra tidligere studenter

"Dette har vært et lærerikt og omfattende program. Undervisningen har vært variert og spennende. Selv om de forskjellige fagene vi har hatt er ulike så går de delvis over i hverandre. Jo lenger vi kom i programmet, jo morsommere ble det å se at jeg klarte å se sammenhenger jeg ikke før har tenkt over."

"I jobbsammenheng er det spesielt to nyttige ting som har slått meg: For det første gir det litt mer forståelse i møte med både økonomiavdelingen og konsulentselskaper, når du skjønner bakgrunnen for beregninger og budsjettoppsett på en mer utdypende måte enn før. Jeg har opparbeidet meg kompetanse til å stille vettuge spørsmål når jeg ikke skjønner, og be om utdypninger når det trengs. For det andre er det nyttig å kunne litt av det økonomiske «stammespråket»."

"Jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull i, men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte."

"Anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Jeg kan nå med større faglig trygghet ta beslutninger i arbeidslivet og diskutere økonomiske problemstillinger på en helt annen måte enn før. Programmet gir et godt «totalbilde» av økonomien."

"Jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning."

"Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar. Jeg har likevel følt behov for en dypere økonomiforståelse og valgte derfor dette programmet. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye."

"Jeg har jobbet med bedriftsøkonomi i flere år, men har savnet en dypere forståelse av hvilken økonomiske mekanismer som påvirker de interne beslutninger, samt å være mer i forkant av endringer for å kunne anbefale bedre beslutninger. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper."

Timeplan