Masterprogram

Anvendt økonomi og ledelse

Dette masterprogrammet gir deg kunnskap om hvordan den norske økonomi fungerer på mange plan. Du lærer å innhente data og anvende økonomisk teori for å analysere og håndtere komplekse sammensatte problemstillinger. Dessuten utvikler du dine skriftlig og muntlig kommunikasjonsevner.

Hvorfor Anvendt økonomi og ledelse?

Det økonomiske spillerommet du har som leder, er sterkt påvirket av de store økonomiske trendene og utviklingene i samfunnet. I dette programmet ser vi nærmere på hvordan ledere i privat og offentlig sektor tar avgjørelser, samt hvordan økonomiske og historiske hendelser påvirker beslutninger.

I programmet legger vi vekt på kritisk tenkning. Du vil dermed tilegne deg kunnskaper som gjør deg i stand til å analysere bedrifters regnskap og investeringer. Et særpreg ved programmet er derfor at du skal få et helhetlig grunnlag for beslutninger.

Har du spørsmål om programmet må du gjerne ta kontakt med fagansvarlig Anders Tveit


Programmets samlinger

  • Makroøkonomi: Vi ser nærmere på norsk og internasjonal økonomi med tanke på slike ting som hvordan vi måler resultater og hvordan de fungerer økonomisk sett. Du får også innsikt i hvordan forskjellige typer økonomisk politikk brukes for å nå forskjellige mål.
  • Økonomisk historie: Du får innsikt i hvordan bedrifter tidligere har håndtert endringer i de makroøkonomiske omgivelsene, og hvorfor slike endringer har funnet sted. Du får også kunnskap om hvor viktig forståelse for endringer i bedriftens kontekst – dvs. i kultur, institusjoner og teknologi - har for bedriftens beslutningssituasjon.
  • Mikroøkonomi: Vi formidler prinsipper for hvordan markedsøkonomier virker samt hvordan bedriftsledere tenker. Dette vil gi deg innsikt i problemstillinger som hvilke forhold bedriftsledere tar hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger, hvilken betydning konkurransesituasjonen har og hvorfor lønnsomhet for et land kan være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet.
  • Bedriftsøkonomi: Du får innsikt i problemstillinger som hvilke forhold bedriftsledere tar hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger og hvilken betydning konkurransesituasjonen har. Du får også kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger.
  • Anvendt økonomi og ledelse: Etter å ha vært igjennom programmets enkelte delemner vender vi i siste samling tilbake til kursets hovedmål - å forstå økonomiens virkemåte for å fatte beslutninger som er i samsvar med viktige utviklingstrekk i økonomien.
Video

Introduksjon av programmet

Fleksibelt undervisningsopplegg 

Dette programmet er tilpasset en moderne hektisk hverdag, og vi kombinerer samlinger med nettstudier. Våre digital løsninger gjør programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig. Du kan studere hvor og når du vil.

Etter hver samling leverer du inn et arbeid via vår læringsplattform, og du får tilbakemeldinger som gjør at du kan forbedre deg så lenge programmet pågår. Til sammen utgjør disse innleveringene hele prosjektoppgaven. Dermed får du kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen.

Video blir også benyttet ved introduksjon av nytt tema og i veiledningen. Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår.


Hvem passer programmet for? 

Programmet passer for deg som ønsker en innføring og for deg som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomi. Det være seg fra et overordnet samfunnsøkonomisk til det bedriftsøkonomiske.

Utsagn fra tidligere studenter

"Dette har vært et lærerikt og omfattende program. Undervisningen har vært variert og spennende. Selv om de forskjellige fagene vi har hatt er ulike så går de delvis over i hverandre. Jo lenger vi kom i programmet, jo morsommere ble det å se at jeg klarte å se sammenhenger jeg ikke før har tenkt over."

"I jobbsammenheng er det spesielt to nyttige ting som har slått meg: For det første gir det litt mer forståelse i møte med både økonomiavdelingen og konsulentselskaper, når du skjønner bakgrunnen for beregninger og budsjettoppsett på en mer utdypende måte enn før. Jeg har opparbeidet meg kompetanse til å stille vettuge spørsmål når jeg ikke skjønner, og be om utdypninger når det trengs. For det andre er det nyttig å kunne litt av det økonomiske «stammespråket»."

"Jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull i, men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte."

"Anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Jeg kan nå med større faglig trygghet ta beslutninger i arbeidslivet og diskutere økonomiske problemstillinger på en helt annen måte enn før. Programmet gir et godt «totalbilde» av økonomien."

"Jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning."

"Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar. Jeg har likevel følt behov for en dypere økonomiforståelse og valgte derfor dette programmet. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye."

"Jeg har jobbet med bedriftsøkonomi i flere år, men har savnet en dypere forståelse av hvilken økonomiske mekanismer som påvirker de interne beslutninger, samt å være mer i forkant av endringer for å kunne anbefale bedre beslutninger. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper."

Foreleser

Anders Tveit

Tveit er utdannet master cand.oecon. fra Universitetet i Oslo.

Foreleser

Emanuel Blattner

Blattner har en MBA fra University of Fribourg, og jobbet tidligere for Landsbanken.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato:

Stavanger: 07. februar 2018

Timeplan

Stavanger: Gjennomføring vår/høst 2018

1. samling: 07.02 - 09.02
2. samling: 21.03 - 23.03
3. samling: 02.05 - 04.05
4. samling: 30.05 - 01.06
5. samling: 22.08 - 24.08
6. samling: 26.09 - 28.09

Bergen: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 27.09 - 29.09
2. samling: 01.11 - 03.11
3. samling: 06.12 - 08.12
4. samling: 24.01 - 26.01
5. samling: 07.03 - 09.03
6. samling: 18.04 - 20.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

Masterprogrammet foreleses over 5-6 samlinger, og undervisningen foregår på dagtid.

Eksamensform

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell tre timers skriftlig eksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
Søk nå