-
Kurs masternivå

Lederutvikling i organisasjoner

Med dette masterprogrammet lærer du å identifisere behovene for lederutvikling i din organisasjon. Du får også innsikt og trening i pålitelige metoder for å velge og gjennomføre riktige utviklingstiltak.

HVORFOR LEDERUTVIKLING I ORGANISASJONER?

God ledelse er forbundet med verdiskapning og effektivitet i organisasjoner. Utvikling av ledere er derfor sentralt for organisasjoners suksess.

Ledere påvirker særlig medarbeideres trivsel og engasjement, men har samme muligheter for å gjøre feil som andre folk. Feilvurderinger, lite hensiktsmessig eller til og med skadelig atferd, stress og personlige problemer vil kunne prege ledere og få store personlige og organisasjonsmessige konsekvenser. Derfor har de fleste ledere et ønske om å utvikle seg i retning av idealene for ledelse: Å inspirere både seg selv og andre gjennom sin væremåte, kommunikasjon og beslutningstaking slik at man oppnår fremragende resultater. Mange organisasjoner satser derfor store beløp på å utvikle nye kunnskaper, økt bevissthet og et større handlingsrepertoar hos sine ledere.

I Lederutvikling i organisasjoner gir vi deg den vitenskapelige dokumenterte kunnskapen om ledelse og lederutvikling, som også gir deg grunnlag for å vurdere potensialet og behovet for lederutvikling i din organisasjon. Du får også innsikt og trening i pålitelige metoder for å velge og gjennomføre riktige utviklingstiltak.

Programmet har ikke en lederutviklende effekt på deltakerne i seg selv, men setter deg i stand til å utvikle, vurdere og evaluere slike tiltak. Du vil også få etablert et systematisk grunnlag for å vurdere potensialet og behovet for utvikling av ledere.

PROGRAMMETS SAMLINGER

  • Vitenskapelig basert kunnskap om ledelse og ledereffektivitet. Hvilke idealer bør vi måle ledere mot?: Hensikten er å skape en oppdatert kunnskapsplattform for spørsmål om ledelse og ledereffektivitet. De sentrale linjer i utviklingen av ledelsesteori vil bli gjennomgått med vekt på moderne teorier om karismatisk, transformasjons og relasjonsjonsorienterte teorier.
  • Individuell kartlegging som utgangspunkt for lederutvikling: Teorier om intelligens, personlighet, lederstil, emosjonell intelligens og kognitiv stil bli gjennomgått. Alle disse begrepene har relevans for ulike sider ved lederes effektivitet. Hensikten med gjennomgangen er å skape et systematisk grunnlag for å vurdere potensialet og behovene for utvikling av ledere.
  • Utvikling som endring av personen: Evner, læring, dannelse: Hensikten er å fylle begrepet «utvikling» med et konkret innhold. Hva vil det si at en leder utvikler seg? Kan all atferd læres og hvor mye vil selvinnsikt kunne bety i slike prosesser? Ut fra slike spørsmål vil denne modulen fokusere på psykologisk teori og forskning som er relevant for menneskers innsikt og endring. Hensikten er å skape et rammeverk og en forståelse for de prosesser som ledere i utvikling vil bære preg av.
  • Å endre mennesker gjennom relasjoner og dialoger: Innføring i rådgivningsmetodikk som grunnlag for rådgivning og coaching. Hensikten er å beskrive lederutviklerens mulighet til å påvirke andres lederkompetanse. Som grunnlag for dette legger vi vekt på å bruke anerkjente rådgivnings metoder basert på forskning innen psykoterapi. Samlingen gir således en innføring i slike metoder.
  • Treningsopplegg for ledere: Hensikten er å sette deltakerne i stand til å bruke treningsprogram basert på anerkjente teorier om ledelse og å kunne vurdere nye slike tiltak når de møter dem. Forskning omkring utviklingsopplegg basert på anerkjente teorier og metoder vil bli gjennomgått. Også betydningen av evaluering og metoder for dette vil bli tillagt vekt.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen er både innkjøpere av lederutvikling (ledere med HR-ansvar og ansvar for kvalitetssikring av konsulenttjenester) og leverandører av lederutvikling (personer involvert i utviklingsarbeid).

Praktisk informasjon

Forelesere

Jan Ketil Arnulf har sin PhD fra universitetet i Oslo, og er spesialist i klinisk psykologi og i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han forsker på hvordan ledelse utøves og skapes.

Lars Glasø har en PhD fra universitet i Bergen, og er sertifisert klinisk psykolog og spesialist i ledelse- og organisasjonspsykologi. Han forsker på lederskap.

Øyvind Martinsen har en PhD i motiverende psykologi fra Universitet Bergen, og forsker på lederskap.

Timeplan