-
Kurs bachelornivå

Kompetanse­ledelse og læringskultur

Dette kurset gir deg nødvendig innsikt i, og kunnskap om, alle forhold som er avgjørende for å lykkes med kompetanseledelse og å utvikle en sterk læringskultur.

Hvorfor Kompetanseledelse og læringskultur?

Kompetanseledelse fostrer og videreutvikler en sterk læringskultur gjennom kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Ledelse på alle nivåer vektlegges, inkludert hvordan den enkelte mellomleder kan identifisere og tilrettelegge for gode læringsarenaer i etablert praksis.

Du vil oppnå tillit, respekt og skape en attraktiv og ettertraktet arbeidsplass som tiltrekker seg kunnskapsrike medarbeidere.

Etter endt kurs har du tilegnet deg nødvendig kunnskap om kompetanseledelse og læringskultur med konkrete tiltak på hvordan dette skal implementeres og tilrettelegges for i din egen organisasjon. Du skal også ha kunnskap om endring og innovasjon og hvordan du kan lykkes med dette. I tillegg får du nødvendig kunnskap om lederrollen og kunne identifisere og sette kriterier for hva en leder på alle nivåer må være for å lykkes med kompetanseledelse.

Kurset oppfordrer til kritisk refleksjon og et felles ansvar for kompetanseledelse og hva som forventes av organisasjoner og dennes ledelse.

Du vil også se behovet for å økt oppmerksomhet rundt HR-funksjonen og dennes rolle i kompetanseledelse, inklusive det ansvaret som rekruttering og implementering av nyansatte representerer.

Emneoversikt

Noen av emnene vi går igjennom er:

  • Kompetanseledelse: vi ser blant annet på kunnskapsmål og kunnskapsprosesser i praktisk arbeid, endring og kompetansemobilisering, kunnskapsdeling og læring på tvers av team og prosjekter og lederen som veileder og tilrettelegger.
  • Styring: noen temaer her er strategisk kompetansestyring, suksesskriterier for en sterk læringskultur, fra kunnskap til kompetanse i praktisk arbeid og nyansattes læringsprosesser
  • Organisering: vi ser på infrastruktur og IT-verktøy, og ulike læringsarenaer og kunnskapskilder.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som vil lære mer om hvordan man arbeider med kompetanse for å legge til rette for verdiskapning og innovasjon. Du jobber gjerne innen HR eller med organisasjonens strategiarbeid.

Foreleser

Anne Berit Swanberg er associate Professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en PhD fra Handelshøyskolen BI og en Master of Continuing Education fra University of Calcary, samt en Master of Business and Economics fra Handelshøyskolen BI.

Praktisk informasjon

Timeplan

Datoer kommer

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.