Søknad og opptak

Lover og forskrifter

Her finner du BIs midlertidige forskrift, BIs studieforskrift, samt lenker til relevante lover og forskrifter som gjelder for studenter ved BI.

Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamener ved Handelshøyskolen BI

På grunn av koronasituasjonen og Covid-19-pandemien har Handelshøyskolen BI vedtatt en midlertidig forskrift i tillegg til studieforskriften. Den midlertidige forskriften varer fra 23. mars til 15. september 2020.

Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 23. mars 2020 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9.

§ 1. Formål
(1) Forskriften skal legge til rette for forsvarlige og effektive tiltak som er nødvendige for at studenter ved Handelshøyskolen BI kan gjennomføre sin utdanning og få utstedt karakterutskrift eller vitnemål uten forsinkelser som følge av utbruddet av Covid-19 (korona).
(2) Alle endringer med hjemmel i denne forskriften skal ivareta de faglige kravene til utdanning.

§ 2. Sensurfrist
(1) Rektor kan forlenge sensurfristen dersom det på grunn av forhold relatert til korona ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren innen ordinær frist på tre uker.
(2) Rektor kan også forlenge sensurfristen for Master Thesis og større avhandlinger.
(3) Den forlengede fristen skal ikke overstige tre uker utover opprinnelig sensurfrist.

§ 3. Egenmelding
(1) Rektor kan tillate egenmelding ved fravær ved eksamen dersom dette er nødvendig. Dersom egenmelding tas i bruk, skal egenmelding regnes som gyldig fravær og gi de samme rettighetene som fravær dokumentert med legeerklæring eller tilsvarende dokumentasjon. Rektor fastsetter hvordan egenmelding skal leveres.
(2) Fristen for å levere dokumentasjon for gyldig fravær ved eksamen som følge av korona kan forlenges dersom dette er nødvendig.
(3) Dersom studenter på grunn av sykdom eller pålagt karantene/isolasjon relatert til korona blir forhindret fra å innlevere gradsoppgaver og større avhandlingsarbeid innen fastsatt frist, kan rektor utsette innleveringsfristen i det enkelte tilfellet.

§ 4. Varighet
Denne forskriften trer i kraft straks, og gjelder til 15. september 2020.

BIs studieforskrift 2019-2020

Forskrift om opptak, studier og eksamen
ved Handelshøyskolen BI

På denne siden finner du inneværende års studieforskrift.

Kapittel 1 - Generelle regler

Kapittel 2 - Søknad om opptak og kontraktsforhold

KAPITTEL 3 - STUDIER, STUDIERETT OG UTDANNINGSPLAN

KAPITTEL 4 - GRADER OG VITNEMÅL

KAPITTEL 5 - EKSAMEN

KAPITTEL 6 - IKRAFTTREDELSE

Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 1. juni 2018 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. Forskriften trer i kraft 1. august 2018.

Endringer vedtatt 7. desember 2018 og 18. juni 2019. Endringer vedtatt 7. desember 2018 trer i kraft umiddelbart. Endringer vedtatt 18. juni 2019 trer i kraft fra studieåret 2019/2020.

Lover

Stortinget har vedtatt et forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. På alle universiteter og høyskoler er det nå forbudt for studenter og ansatte å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Forbudet gjelder kun i undervisningssammenheng, og vil ikke gjelde i pauser eller på institusjonens område for øvrig. Brudd på bestemmelsen kan i ytterste konsekvens medføre utvisning.
Universitets- og høyskoleloven § 7-9

 

Forskrifter