Betinget opptak

Betinget opptak:
Søkere som på grunn av spesielle omstendigheter (eksempelvis sykdom) ikke kan avlegge eksamen i videregående opplæring, og som derfor ikke får vitnemål for bestått opplæring, kan søke om betinget opptak.

Hvem kan søke betinget opptak? 

  • Søker som tar opp igjen eksamen fra videregående opplæring første semester etter opptak (i høstsemesteret)
  • Søker som har standpunktkarakteren 2 eller bedre i faget, og har ikke vært oppe til eksamen i faget tidligere, verken som elev eller privatist
  • Søker som har kompetansebevis hvor det fremgår at man har vært syk på eksamen
  • Søker som kan fremlegge en bekreftelse fra skolen på gyldig fravær og at rett på utsatt eksamen (i høstsemesteret)

Alle kriteriene må være oppfylt.

Ved et eventuelt betinget opptak vil BI gjøre en poengberegning på grunnlag av karakterene fra kompetansebeviset. Dersom betingelsen for opptak ikke oppfylles, vil du miste din studieplass ved BI. Studenter som avlegger eksamen i et studium de har fått betinget opptak til, får ikke denne eksamenen godkjent som bestått uten at opptakskravet er oppfylt.

Slik søker du betinget opptak: 

  1. Søk på ønsket studium via Søkeweb på bi.no
  2. Last opp kompetansebevis hvor det fremgår at du har vært syk på eksamen. Last også opp en bekreftelse fra skolen hvor gyldig fravær fremgår og at du har rett på utsatt eksamen i høstsemesteret.

For å sikre at din søknad blir ferdigbehandlet til studiestart bør søknad med relevant dokumentasjon sendes inn før 1. august.